31, మార్చి 2019, ఆదివారం

శ్రీ బండకాడి అంజయ్య గౌడ్ గారి అష్టావధానం

నిన్న 30-3-2019 (శనివారం) 'శంకరాభరణం' సమూహ సభ్యుల ఆత్మీయ సమావేశంలో శ్రీ బండకాడి అంజయ్య గౌడ్ గారి అష్టావధానం జరిగింది.
వేదిక - కవిశ్రీ సత్తిబాబు గారి నివాసం, మియాపూర్, హైదరాబాదు.
సంచాలకులు - కంది శంకరయ్య
ప్రార్థన -
శ్రీగిరిజావరనందన!
భోగీంద్ర విభూష! సకల బుధనుత దేవా!
ఓ గణనాయక! శుభకర!
బాగున నవధానమునకుఁ బల్కుల నిడుమా!

భారతి! దేవి! నిన్ను మదిఁ బ్రస్తుతిఁ జేసెద లోకమాత! యో
వారిజనేత్ర! నీదు పదపద్మములన్ భజియింతు భక్తితోఁ
జేరఁగ రమ్ము తల్లి! సువశీకరవౌచును నాదు జిహ్వపై
వారక నిల్చి మిక్కిలిగ వాక్కు లొసంగుము శారదాంబికా!

శ్రీ శంభో! ఫణిభూషణా! బుధనుతా! శ్రీకంఠ! లోకేశ్వరా!
యీశా! శాంభవి నాథ! భక్తవినుతా! యేణాంకచూడా! ప్రభూ!
కాశీక్షేత్రవిహార! శంకర! శివా! కారుణ్యగంగాధరా!
యాశీర్వాద మొసంగుమా శుభకరా! యానంద సంధాయకా!

శ్రీలక్ష్మీ హృదయాంతరంగ! జయహే శ్రీకంఠ సంసేవితా!
కాలాతీత! ముకుంద! కేశవ! హరీ! కారుణ్య రత్నాకరా!
లీలామానుష వేషధారి! వనమాలీ! లోక సంరక్షకా!
ధీలోలా! యవధానమున్ విజయమై దీపింప దీవింపుమా.

నను గన్న తల్లిదండ్రుల
మనమున స్మరియింతు నెపుడు మరువని భక్తిన్
ఘనముగ నవధానములో
నను విజయునిగా నొనర్చి నాణ్యత నొసఁగన్.

మాధవానంద యతివరున్ మదినిఁ దలఁచి
కంది శంకరార్యునకును వందన మిడి
యరయ సీవీ కుమారున కంజలించి
తక్కిన కవివరుల కెల్ల మ్రొక్కి యిచటఁ
జేసెద నవధానము నిదె వాసికెక్క.

1. నిషిద్ధాక్షరి - శ్రీ చిటితోటి విజయకుమార్ గారు
(శంకరస్తుతి)
[మొదటి రెండు పాదాలకే నిషేధం విధింపబడింది. కుండలీకరణంలో ఉన్నవి నిషిద్ధాక్షరాలు]
శ్రీ(గ)శ(మ)ంభో(హ)రా(ద)వే(హ)రా
ఈశా(భ)కా(ర)మా(న)క్షి(న)వ(ర)ంద్య హే(-)ర(క)మ్యా(-)ంగా.....

శ్రీ శంభో! రావే రా
ఈశా! కామాక్షివంద్య! హే రమ్యాంగా!
కాశీవిశ్వేశా! హర!
ఓ శంకర! వందన మిదె యోంకారేశా!

2. సమస్య - శ్రీ ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారు
(వీడు వీడు వీడ వాడు వీడ)
లేడు లేడటంచు లేశమాత్రంబైనఁ
దలంపవలదు కలఁడు దైవ మిలను
హరిహరాదు లొకటె యంతట వారె పో
వీడు వీడు వీడ వాడు వీడ.

3. దత్తపది - శ్రీ తాతా ఫణికుమార్ శర్మ
(నీతి, జాతి, భాతి, రీతి పదాలతో ఎన్నికల ప్రచారంపై స్వేచ్ఛాచ్ఛందంలో పద్యం)
'నీతి' విడనాడి తిరుగుచు నేతలెల్ల
'జాతి' వైరమున్ గలిగించి భీతిలేక
'భాతి' కోసమై ప్రజలను బలి యొనర్చి
తిరుగుచున్నార లీ'రీతి' తెగువతోడ.

4. న్యస్తాక్షరి - శ్రీ అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు
(స,త్తి,బా,బు అన్నవి ప్రథమాక్షరాలుగా కవిత్వంపై ఆటవెలదిలో పద్యం)
'స'రసమైన కవిత సభలందు నిలిచి వ
'త్తి' పలుకవలెను గద దివ్యముగను
'బా'గు బాగనంగ భావికవుల నెల్లఁ
'బు'ట్టఁజేయు కవన పుణ్య మిలను.

5. వర్ణన - శ్రీ క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారు
(శిశిర ఋతువును వర్ణిస్తూ ఉత్పలమాల)
వ్రాలవె యాకులెల్లఁ జిగురాకులు వచ్చుటకోసమై ధరన్
కాలము మారు సూచనగ గాలులు వేడిమి హెచ్చి వీచఁగన్
ధూళియె లేచి యాకసము దూరిన యట్టుల తోఁచుచుండఁగన్
బాల వసంతమాస మిఁక వచ్చెడి చిహ్నము లెల్లఁ దోఁచెడిన్.

6. ఆశువు - శ్రీ కటకం వేంకటరామ శర్మ గారు
i) (అఖండయతిని గురించి పద్యం)
దండిగాను నే నఖండయతిని వేసి
చెప్పువాఁడ కవిత మెప్పుగాను
శంకరయ్య వంటి సత్కవీశులు కొంత
వలసు వలదు వలదనిను వదలఁబోను.

ii) (శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామిని ప్రస్తుతిస్తూ పద్యం)
అవరోధము కావలదని
భువియందలి మానవాళి పూజింతురుగా
భవబంధములను బాపుచు
నవనీతముఁ గొన్న సత్యనారాయణుఁడున్.

iii) (సీతను చూచిన హనుమంతుని ఆనందాన్ని తెలుపుతూ పద్యం)
సీతమ్మను గనినంతనె
వాతాత్మజుఁ డందినట్టి బ్రహ్మానందం
బే తీరుగ వర్ణింతును?
నా తరమా? కాదు కాదు నమ్ముడి మీరల్.

7. వారగణనం - శ్రీ కవిశ్రీ సత్తిబాబు గారు
(పృచ్ఛకులు అడిగిన తేదీలు ఏ వారమో తెలిపారు)

8. అప్రస్తుత ప్రసంగం - శ్రీ భమిడిపాటి వేంకటేశ్వర రావు గారు.

సమాపన పద్యాలు, ఆతిథ్య మిచ్చిన కవిశ్రీ దంపతులపై చెప్పిన పద్యాలు నావద్ద లేవు.
అవధానానంతరం కవిశ్రీ సత్తిబాబు గారు అవధానిని, పృచ్ఛకులను దుశ్శాలువలతో సత్కరించారు. 

2 కామెంట్‌లు:

 1. బండకాడి వంశ మండన వర్యా! యవధా నార్ణవమును గోష్పదీ కృతము సేసి భావయుక్త వాగ్గుంఫన నౌకా విశేషమ్మున నుత్తరించి సభాసద హర్షధ్వానము లంబరము నంట నిరాడంబరముగ కౌశేయాంబర భూషితులై యలరారి నందులకు మా హృదయ పూర్వ కాభినందనములు.

  రిప్లయితొలగించు
 2. రాకపోయిన నచటకు రమ్యముగను
  గన్ను లకుకట్టి నటులుగ కందిశంక
  రయ్య గురువులు తెలియప రచుట వలన
  వంద నంబులు స్వామియో బండికాడి!

  రిప్లయితొలగించు