31, డిసెంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4632

1-1-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జారులు లేకున్న నగునె శాంతి సుఖంబుల్”
(లేదా...)
“జారులు లేనిచో భువిని శాంతిసుఖంబులు సంభవించునే”

34 కామెంట్‌లు:

 1. తీరుగ పంటనిచ్చుభువి తిగ్మకరుండుదయించి రశ్మినిన్
  బారగజేసి నిత్యమును, వారిజవైరి నిశీథము నందు జ్యోత్స్న వి
  స్తారముగా నొసంగుచును తాపముఁ దీర్చుచునుండు నర్కకం
  జారులు లేనిచో భువిని శాంతిసుఖంబులు సంభవించునే?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది
   రెండవ పాదంలో గణభంగం

   తొలగించండి
  2. తీరుగ పంటనిచ్చుభువి తిగ్మకరుండుదయించి రశ్మినిన్
   బారగజేసి నిత్యమును, వారిజవైరి త్రియామ, జ్యోత్స్న వి
   స్తారముగా నొసంగుచును తాపముఁ దీర్చుచునుండు నర్కకం
   జారులు లేనిచో భువిని శాంతిసుఖంబులు సంభవించునే?

   తొలగించండి
 2. దారుణముగ విలువలు దిగ
  జారిన వేళ పరమమును జనుల తరఫునన్
  నారయమన గుడిలో పూ
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతి సుఖంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి

 3. తీరని బాధ మదికిబే
  జారొనరించుసమయమునజనులకు నిలనే
  దారియు గానని తరి పూ
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతిసుఖంబుల్


  రిప్లయితొలగించండి
 4. కోరిన వ్రతములు బూజలు
  తీరుగ నొన రింప దగిన దివి జా న్వి తు లై
  ధారుణి లో గలరా పూ
  జారులు లేకున్న నగు నె శాంతి సుఖం బుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ధారుణి మానవ కోటికి
  కోరిన వస్తువుల నమ్ము కొట్టుల జూడన్
  బారులు గాగల యా బా
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతి సుఖంబుల్.


  ధారుణి భక్తకోటికి సదా హిత వాక్యములన్ వచించి గో
  చార ఫలమ్ము తెల్పుచు విచారము బాపెడి వారలై నిరా
  కారుని నిత్యమున్ గొలుచు కారణ జన్ములు జన్ని గట్టు పూ
  జారులు లేనిచో భువిని శాంతిసుఖంబులు సంభవించునే.

  రిప్లయితొలగించండి

 6. ఆరడితో గుడి చేరిన
  వారికి హితబోధజేసి బాధల తీర్చే
  వారజుని సేవకులు పూ
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతి సుఖంబుల్.


  వారలు వీరలంచనక భావము జూపుచు నాదరించుచున్
  ధారుణి మానవాళికట తాహతుకున్ సరియైన రీతిలో
  కోరు పదార్థముల్ దొరుకు కొట్టులు బారులు తీరి యుండు బా
  జారులు లేనిచో భువిని శాంతిసుఖంబులు సంభవించునే.

  రిప్లయితొలగించండి


 7. నారాయణు గొలువంగను
  ధారణసేయగ మనమున తమితో జనముల్
  చేరగ గుడిలో తగుపూ
  దారులు లేకున్న నరుని శాంతి సుఖంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కోరగకార్యసాధనము గుట్టుగ, మంత్రిసమాదరంబుతో
  తోరపుబంధముల్నిలువ దోసిలినింపుచు మధ్యవర్తితో
  గారముజేసినన్పనులుగైకొనవీలగు, సంధిజేయుపూ
  దారులు లేనిచో భూమిని శాంతిసుఖంబులు సంభవించునే

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కందం
  శ్రీరస్తని గుడులందున
  ధారణ జేసియు పురోహితంబున మంత్రాల్
  తీరుగ భక్తిఁ జదువు పూ
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతి సుఖంబుల్

  ఉత్పలమాల
  ధారణ జేసి వేదములఁ దత్వమెఱింగియు లోకమందునన్
  దీరుగ మంత్రరాజముల దేవుని సేవకు నుచ్చరించు చున్
  జేరియు భక్తితో గుడుల సేమము నంద పురోహితాన పూ
  జారులు లేనిచో భువిని శాంతిసుఖంబులు సంభవించునే

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కం॥ తీరుగఁ బూజలు సేయుచు
  కోరుచు జనులకు ధరణినిఁ గుశలము నెపుడున్
  మీరక ధర్మముఁ జను పూ
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతి సుఖంబుల్

  ఉ॥ తీరుగఁ బూజలన్ గనుచు దేవుని కొల్చుచు దేవళంబులన్
  గోరుచు సౌఖ్య మెల్లరికిఁ గొంతయు స్వార్థము లేకఁ జాగుచున్
  మీరక ధర్మ మెప్పుడును మిన్నగ వర్తిలు చుండు మేటి పూ
  జారులు లేనిచో భువిని శాంతిసుఖంబులు సంభవించునే

  రిప్లయితొలగించండి
 11. దారుణ రీతి నొసంగ న
  పారము బాధలు నరుల కవని రోగమ్ముల్
  మూరిన దేహం బందు రు
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతి సుఖంబుల్

  [రుజ+అరులు=రుజారులు, మందులు]


  ధీరత నిల్వ సైనికులు దేశ సమగ్ర సు రక్షణార్థమై
  తోరపు టప్రమత్తతను దూరము గావు విపత్తు లెన్నఁగా
  నేరఁగ దుష్ట వైరి జన నిష్ఠుర కార్యము లెల్ల నిత్యముం
  జారులు లేనిచో భువిని శాంతి సుఖంబులు సంభవించునే

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కం:కోరిన సంపదలుండిన
  నూరున నెయ్యపు పొరుగును,నుదయము కాగా
  కూరల కేకలు,మంచి బ
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతి సుఖమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఉ:కోరుచు విశ్వశాంతి నిను గొల్వగ గుళ్లను కట్టినాము దే
  వా!రమణీయ రీతి ,నొక భాగవతమ్మునొ,రామగాధనో
  తీరుగ జెప్పు పండితులు,తృప్తిని బొందెడు ,రంధి లేని పూ
  జారులు లేనిచో భువిని శాంతిసుఖమ్ములు సంభవించునే!
  (గుడి కట్టినంత మాత్రాన శాంతి రాదు.అక్కడ నాలుగు పురాణాలో ,ఇతిహాసాలో చెప్పే పండితులు లుండాలి.ఆ పూజారులు డబ్బు రంధి తో కాక తృప్తి తో ఉండాలి. అప్పుడు శాంతి ఉంటుంది. )

  రిప్లయితొలగించండి
 14. నేరస్తులనరికట్టెడి‌
  వారలుపోలీసువారు‌ బాదెదరండీ‌!
  తీరుగ చేయుబడితపూ
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతి సుఖంబుల్”

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఏరోజు కూరగాయలు
  ఆరోజే వండుకొనగ ఆరోగ్యముగన్
  చేరువలోనే రైతు బ
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతి సుఖంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కారడవుల కోనలలో
  దారుణమౌ కంటకములు దండిగయుండే
  దారుల నడవంగను పై
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతి సుఖంబుల్

  పైజారులు = పాదరక్షలు

  రిప్లయితొలగించండి

 17. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  ఊరి ప్రజకు ప్రవచనముల్
  తీరుగ చెప్పించుచు ప్రతి దినమందున, గో
  చార ఫలములు తెలుపు పూ
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతిసుఖంబుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వారలు సుజనులు వారికి
  వారలె సామ్యము భవితకు వారధు లట్లున్
  సారస్వత దేవళ పూ
  జారులు లేకున్న నగునె శాంతి సుఖంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వారలమేయ మూర్తు లభివాద మొనర్చెద వారి నిష్ఠకున్
  ధారుణి వారలే పరమ ధార్మిక వర్యులు కర్మయోగు లా
  ధారము వారు లోకమున ధర్మము నెక్కొన నట్టి దివ్యకం
  జారులు లేనిచో భువిని శాంతిసుఖంబులు సంభవించునే

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఉ.

  మేరును సృష్టినిన్ జగతి మేటిగ జేయు చతుర్ముఖుండొకో
  తేరు ననూరుచే నడువ తేజమునిచ్చు దివాకరుండొకో
  కోరిన కోర్కెలన్ శుభము గూర్చెడి వేల్పుల సంస్మరించు! కం
  *జారులు లేనిచో భువిని శాంతిసుఖంబులు సంభవించునే.*

  (కంజారుడు = 1. బ్రహ్మ,...2. సూర్యుడు)

  రిప్లయితొలగించండి
 21. తీరని బాధ మదికిబే
  జారొనరించుసమయమునజనులకు నిలనే
  దారియు గానని తరి పూ
  *జారులు లేకున్న నగునె శాంతిసుఖంబుల్*

  భారము శ్రీశుపై నిడుచు భక్తుల పక్షము నిల్చిపూ జలన్
  తీరుగ చేయుచెప్పుడును దీపము లన్వెలిగించు చున్సదా
  వారలకోర్కెలెల్లయునువాసిగదీర్చుమటంచుకొల్చుపూ
  *జారులులేనిచోభువినిశాంతిసుఖంబులుసంభవించునే

  రిప్లయితొలగించండి