6, ఏప్రిల్ 2018, శుక్రవారం

అష్టభుజి చిత్రబంధ తేటగీతి గణపతి నుతి బంధముణపతి   సతము   నొసగుము    గరిమ  కరు,
గజముఖ    బగితి   నెపుడును కనుల   నిలు
గలను,   కరివదన యిపుడె      గనప     వినతి    
గనుమ, నగసుత నిడుము సుఖము  నిరతము
, సువదన   నిలుపుము ఘనతన    కలన 
గము, జఠర  దివిషదుడ వినుము     కణితము,
గజ వదన  దొరయ  వలయు    కరటి   రహి  
గనమున  కెపుడు,  మలక లపన      కలిమి  ని
గనిగ  మెరయ  వలయు వసతిని,  నను   విడు
గడ బరచుము  తొగ వలన,    పొడిగుణ  యను        
గతిని నను నడుప వలయు,   సతము   పలు
వలయు సమబిధమెపుడు   గయమున, సలి    
గ  నిడుము నిచట  నిరతముగ,   తదుపరి   మి
గత దివిజులను గొలుతును  ఘన  నుతులు, నె
గడగ     తెలుచెద నిను సుముఖుడ,   రతన పు
గనిని     గడచగ     నెలమిని     ఘనతగ  నిడు     

గరిమ = గొప్ప ,  బగితి = భక్తి ,గనప = పెద్ద , కలన = జ్ఞాన ,దగము = దప్పిక, జఠర  =  ఉదరము, దివిషుదుడు = దేవుడు, కణితము =   మొర,  దొరయు = తాకు ,కరటి = మూర్ఖుడు  రహి= కీర్తి, ,మలక = వక్రము, లపనము =  తుండము, విడుగడబరచు= విముక్తి చేయు  , తొగ  =  బాధ, , పొడిగుణ   = న్యాయ గుణము ,అనుగతి = అనుసరించు, సమబిధము  =  పేరు, గయము = ఇల్లు , సలిగ = ఆశ్రమము, నెగడు = ప్రకాశించు, తెలుచెద = వేడుకొనెద  రతనపుగని =  సముద్రము ,కడచు  = దాటు , ఎలమి = ధర్యము  
పద్యము చదువు విధానము  :  (గ) ప్రతి పాదమునకు మొదటి అక్షరము . (గ ) తోటి ప్రతి పాదము చదువ వలెను ,  ఆఖరి పాదము చదివిన తర్వాత  తిరిగి (జి) తోటి పారంభించి  పదము చివరి అక్షరములు ఒక్కొక్కటి కలుపుటూ చదివన (గణపతి ముదముగ నిడును కలిమి నెపుడు ) అన్న వాక్యము బంధింప బడుట మరియొక విశేషము
 కవి   
పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి