8, డిసెంబర్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4609

9-12-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అయ్యలకే కాని మీస మందఱ కేలా?”
(లేదా...)
“అయ్యల కొప్పుఁ గాని కన నందఱ కెందుకు కోఱమీసముల్”
(కవి చౌడప్పకు నమస్సులతో...)

30 కామెంట్‌లు:

 1. మొయ్యక కుటుంబ భారము
  చయ్యన పరిగెత్తు వారు సంసారమనన్
  అయ్యారే మగటిమదే
  అయ్యలకే కాని మీస మందఱ కేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రిప్లయిలు


  1. కందం
   కయ్యమునకేగి మీరలు
   చర్యని వెనుజూపఁ దగునె? చాలును మగడా!
   యియ్యడ, ననిఁ బోరెడు వీ
   రయ్యలకే కాని మీస మందఱ కేలా?

   ఉత్పలమాల
   కయ్యము నందునన్ జెలఁగి కాంచ జయాపజయమ్ములొప్పెడున్
   చయ్యన వెన్నుజూపి మన శాలకుఁ జేరితె! వీరుడందురే?
   యియ్యెడ మూతికెందులకు? నింపొన గూర్చగఁ బోరు సల్పు వీ
   రయ్యల కొప్పుఁ గాని కన నందఱ కెందుకు కోఱమీసముల్?

   తొలగించండి
 3. వెయ్యారు ఖర్చుజేయుచు
  సయ్యాటల విధమెరుగక, సఖియను గెల్వన్
  రొయ్యల వలెపెంచు కొనెడి
  “అయ్యలకే కాని మీస మందఱ కేలా?”

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కయ్యంబున పగవారల
  వ్రయ్యలుగను జేయునట్టి వారికెతగునా?
  సైయ్యని వెనుదిర్గని శూ
  రయ్యలకే కాని మీస మందఱ కేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తొయ్యలి తోడుత ముదముగ
  శయ్యపయికి జేరినంత సాగు నిడుపగున్
  సయ్యాటన నెగ్గెడు నా
  యయ్యలకే కాని మీస మందఱ కేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వ్ర య్యలు జేయుచు దుష్టుల
  సయ్యని. సేవలకు గడగి సజ్జన హితులై
  నెయ్యమున మెలగు చుo డె డి
  య య్య ల కేకాని మీస మందరి కేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కయ్యములో పగవారల
  చయ్యన నెదిరించి నిలచి శౌర్యము జూపన్
  సయ్యన మెలిపెట్టగ శూ
  రయ్యలకే కాని మీస మందఱ కేలా?

  రిప్లయితొలగించండి

 8. కయ్యంబాడక తిక్కన
  చయ్యన తా పారిరాగ సంత్రాసముతో
  తొయ్యలి యనె గండడులౌ
  యయ్యలకే కాని మీస మందఱ కేలా?


  తొయ్యలి భర్త తిక్కనయె దొమ్మినిసేయక వెన్ను జూపుచున్
  జయ్యన పారి వచ్చెనని స్నానము సేయ హరిద్ర ముంచుచున్
  తియ్యుము మీసమంచునని ధీరులు శూరుల తేజమున్న యా
  యయ్యల కొప్పుఁ గాని కన నందఱ కెందుకు కోఱమీసముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఉ.

  పయ్యెదపైన దాల్చినది వర్మము గెల్చెను వీర నారిగా
  తొయ్యలియే ప్రమీల సరితూగరు వీరులు రాజులెందరో
  కయ్యము బార్థుడే పలికె గాంతకు పట్టము నందగత్తెయే
  *అయ్యల కొప్పుఁ గాని కన నందఱ కెందుకు కోఱమీసముల్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అయ్యలు తాతలు సంపద
  నియ్యగ తినిదిరుగువారు నెన్నడుపనులే
  చెయ్యని వారలయనపో
  లయ్యలకే కాని మీస మందఱ కేలా?

  రొయ్యలకొప్పుచుండుగద రోషముతోపని లేకపోయినన్
  వెయ్యగనెంచి పెంచెనట వేషము తానొక నాటకమ్ములో
  నయ్యరె! నింగినంటుకొను హర్మ్యములందున నుండు నైన పో
  లయ్యల కొప్పుఁ గాని కన నందఱ కెందుకు కోఱమీసముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కయ్యమునందు శౌర్యమును కక్కరముం జవిఁజూపి వైరికిన్
  వ్రయ్యలు గాఁగ నిబ్బరము వావిరిగా చెలరేఁగి ధీరులై
  సయ్యన చిద్విలాసముగ సన్నగ మీసము దువ్వబూను వీ
  రయ్యల కొప్పుఁ గాని కన నందఱ కెందుకు కోఱమీసముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కయ్యము నందునన్ జెలగి కర్కశ వైరుల సంహరించుచున్
  నెయ్యుల కాచుచున్ గడు పునీతపు స్వాంతము తోడ నెప్డు కృ
  ష్ణయ్య యొసంగు సూచనల సాగెడు వీరవరుల్ కిరీటి భీ
  మయ్యల కొప్పుఁ గాని కన నందఱ కెందుకు కోఱమీసముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కం॥ నెయ్యముఁ గని నాయకులును
  గయ్యము లాడక ప్రజలకు గాంచుచు హితమున్
  జెయ్యఁగఁ దలచెడి నిజమగు
  నయ్యలకే కాని మీస మందఱ కేలా!

  ఉ॥ నెయ్యము లేని నాయకులు నిత్యముఁ గాంతురు వాదులాటలన్
  గయ్యము లాడు పాలకులు గాంచరు మానవ సౌఖ్యమున్ గనన్
  నెయ్యము నొంది నేమముగ నీతినిఁ బాయక నుండునట్టి యా
  అయ్యల కొప్పుఁ గాని కన నందఱ కెందుకు కోరమీసముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కయ్యము లాడరిపులతో
  నయ్యలకేగాని మీసమందరికేలా
  నెయ్యమువలయునుగానీ
  వియ్యంకులతోడనెపుడుపేచీలేలా


  రిప్లయితొలగించండి
 15. కయ్యమునందు శత్రువుల కావర
  మొంచెడి ధైర్యశాలికిన్
  చయ్యన దుష్ట మానవుల సత్తువ
  నన్చెడు శక్తిశాలికిన్
  సైయ్యని సంగరంబునను శౌర్యము
  సూపెడు ధీరశాలి భీ
  మయ్యల కొప్పుగాని , కన నందర
  కెందుకు కోరమీసముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కయ్యంబాడేమగవీ‌
  రయ్యలకే‌ కాని‌ మీస‌ మందఱ కేలా?
  భవ్యము‌కాదావచనము‌
  అవ్యయమౌమీససొగసు‌‌ నందరిమగలన్‌

  రిప్లయితొలగించండి