28, డిసెంబర్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4629

29-12-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బింబము లనేకములు ప్రతిబింబ మొకటె”
(లేదా...)
“వసుధన్ బింబము లెన్ని యున్నఁ బ్రతిబింబం బొక్కటే దోఁచెనే”
(ఈ సమస్యను పంపిన బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు)

40 కామెంట్‌లు:

 1. తేటగీతి
  కలిమిఁ గలుగంగ గర్వమ్ము వలదు వలదు
  పంచభూత నిర్మితదేహమంచితముగ
  వేరు రూపాలఁ గొని కడ విరుగునటులె
  బింబము లనేకములు ప్రతిబింబ మొకటె!

  మత్తేభవిక్రీడితము
  అసలీదేహము పంచభూతమయమై యాకారముల్ బొంద మీ
  కిసుమంతైనను గర్వముండతగునా? యెంచెంచి మీ సంపదే
  యసువుల్ బాసిన తక్షణంబు విడి తానౌ పంచభూతాలుగన్
  వసుధన్ బింబము లెన్ని యున్నఁ బ్రతిబింబం బొక్కటే దోఁచెనే!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆత్మ లన్నిటగల పరమాత్మ ఓలె
  బింబము లనేకములు ప్రతిబింబ మొకటె
  సర్వ మతములు బోధించు సారమిదియె
  సుఖము మైత్రిన కలహించ దుఃఖ మయము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది
   పరమాత్మ వోలె...మైత్రిని అనండి
   నాల్గవ పాదంలో ప్రాసయతి తప్పింది. శోకమయము అనండి

   తొలగించండి
 3. మతములగ్గలముగ బుట్టె మానవాళి
  యందు , వాటిని బూర్తిగ నాకళించ
  నొప్పిరి జనులందరు దైవ మొక్కడె యని
  బింబము లనేకములు ప్రతిబింబ మొకటె

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ప్రాణికోటిని నివసించు పరము డతడు
  కణము కణమున శక్తియై ఘనత నందు
  భాసురంబగు జీవులు బాహ్య మందు
  బింబములనేకములు ప్రతిబింబ మొకటె

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వివిధ రూ పాల లో నున్న వేల్పుల నిల
  కొలుచు చుండుట చూ డంగ తె లియ గలదు
  బింబ ము లనే కములు ప్రతి బింబ మొకటె
  యనె డు సత్యంబు వచి యించి రార్యు లెపు డొ

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పసివాడాతఁడు మౌనిగామెలగుచున్పారంబుతాజూపుగా
  కసితో సాధన గోపికల్మనములో కంజాక్షు దర్శించిరే

  మిసిమిన్గన్నులమేలమాడిరటనేమింగోరకాభామలున్
  వసుధన్బింబములెన్నియున్న ప్రతిబింబంబొక్కటైదోచెనే

  రిప్లయితొలగించండి

 7. కాంచగ ప్రకృతి యందున కలువరేడు
  తొవల రాయిడికాడును దొండ పండు
  రంగులను మార్చి తిరుగాడు ప్రాణి చిత్ర
  బింబము లనేకములు ప్రతిబింబ మొకటె.


  నిసిలో జ్యోత్స్నిక కాంతులీనునతడా నీద్రుండు తానున్న న
  క్కసమున్ రాల్చెడు భాస్కరుండదిగొ యాకాశమ్ము నందున్న నీ
  హసమున్ వీడని నీ బెడంగు వదనమ్మద్దమ్ము నన్ గాంచగా
  వసుధన్ బింబము లెన్ని యున్నఁ బ్రతిబింబం బొక్కటే దోఁచెనే.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి

  గగన మందున యగుపించు కలువ రేడు
  తానొకడెయయిననుపంచు తనదు కాంతి
  జగతిజనులకు ననయము. చక్కగాను
  *"బింబము లనేకములు ప్రతిబింబ మొకటె”*


  రిప్లయితొలగించండి
 9. అసువుల్ దాల్చిన జీవజాలములలో నాత్మాను రూపంబునన్
  మసలున్ దైవమనేక చేతములుగా మాయా విశేషంబుచే
  కుసిలింతన్బడనేల చింతనమునన్ గుహ్యంపు సత్యంబిదే
  వసుధన్ బింబము లెన్ని యున్నఁ బ్రతిబింబం బొక్కటే దోఁచెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తే॥ అద్దముల గదిఁ జేరఁగ నగుపడుఁ గద
  బింబము లనేకములు ప్రతిబింబ మొకటె
  యైన సత్యము నిత్యము నైన దైవ
  మొకటె వివిధ రూపమ్ముల నొప్పు నిటులె

  మ॥ మసలన్ నచ్చిన రీతిగన్ గొలిచి సమ్మానమ్ముతో ధాత్రిలో
  వెసులున్ బొందఁగఁ జేసిరందు మనుజుల్ వేవేల రూపంబులన్
  వసుధన్ దేవుని, దైవ మొక్కటని సంభావించ వేదాదులున్
  వసుధన్ బింబము లెన్ని యున్నఁ బ్రతిబిం బొక్కటే దోఁచెనే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వసుధన్ బింబము లెన్ని యున్నఁ బ్రతిబింబం బొక్కటే దోఁచెనే
   సమస్యను తప్పుగా టైపు చేసానండి

   తొలగించండి
 11. తే.గీ:నాకు నొక్కడే బిడ్డ ,యన్నకు నలువురు
  ఆన్ననే పోలు నట్టివే యైనవి ప్రతి
  బింబము లనేకములు ప్రతిబింబ మొకటె
  నాకు గారాబ మతని పై నాకు హెచ్చు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మ:అసమానత్వపు జాతకమ్ము లెవియో ఆ యింటనే యుండె, వా
  రసులన్ బొందగ నన్నదమ్ము లతి ఘోరమ్మైన నిష్ఠల్ సదా
  విసుగున్ బొందక జేయ నొక్కడె కనెన్ బిడ్డన్ భళా!
  వసుధన్ బింబము లెన్ని యున్న ప్రతిబింబ మ్మొక్కటే తోచెనే
  (ఆ ఇంట్లో అన్నదమ్ము లందరూ బిడ్డలు కావాలని ఏవో నిష్ఠలు చేశారు.కానీ బిడ్డ జన్మించినది ఒక్కరికే.అన్ని బింబా లున్నా ఆ వంశానికి ప్రతిబింబం ఒక్కటే.)

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మ:వసుధన్ బింబ మదొక్కటుండి,ప్రతిబింబమ్ముల్ పదుల్ గాదె యం
  చసిధారన్ వచియించు వాగ్మియె పరధ్యాసన్ వచించెన్ "సఖా!
  వసుధన్ బింబము లెన్ని యున్న ప్రబింబ మ్మొక్కటే తోచెనే!
  అసలౌ సత్య మిదే" యటంచు వినువా రాశ్చర్యమున్ బొందగన్.
  (అసలైన బింబం ఒక్కటే కానీ ప్రతిబింబాలు వేరు అనేది తాత్త్విక బోధ.ఆ ఉపన్యాసకుడు గొప్పవాడే ఐనా పరధ్యాస తో "బింబా లనేకం,ప్రతిబింబ మొక్కటి" అన్నాడు.)

  రిప్లయితొలగించండి
 14. చాలా చక్కని సమస్య.మూడు పూరణలు చెయ్యా లనిపించింది.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. జీవజాలము లన్నిట చేరియుండి
  యంతరాత్మగ వర్తిల్లు నక్షయుండు
  బింబ రూపము తాదాల్చి పిచ్చలముగ
  బింబము లనేకములు ప్రతిబింబ మొకటె

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఒక్క రొక్కొక్క నామమ్ము నుచ్చరించి
  కొలుచు చుండ మోక్షమ్మును గోరి వింత
  నెంచ దేవుఁ డొక్కఁడె నామ మేది యైన
  బింబము లనేకములు ప్రతిబింబ మొకటె


  లసదంతఃకర ణాలయస్థిత పరబ్రహ్మంబ యవ్యగ్రమై
  వసియించున్ స చరాచరప్రచుర జీవస్వాంత బింబౌఘ మం
  ద సమీక్షించుచుఁ బ్రాణి కర్మములు నిర్వ్యాపార మేపారఁగన్
  వసుధన్ బింబము లెన్ని యున్నఁ బ్రతిబింబం బొక్కటే దోఁచెనే

  రిప్లయితొలగించండి

 17. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  దర్పణములు కొన్ని గది యందమరజేసి
  నట్టి యద్దాల గదిలోకి యడుగిడి యొక
  డందు బింబములను గనె వందలాది
  బింబము లనేకములు ప్రతిబింబ మొకటె.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మ.

  రసముల్ తొమ్మిది పూర్ణమై మనము సారస్యంబుఁ జేకూరెడిన్
  దెసలన్ వ్యాపకుడైన దేవునిగఁ గౌంతేయుల్ స్తుతుల్ చేయగన్
  హసమున్ గృష్ణుడనేక రూపములతో నావిర్భవించున్ విధిన్
  *వసుధన్ బింబము లెన్ని యున్నఁ బ్రతిబింబం బొక్కటే దోఁచెనే.*

  రిప్లయితొలగించండి
 19. Revised poem
  2)మ:అసమానత్వపు జాతకమ్ము లెవియో ఆ యింటనే యుండె, వా
  రసులన్ బొందగ నన్నదమ్ము లతి ఘోరమ్మైన నిష్ఠల్ సదా
  విసుగున్ బొందక జేయ నొక్కడె కనెన్ బిడ్డన్ భళా! చిత్రమౌ
  వసుధన్ బింబము లెన్ని యున్న ప్రతిబింబ మ్మొక్కటే తోచెనే
  (ఆ ఇంట్లో అన్నదమ్ము లందరూ బిడ్డలు కావాలని ఏవో నిష్ఠలు చేశారు.కానీ బిడ్డ జన్మించినది ఒక్కరికే.అన్ని బింబా లున్నా ఆ వంశానికి ప్రతిబింబం ఒక్కటే.)

  రిప్లయితొలగించండి