20, మార్చి 2019, బుధవారం

దత్తపది - 155

హాయ్ - హలో - గుడ్ - బై 
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి. 

72 కామెంట్‌లు:

 1. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి


  [ గురుభ్యో నమః నిన్నటి పూరణ స్వీకరించ ప్రార్థన ]


  వ్యాకుల భీకరార్ణవము నందు జరించెడు భావ నక్రముల్

  శోకముగూర్చి , గాయపరుచున్ మది | మిత్రమ ! మానవేల చీ

  కాకులు ? మానవాళి కతి కష్టములం గలిగించు నెప్పుడున్ ||

  ప్రాకటచింతనామృతము స్వాద మొనర్పగ , విష్ణుమూర్తియే

  నీ కొనగూర్చి మోక్షమును , నెమ్మిని గాచును నిశ్చయమ్ముగా !


  { వ్యాకుల భీకరార్ణవము = వ్యాకుల మనెడు

  భయంకరార్ణవము ; భావ నక్రముల్ = మనో

  వికారము లనెడు మొసళ్లు ; స్వాదము = పానము }


  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  రిప్లయితొలగించు


 2. కుచేలుని ఒడయురాలు తనతో


  ఇహలోకమ్మున హాయన
  మహో వ్రజకిశోరుడు! వినుమ యనుంగుడు! బై
  సి హలధరుని సోదరుడత
  డు; హసత్తుని మేలుకొలిపెడు పనిని గొనుమా !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 3. చేసె నితడు తొOబై మూడు దోసములను
  యేడు తప్పుల మాత్రమే యింక మిగిలె
  హాయి గా నిహ లోక సంహర్షణములు
  పొంద లేడు పిదప, గుడ్డ భూమి పైన
  మాయమై నరకమునకు మరల గలడు,
  ననుచు తలపోసె బకవైరి తన మనమున
  నీచ శిశుపాలుని డొగరుల్ నెంచు కొనుచు

  గుడ్డ = చోటు డొగరుల్ = తప్పులు

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తొంబై' అనడం వ్యావహారికం. 'దోసములను + ఏడు' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'డొగరుల నెంచుకొనుచు' అనండి.

   తొలగించు


 4. గుడుగుడు బైసణ త్రిప్పుచు
  నడుగడున విడువక ధరుని నారదుడహ! లో
  గడ పన్నుగడని ధృతరా
  ష్ట్రుడి కొల్వున హా! యటంచు సుంకుల చేర్చెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 5. మైలవరపు వారి పూరణ

  ఉపదేశం...

  ఆజిని గెల్వనాశల విహాయసమందు చరించుచుంటివౌ
  రా ! జననష్టమెంచవు గదా ! యశముం గొన మోహలోభముల్
  రాజులకొప్పునొక్కొ ? కురురాజ ! విహంగము గూడ గుడ్ల వి..
  భ్రాజిత దృష్టిఁ గాచు, నెడబాయుము భ్రాంతిని, రమ్ము బైటకున్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించు
 6. హాయి నుండ గ నోర్వక అల్పులైన
  కౌరవ దురూ హ లోభ ము కక్ష గట్టి
  గుడ్డి పితరుని మాటను గొట్టి వేసి
  సంగ రం బై న వారెల్ల చ చ్చిరక ట !

  రిప్లయితొలగించు
 7. 🙏🏼జైశ్రీమన్నారాయణ🙏🏼
  ఆర్యులకు శుభోదయమ్.💐

  శంకరాభరణం..

  దత్తపది...

  హాయ్... హలో... గుడ్... బై

  భారతార్థంలో.

  నా ప్రయత్నము.

  'హా! యి'టనేలచింతిలుదు వర్జన యుద్ధము చేయ. సర్వమున్
  మాయయె. మో'హలో'భములు మభ్యము పెట్టుచునుండె. యుద్ధమున్
  హాయిగ చేయుడీ వెలుఁ'గుడం'బర వీధి రహింప కీర్తి. స
  చ్ఛ్రేయము
  'బై'కొనున్. ప్రజల శ్రేయము ధర్మము చూడగావలెన్.

  🙏🏼జైశ్రీమన్నారాయణ🙏🏼
  మీ
  చింతా రామకృష్ణారావు.🙏🏼

  రిప్లయితొలగించు
 8. {సుయోధనునకు శ్రీ కృష్ణుని యుద్బోధ}
  **)(**
  నిస్స(హాయు)లు కారుగా నీదు రిపులె
  యూ(హలో)విహరింపక యుండు మిపుడె
  యె(గుడు) దిగుడుల త్రోవయె యెంచు కొనకు
  సర్వ సమ్మతం(బై)యొప్పు శాంతి యెపుడు.

  రిప్లయితొలగించు
 9. ( అభిమన్యుని మరణానంతరం అర్జునుని ఆవేదన )
  " హా " యని యర్జునుం డట మ
  హాద్భుతకీర్తితశౌర్యవర్యునిన్ ;
  తీయని యూహలో మెలగు
  ధీరుని ; భావితసార్వభౌమునిన్ ;
  బాయక కౌగిలించుకొను ;
  " బారగు " డంచను ; ముద్దులాడెడున్ ;
  మూయని ప్రేమతో శిరము
  మూర్కొను ; బై బడు ; మూర్చితుండగున్.

  రిప్లయితొలగించు
 10. దుర్యోధనుడు కౌరవ సేనలను ప్రోత్సహిస్తూ చెప్పిన మాటలు:

  పలు స*హాయ*ము లందిరి పాండు సుతులు
  అహ*హ లో*కువయై బేలలయ్యె వారు
  చెల*గు డ*రివీరులై పోరు నలసిపోక
  పగతురకు కన్ను గవలును *బై*ర్లు గమ్మ.

  రిప్లయితొలగించు
 11. శ్రీ భగవానువాచ
  ఇహలోకమ్మున జనులెం
  చు హాయినిచ్చునని దారసూను ద్రవిణముల్
  అహరహము ననంగుడు దా
  సహకారమ్మునిడ బ్రతుకు సంసారంబై

  రిప్లయితొలగించు
 12. తే.గీ.
  హాయనుచుc గోపబాలురు హాలి తోడ
  దేవుడాడె దాగుడుమూత దాబై యనుచు
  నూహలో నైన బరమాత్ము నూహ జేయc
  బారనట్టి గోపాలురదెగా భాగ్య మనిన.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో 'దాబై' అన్నచోట గణదోషం, యతిదోషం.

   తొలగించు
  2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించు
  3. హాయనుచుc గోపబాలురు హాలి తోడ
   దేవు, తాబైలు వెడలెను ధరణి నాడ
   నూహలో పురాణగుడుని నెఱుఁగ నట్టి
   ధిషణి వ్రేపల్లె వాసులు ధన్యు లయిరి.

   సరిగా నున్నదని భవిస్తూ,
   కృతజ్ఞతలతో,🙏

   తొలగించు
 13. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించు
 14. వోట్ల పంచ గుళికలు 7

  31) తే:ఇచ్చెదనుచిత విద్యుత్తు నెల్ల వేళ
  లందు రైతుబిడ్డలకని ముందు తెలిపి
  గెలచి ,పిదప నా విషయము తలచ బోడు
  తెలుసుకొని వోటు వేయుము తెలుగు బిడ్డ

  32) తే: పూరి పాకలు కాలిన చేరు వాడ
  లందు .కాలనీ లోమీరు పొంద గలరు
  మంచి యిళ్ళని మిమ్ముల మాయ జేయు
  తెలుసుకొని వోటు వేయుము తెలుగు బిడ్డ

  33)తే: అమ్ముకొనవద్దు మీఓటు సొమ్ము గతికి
  దొంగ కెపుడు వోట్ల నిడగ దోచుకొనును
  పుడమి పైన ప్రజల నెల్ల విడువకుండ
  తెలుసుకొని వోటు వేయుము తెలుగు బిడ్డ

  34)తే: వినవలదు చెడుమాటలు, వీడ వలయు
  దుష్ట నేతల నెప్పుడు, యిష్ట పడకు
  నోట్ల కట్టలు, లేనిచో పాట్లు కలుగు,
  తెలుసుకొని వోటు వేయుము తెలుగు బిడ్డ

  35)తే: కూడు బెట్టెద నెప్పుడు కొడుకు వోలె
  నమ్మి వేయుము వోటు నో యమ్మ లార
  యనుచు మాయమాటలు చెప్పు ఘనత తోడ
  తెలుసుకొని వోటు వేయుము తెలుగు బిడ్డ

  రిప్లయితొలగించు
 15. స్వర్గంలో ఊర్వశి అర్జునునితో...

  కందం
  నా కౌగిలిహాయంచున్
  జాకరులౌ నూహ లోక సహజము విజయా!
  నాకను గుడ్లను నిండుచు
  తాకంగా బైలుపడవె తగవా జతకున్?

  రిప్లయితొలగించు
 16. శ్రీకృష్ణునికి రుక్మిణి సందేశము

  నీలదే'హ లో' కవినుత నీసరసకు
  జేరి 'హాయి'నొందగ వలచేటి నన్ను
  కోరుచున్న యీచైద్యుని 'గుడ్డు' కుడువ
  జేసి హృదిని 'బై'ఠాయించ జేసికొమ్ము

  గుడ్డుకుడచు= పొగరుఁబోతుతనము యొక్క ఫలితము ననుభవించు.(ఆం.భా)

  రిప్లయితొలగించు
 17. హాయి గొల్పెడు భవనాన హలొయ నుచును
  నుండ గోరిక యున్నచో నుండుమయ్య
  చెడ్డ దారికి గుడ్బైలు సెప్పి యికను
  గాని యెడలను దుర్గతి గలుగు నీకు
  ననుచు ధార్తరాష్ట్రునితోడ ననియె వృష్ణి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   అయితే ఆ కాలంలో ఇంగ్లీషు మాట్లాడారన్న మాట!

   తొలగించు

 18. సాధువు వేషములోని అర్జునుడు


  అహ! లోలనయన ! ప్రియ! ర
  మ్మ! హాయిగ గుడుగుడు గుంచ మాటల లాడన్
  సహజీవనమ్ము సాగిం
  ప హసితముఖియా! సుభద్ర! బైడాలమకో !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 19. హాయనముం బైశున్యా
  మేయ క్రియ నా మహా సమీరజు నిహ లో
  కాయత గేహ విదూర వి
  ధాయక రతుఁ డగుడు వినఁగఁ దాపం బయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించు

 20. హా యను కొనెద వేమి నీ వాజి యన్న
  నూహలో తేలిపోకు మో యుత్తరాఖ్య
  చెడుగు డాడును వైరుల సేన లచట
  నొక్క యంబైన సంధించ నోప లేవు.

  రిప్లయితొలగించు
 21. సీ. నిస్స(హాయు)డనైతి నెలత వలువ లూడ్చు
  . తరుణమందున గాంచి ధర్మజుడను.

  పంతమూనుచు జేయు (బై)సకులను గాంచి
  . వట్టి వా(గుడ)నిరి వైరి మూక

  యి(హలొ)క మందున యిట్టి దురాత్ములు
  . బ్రతకవలదు గాదె, భండనమున

  వారిఁ గూల్చుచు నాదు ప్రతినను నెరవేర్చు
  . కొనగనిమ్మనుచును కోరె నతడు

  *తే.గీ.*

  అనుచు కృష్ణుని తో జెప్పె ననిల సుతుడు
  శాంతి సమకూర్చు నెపమున చక్రధారి
  రాయబారిగను కదల నాయదుకుల
  తిలకు నకు ద్రౌపది నుడులఁ స్థిరము గాను.

  రిప్లయితొలగించు
 22. హా యదుకుల తిలక హా మాధవా హరీ
  గుడ్డి రాజు ముందె కోక లాగ
  హా బ్రతుకిహలోక మందేల నయ్య నా
  కనులు బైర్లు కమ్మె కావ రార.

  రిప్లయితొలగించు

 23. ధర్మరాజు సోదరులతో

  అడవు లందైన నుందము హాయిగాను
  యుద్ధ మనెడి మాట వలదయ్య నూహ లోను
  నాగుడయ్య సహోదరులారా మీరు
  బైలు భూముల యందైన బ్రతక గలము

  రిప్లయితొలగించు
 24. కీచకునితో సైరంధ్రి
  తగునానీకిది హాయిగోరి నను పంతమ్మున్ చెరంబట్టగా
  వగలన్ బైబడి మోహలోభముల సంభావించకే సభ్యతన్
  తగులంగానిను నాయనంగుడు విషాదాంతమ్మగున్ నీకదే
  మగనాలిన్ వగబెట్టగా దగిన సన్మానంబు ముందున్నదే

  రిప్లయితొలగించు
 25. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  "జై భారత్ మాతాకీ జై"

  చనుచున్ హాయిగ డింపులమ్మ నగుచున్ చక్కన్ని నౌకందునన్
  వినుచున్ మెండు హలోలు దారిననుతా విడ్డూరమౌ రీతినిన్
  కనుచున్ గుడ్డలు లేనియట్టి శిశులన్ గంగానదీ తీరమున్
  తినుచున్ తిట్టులు భాజపా జనులవౌ తియ్యంగ బై చెప్పెనే!

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు


  1. చనె డింపులమ్మ హాయిగ
   వినెరా మెండుగ హలోలు ! విడ్డూరము చూ
   చెనుగుడ్డలులే ని శిశువు
   లను! తిట్టగభాజపా భళా బై‌ యనె బో :)


   జిలేబి

   తొలగించు
  2. మీ యిద్దరి ఆటవిడుపు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 26. "హాయినిబంచని లోపము
  లో"యిల కౌరవుల యూహ?లోభుల జేయన్
  ధ్యేయము యేగుడు కొరకే!
  మాయగుయుద్ధంబులేల?మర్మంబైనన్!

  రిప్లయితొలగించు
 27. శౌరి ప్రీతి స *హాయ* ము సలుప వచ్చె
  స్వయముగా ని *హలో* కముఁ బాపమడచి
  యర్జునా! యంతరం *గుడు* హరి సతమ్ము
  మాధవుని సహాయం *బై* న మనకు జయము

  రిప్లయితొలగించు
 28. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [భీమాంజనేయుల యుద్ధానంతరం శ్రీకృష్ణుని కోరికపై తాను యుద్ధమున అర్జునుని రథాగ్రాన గల కేతనంపై నిలుస్తానని భీమునితో ఆంజనేయుడు పలికిన సందర్భము]

  "నేను విహాయసమ్మునను నెమ్మిని నర్జును కేతనమ్ముపై
  నూనియుఁ జిన్నెగాఁ బరఁగ నుందు, వృకోదర! గెల్పుటూహలో
  మేనినిఁ బెంచి, యుద్ధమున మీఱి కిరీటి క్రుధాంతరంగుఁడై,
  మానుచు బైజలన్, మిగుల మండుచు, వైరులఁ జెండుచుండఁగన్!"

  రిప్లయితొలగించు
 29. హాయని యేడ్చె గృష్ణ గురునా త్మజుడాత్మజులన్ వధించినన్
  చేయమియూహలో సుతు లచేతనులై బడియుండ బొండుతెం
  డా యవనీసురాధముని హంతను , బారగుడెట్టులయ్యె వా
  జ్రేయులజెండబైపడి నశింపగజేయగ గేలువచ్చెనో

  రిప్లయితొలగించు
 30. మాధవుని సహాయార్థ మంపదగు బార్థు నాజలరుహలోచనుని వినమ్రడయ్యు
  నేడగడ నాజిబారగు డేడగలడు?
  సంకటంబైన రణమైన సాయమతడె

  రిప్లయితొలగించు
 31. కౌరవ పాండవుల్ పెనగు కాలమునందువిహాయసోహలో
  గౌరవనాథుడచ్యుతు నికాయము గోరిబలుండునయ్యెనో
  పారగుడంచునెంచి హరి పజ్జజయంబని గ్రీడియెంచడే
  సారథియే జయంబిడె దిశాదశ జూపశుభంబుబైపడెన్

  రిప్లయితొలగించు
 32. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  (ఒక ప్రవచనకర్త అంతరంగావిష్కరణ)
  కలియుగ భారతమ్మునెట గాంచితి*హాయి*గ గాథ నెంచి పా
  రులదగు యూ *హలో* నెదిగి రేపును మాపిదె పట్టుడంచు నే
  చెలగితి నాటి భారతమె చిన్మయలీలగ *గుడ్డి*యెద్దుగా
  నలరితి పుణ్య సస్యముల నట్టిటు *బై* బడ వేయ హా విధీ!

  రిప్లయితొలగించు
 33. గుడ్డలూడ్చిన ఫలితమే కురుపతికిని
  బైట నపకీర్తి నందించె, బ్రతుకులోన
  హాయి లేకుండ సామ్రాజ్యమంత వోయి
  యూహలోలేని మృతిగల్గె యుద్ధమందు.

  రిప్లయితొలగించు