13, మే 2020, బుధవారం

దత్తపది - 167

కవిమిత్రులారా,
'ఉత్పలమాల, చంపకమాల, మత్తేభము, శార్దూలము' 
ఈ పదాలతో ఛందస్సౌందర్యాన్ని తెలుపుతూ 
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

69 కామెంట్‌లు:

 1. శ్రీమాత్రేనమః

  ఉత్పలమాల, చంపకమాల, మత్తేభము, శార్దూలము

  పదాలతో ఛందస్సౌందర్యాన్ని తెలుపుతూ

  సీ ll
  ఉత్పలమాలలే నూయలలూగింప
  మంజులధారలే మధురరీతి
  చంపకమాలల చందనమందించు
  సుధలని కురిపించి సొగసు రీతి
  శార్దూల భావనా శరముల ధారణా
  చండ ప్రచండమై ఝరుల రీతి
  మత్తేభముల్ సూక్తి మకరంద భావముల్
  పోతనామాత్యుని కైత రీతి

  గీ ll
  మంజులంబయి శ్రేష్టమై మధుకరమయి
  బంధనముతోడ మకరికాచందనమున
  తేనియలు చిందు పాదము దివ్యమగును
  మధురమగు పద్యములతోను మనసులూగి


  ✍️ కస్తూరి శివశంకర్, ముంబయి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. (పద్యకవితావనంలోని ఛందస్సౌందర్యం )
  ఉల్లములోని వాసనలె
  ఉత్పలమాలల బోలు శబ్దముల్ ;
  చల్లగ హాయిగూర్చుగద
  చంపకమాలల వంటి యర్థముల్ ;
  మల్లుల పట్టులన్ దెలుపు
  మత్తెభవృత్తపు సన్నివేశముల్ ;
  ఝల్లన జేయు మేనులను
  శార్డులగర్జల భాషణంబులున్ .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మత్తెభ, శార్దుల'...?

   తొలగించండి
  2. ఇలా సవరించానండీ !
   నదరౌ ఉత్పలమాలలై మెదడునన్
   నర్తించు శబ్డమ్ములే ;
   కదలున్ చంపకమాలలై మిగుల సౌ
   గంధ్యంపు నర్థమ్ములే ;
   మదమత్తేభములౌను కావ్యగత స
   మ్మాన్యంపు ఘట్టమ్ములే ;
   ఎద లుప్పొంగగజేయు భాషణలె యు
   న్మేషంపు శార్దూలముల్ .

   తొలగించండి

 3. *ఉత్పలమాల*, *చంపకమాల*, *మత్తేభము*, *శార్దూలము*

  పదాలతో ఛందస్సౌందర్యాన్ని తెలుపుతూ

  చంపకమాలికల్ సొగసు చందన రీతిగ పద్యమందునే
  కెంపులు పూయగా కుసుమకందువు యుత్పలమాలలేనులే
  యింపుగ పోతనార్యని ప్రహేళికలందున మత్తెభమ్ములే
  సొంపుల పద్యధారలను సూటిగ శార్దుల గర్జనమ్ముతో


  కస్తూరి శివశంకర్, ముంబయి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కుసుమ కందువు'? 'కందువు+ఉత్పలమాల' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'మత్తెభ, శార్దుల'ము లనడం సాధువులు కావు.

   తొలగించండి
 4. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భగణంబునాదిగావగణంబునంతమైనుత్పలమాలగానుత్పతిల్ల నగణంబునాదిగారగణంబునంతమైచంపకమాలతాసాగుననగ మత్తేభమునుజూడమదిలోనకదలాడు'సభరనమయవ'లసరసగణము మగణంబునాదిగామహిమాన్వితమునయ్యిశార్దూలముచెలగిశక్తిగాగ పద్యరచనకుఛందముపట్టుగాగ మాత్రయొకటన్నలఘువగుసూత్రమెఱిగిరెండుమాత్రలగురువులరీతిదెలిసి ప్రాసనియమంబుపాటింపభాసమగుత కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సీసం మొదటి రెండవ పాదాల పూర్వార్ధంలో గణభంగం. నాల్గవ పాదం ఉత్తరార్ధంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి


 7. చంపకమాల, జిలేబీ
  యింపగు మత్తేభమున్, మయిమరపు సుమ్మీ
  సొంపగు శార్దూలమ్మీ
  నుంపారెడు కందమందు నుత్పలమాలై!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సీ//
  ఉత్పలమాలలో ఉన్నది చంపక
  మాల సౌగంధపు మాధుకరము l

  శార్దూలమునపొగె సౌరభ మత్తేభ
  విన్యాస విరుపులు వియ్యమొంది l

  ఉద్యాన వనమైన విద్యార్ధి తలపుల
  పదగుంభనమునందు మధురమైన l

  భావాల సొగసులు భద్రపరచి కొంత
  సేద్యము జేయగ నుద్యమించ ll

  ఆ.వె//
  విరివిగానుగొప్ప విషయపంచకములు
  రుచులు జిహ్వకొసగ రుజుముజేయ l
  పద్యరచన తెలుగు విద్యశోభనములు
  గురువునేర్పె మనకు గురుతుగాను ll

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వన్నెనొసగు నుత్పలమాల పద్యమునకు
  పరిమళమిడు చంపకమాల పాఠకులకు
  మెల్లగనడు మత్తేభము మెలగు చుండ
  చదువరులకు శార్దూలము జంకు బెట్టు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మలయమారుతముత్పలమాలలోన
  మల్లెలమలినచంపకమాలశయ్య
  గమనగంభీరమత్తేభమమరధీర
  ప్రౌఢశార్దూలమేతెన్గుభాషసొబగు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఉదయభానునిగతి యుత్పలమాలలో పదముల లాలిత్య వాసనలును
  సంపెంగ సొగసులు చంపక మాలలో వర్ణనాంశంబులప్రాభవమును
  పదములుమదగజపదఘట్టనలహోరుమత్తేభమననొప్పుమాన్యులకును
  పదగుంఫనగభీరపద్యవైభవసౌరభంబుశార్దూలముప్రౌఢులకును
  సరససాహిత్యగోష్ఠులసౌరులలర
  మధుర మధురానుభూతులుసుధలజిలుక
  యాంధ్రసాహితీభానునియరుణకిరణ
  మార్యులకుమార్గదర్శనమనగమనును

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   "గతి నుత్పలమాలలో... సుధల జిలుక నాంధ్ర..." అనండి.

   తొలగించండి
 12. భరన భభరవలు వరుసగా చేర్చినన్
  . పద్యముత్పలమాల బహు పసందు

  నజభజ జజరల నడకలో కులుకులు
  . చంపకమాల పిసాళ మదియె

  సభరన మయవలై చరియించు మత్తేభ
  . మదియె గంభీర పద్యమ్ము గాదె

  మసజస తతగలె మైత్రితో కలసినన్
  . శార్దూల మదియె రాజసమె యొప్పు

  తెలుగు భాషకు వన్నెలన్ దెచ్చినట్టి
  పద్య రాజముల్ నిరతమ్ము పరిమళించు
  ఛంద యుక్తమౌ పద్యమ్మె శాస్వతముగ
  నిలుచు నజరామరమగుచు నేలయందు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రశస్తమైన పూరణ. అభినందనలు.
   "ఛందమున్నట్టి పద్యమ్మె శాశ్వతముగ"

   తొలగించండి
 13. మాలిక లల్ల నుత్పలసుమమ్ములు మానుగ చంపకమ్ములున్
  నూలుకొనున్ మనోజ్ఞకృతనూతనశోభలు చిత్తమందు, శా
  ర్దూలమదేభవృత్తగతి దోచు మనమ్మును, పూర్వసత్కవుల్
  మేలుఁ దలంచి కూరిచి రమేయము లీయవి యంచు ఛందముల్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సీ.
  ఆరంభ మందుడు నారెండు లఘువుల
  నొక్కగుర్వుగ జేయ నొప్పుమీర
  "ఉత్పలమాల"యై యుత్సాహమును గూర్చు
  "చంపకమాల"యే సన్నుతముగ
  "శార్దూల"మదియౌను చక్కని నడకతో
  "మత్తేభ"మెల్లెడన్ మాన్యమగుచు
  పద్యరాజంబులై హృద్యంబులై నాల్గు
  వెలుగొందు చుండునీ విశ్వమందు
  తే.గీ.
  యతులు ప్రాసలు తమలోన నతులమైన
  సోయగంబులు నింపంగ సురుచిరగతి
  పరమహర్షంబు గూర్చుచు పాఠకులకు
  కవికులంబున కందించు స్తవము లెపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మైలవరపు వారి పూరణ

  ఘనమౌ చంపకమాల సౌరభములన్ గన్పట్టు., ., శబ్దోల్లస..
  ద్వనజమ్ముత్పలమాల నా బరగు.,కాంతల్ ధీరగంభీరతన్
  మనమున్ దోచెడి మెల్లనౌ నడక యా మత్తేభమై దోచు.,గ..
  ర్జనలన్ ఠీవిగ భీతిగొల్పునదియే శార్దూలమై యొప్పెడిన్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వరలు మత్తేభమై యాంధ్ర పద్యమొకటి
   యలరె నుత్పలమాలలో హాయి గొలుప
   కనగ చంపక మాలలో కాంతులీని
   దొడ్డ తనము చాటె నిదె శార్దూల మౌచు!

   తొలగించండి
 19. ఉత్సుకతకు పేరు ఉత్పల మాలన్న 
  చవుల నూర జేయు చంపకమాలయు 
  మత్తు కలుగు గాదె మత్తేభమన్నను 
  శ్రవణపేయమౌను  శార్దూల పద్యమై    

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అదియే యుత్పల మాలయౌ పదము లొయ్యారంబు లన్జిల్క న
  య్యదియే చంపక మాల గంధముల విందందించి యూరించ ని
  య్యదియే మత్త గజంపు యూధ పద విన్యాసోగ్ర మత్తేభ మి
  య్యది శార్దూలమగున్ రసాభ్యుచిత మాహార్యోత్త మాంగంబులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సీ|| ఉన్నతభావమైయొదుగుచు విలసిల్ల
  నుత్పలమాలయునుత్తమంబు
  వలపునుసొగసునుతలపునుచిలికింప
  చంపకమాలరచనయెమేలు
  కవనైకశీలునిగమనంబుదోపగ
  మత్తేభవృత్తముమరులుగొలుపు
  వీరమునుగ్రముభీభత్సములకును
  శార్ధూలమన్ననుసహజమౌను

  తే||గీ||కందమందము,సీసమువిందుగూర్చు
  గీతివెలదుల్ నవకవికిఁగ్రీడలౌను,
  హృదయముప్పొంగుభావమ్ముహృద్యమౌను
  ఛందమునిమిడుకవితకుఁజావులేదు(గలదె)

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మేల్మి చ్చందస్సు శోభలు మెరయునటుల
  ఉత్పలంబును చంపక మొలుకు కులుకు
  పరగ మత్తేభ,శార్దూల బంభరములు
  తెలుగు పద్య సుమంబుల వెలుగ జేయు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. సులువౌ యుత్పల మాల పద్యములలో శోభిల్లు సద్భావన ల్
  చెలగున్ చంపక మాల పద్య మిలలో చిందించి భాసించుచు న్
  మలచ న్ యోగ్యము నై మహా ద్భుత ము నై మత్తేభము ల్ యొప్పెడు న్
  వెలుగున్ ఛందము నందు గర్జన ముతో విఖ్యాత శార్దూలము ల్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. గురువు గారికి నమస్సులు.
  కవులకుప్రియముయుత్పలమాలనెపుడు
  పూలమాలచంపకమాలపూజితమగు
  నడతబోలుమత్తేభమునత్తనడక
  గడుసరేతి శార్దూలoబుగమకగతులు

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. భరనభభరవ ల భాసురముగ గ్రుచ్చ
  ....నుత్పలమాలయై యుత్సహించు
  నజభజజజర ల నయముగ నల్లిన
  ....చంపకమాలయై ‌‌‌సందడించు
  సభరనమయవ ల సరసముగా గూర్చ
  ....మత్తేభమై దోచు చిత్తములను
  మసజ‌సతతగ ల మచ్చిక జేసిన
  ....శార్దూలమై లేచి సంచరించు

  తెనుగు వారికీ వృత్తము లనిన ప్రేమ
  పెక్కు శతకాలు కావ్యాలు చిక్కనైన
  భావముల నీ సువృత్తాల బండజేసి
  తెలుగు తల్లిని పూజించె దివ్యముగను.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. శంకరాభరణం ...13/05/2020
  దత్తపది - 167

  ఉత్పలమాల, చంపకమాల, మత్తేభము, శార్దూలము'

  ఈ పదాలతో ఛందస్సౌందర్యాన్ని తెలుపుతూ
  స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

  సీసం!!

  ఛందస్సు యను భామ జడయందు పుష్పమై
  చంపకమాలయే యింపుగొలుపు

  ఉత్పలమాలయే యుత్తరీయము కాగ
  నూర్వశి యందాలె యుట్టిపడును

  మత్తేభమెక్కుచు మహిమాన్వితమ్ముగ
  సాహితీవనములో సంచరించి

  శార్ధూలము వలనె సాగుచు ముందుకు
  గాండ్రించి మిగులుగ ఘనత కెక్కు

  ఆ.వె.

  చక్కనైన జిలుగు ఛందస్సు ధ్వజికిని
  నాల్గు చక్రములయి నడుపు నివియె
  తెలుగు పద్య సుధల తీయదనాలను
  విస్తరింపజేయు విశ్వమందు

  -- ఆకుల శాంతి భూషణ్
  వనపర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఉత్పలంబులవోలెనీయుత్పలసరి
  హాయిగలిగించుచదువరులందరికిని
  చంపకంబులబోలుచుజంపకసరి
  సుమధురంబుగనుండునుగాముకులకు
  కొఱకరానట్టికొయ్యనుగూడునటుల
  నరయశార్దూలముండునునార్య!వినుము
  మదపుటేనుగువిహరించుమాదిరినిక
  సాగుమత్తేభపద్యముసరసముగను
  శంకరాభరణపుపాఠశాలయందు

  రిప్లయితొలగించండి
 32. సీ: ఉత్పల మాలలె యుర్రూత లూగించి
  ప్రేక్షకాళికి కడు ప్రీతిగూర్చ
  చంపక మాలల సౌదర్యమును జూసి
  సంపంగి పూవె మచ్చరముగొనును
  మత్తేభ గమనము మత్తునొసంగుచు
  మదవతులను చేర్చు మగని కడకు
  శార్దూల మయ్యది సరసర దూకుచు
  కదన రంగమ్ముల మదిని కదలు
  తే: అందమైన గణమ్ముల పొందు తోడ
  సుందరమగు సాహిత్యాల సొంపుతోడ
  నాట్యవిన్యాసములు గల నడక తోడ
  ఛందమెపుడు పద్యములకు నందమిడును
  అసనారె

  రిప్లయితొలగించండి
 33. సీ.
  ఉత్పలమాలల నుదయమే పూజింతు తల్లి భారతినింక తనివిదీర
  చంపకమాలల చందనంబుల పూసి మదినేను దలతును మాత నెపుడు
  అవనినంతయుమోసి యలవని మత్తేభ గమనంబు దలపెడి గతులు తనవి
  శబ్దార్థములజూడ శార్దూల గర్జనల్ తలదన్ను రీతిగ తాండవంబు,

  ఆవె.
  కలసి యుండుటిదియ కావ్య లక్షణమండ్రు
  మదిని నిలువు మెపుడు మహితమూర్తి
  మంచి కావ్య మిలను మాధుర్యమును పంచు
  మాదు రచనలందు మనుము మాత!

  రిప్లయితొలగించండి
 34. రిప్లయిలు
  1. క్రోల వచో రస ముత్పల
   మాల స మత్తేభ ముక్త మధు రస ఘన శా
   ర్దూల ము దావహ చంపక
   మాలచ్ఛంద రసముఁ దమి మన ముప్పొంగున్

   తొలగించండి
 35. సీ౹౹
  ఊపిరి పోయును ఉత్పలమాలలు
  …...ఉదయాద్రిని వెలయు ఉషపుని వలె
  చలువలనిచ్చును చంపకమాలలు
  …...చల్లబరచు మదిఁ చంద్రుని వలె
  మత్తెనయించును మత్తేభముల్ కను
  …...మోడ్పుల పరుపగు మొయిలు వోలె
  ఛాయలీనును ఘన శార్దూలములు గ్రహ
  …...తారాగణంబిడు ధామము వలె

  తే౹౹
  సూర్య చంద్రాదులే లేని సూమమేది?
  భోజన నిదురలెరుగని భూజను లిలఁ
  గలరె? వృత్తములిచ్చును కళయె ఛంద
  మితముగ నవిలేని కృతియె కృతియె గాదె౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 36. పరగ నుత్పల మాలలే వరము గాగ
  గతుల చంపకమాలలున్ కలన జేయ
  వరుస మత్తేభముల సాగు పద్య ధార
  నిగుడ శార్దూలములు గూడి నిగ్గునొసగు!


  రిప్లయితొలగించండి
 37. మత్తేభవిక్రీడితము
  తొలి దీర్ఘాక్షరమైతె రెండు లఘువుల్ తోచున్ మరో పద్యమై
  పలుకున్ దీయఁగ చర్చరీ తరళమై పాడంగ ధారాళమై
  వెలయున్ ఉత్పలమాల చంపకమునై పెంపొంద సౌరభ్యముల్
  పులిలా సాగుచు నెమ్మదించునదె శార్దూలమ్ము మత్తేభమై

  రిప్లయితొలగించండి
 38. అందరికీ నమస్సులు 🙏🙏

  నా చిరు ప్రయత్నం 🙇‍♂️

  *కం||*

  అందము నుత్పల మాలయె
  సుందర శార్ధూలమనును సుకవులెపుడు నో
  గంధము చంపకమాలౌ
  విందౌ మత్తేభమెపుడు వివరింపగనే!!

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 39. తే.గీ.

  పద్య ముత్పలమాలలు పారు సుఖము
  సాగు చంపకమాలలు శస్తముగను
  ఒప్పు మత్తేభ మింపగు పోక జూడ
  దుముకు శార్దూల ముధ్రుతి తోడు గూడి

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 40. అలరు నుత్పలమాలలే గళమునిండ
  జడను చంపకమాలలే చక్కగమర
  సన్న శార్దూల మధ్యమే చెన్నుగొలుప
  బరగె మత్తేభగమనయై భారతమ్మ
  సందడించుచు దెలుగున ఛందమందు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శార్దూల మధ్య లో శార్దూలము, మత్తేభ గమన లో మత్తేభము లేవు గమనించారా డా. సీతా దేవి గారు?

   తొలగించండి
  2. ఉత్పలమాల స్వరాది పదము గావున పాదమధ్యమున సంధిగతము కాని యడాగమముతో కాని యుండ వచ్చును.

   తొలగించండి
  3. ఆర్యా,నిజాయితీగా ఒప్పకొనుచున్నాను.దత్తపదాలు కఠినముగా ఉండుటచేత నాకు చేతనయిన ప్రయత్నము చేసితిని. సంపూర్ణమైన పూరణకాదని యెరుంగుదును!నమస్సులు!!

   తొలగించండి
  4. మీ కసాధ్యము కాదని నా ప్రగాఢ విశ్వాసము.

   తొలగించండి
 41. పూజ్యులకు ప్రణామాలు🙏

  సీ"

  చంపకమాలలు చందన వాసన
  ల్చెరగంగ భారతి సిగను ముడువ

  నుత్పలమాలలను ధరించ, మకరంద
  ముల్ గ్రోల తుమ్మెద ల్మూగె నకట!

  మత్తేభములు సాగ మధ్య ఘీంకారముల్
  చేయుచు నామెకు చెరొక ప్రక్క

  శార్దూలము లురుకు శారదమ్మ స్తుతితో
  శాంభవిన్గాచుచు శక్తి మేర

  తే"
  ఆటవెలది యెన్చుకునిన యలుపు రాదు
  తేటగీతి రచించిన తెలియు సుఖము
  నందమైన కందాదులు హాయి గొలుపు
  యమ్మ వాగ్దేవి కృపమన కండదండ

  వాణిశ్రీ నైనాల, హైదరాబాద్

  రిప్లయితొలగించండి
 42. పద్య ముత్పల మాలయే హృద్య మన గ
  సరళ చంపక మా ల యూ చక్కనగును
  కమ్ర మత్తేభ పద్యమ్ము ఘనత నొంద
  వెలయు శార్దూల గర్జన ప్రీతి కరము

  రిప్లయితొలగించండి
 43. సీ॥
  చెఱువున వికసించి చెలువము జూపించి యుత్సాహ మునుబెంచు నుత్పలములు

  చంపక పుష్పముల్ సౌరభంబుల నలు
  దిక్కుల వ్యాపించి ధృతిని పెంచు

  మగువల నడకలు మత్తేభగమనము
  కవులవర్ణనలందు గానవచ్చు

  ఉద్వేగభరితమ్మునుత్సాహ వర్ణనల్
  శార్దూలగర్జనల్ చందముండు

  తే.గీ.
  చంపకోత్పలమాలల చక్కదనము
  మరియుమత్తేభమందలి మందగతియు
  చెలగుశార్దూలవృత్తంపు చెలువమరయ
  డెందమలరించు శబ్దార్థ దీధితులుగ.

  రిప్లయితొలగించండి
 44. సీ.
  ఊయలూపు మనసు నుత్పలమాలలు
  భరనభభరవలు ప్రస్ఫురిల్లు
  సౌరభముల సౌరు చంపకమాలలు
  నజభజజజరలు నాట్యమాడు
  మందయానల దీరు మత్తేభముల బారు
  సభరనమయవలు సందడించు
  సంభ్రమముగ దారు శార్దూలముల జోరు
  మసజసతతగలు మక్కళించు
  ఆ.వె.
  భాష లోని తీపి భావమునకు జేరి
  రాగయుక్తమైన లయను గూడి
  ఛందమందు నిమిడి చందమ్ముగానింక
  పద్య సౌరభమ్ము పరిఢవిల్లు

  రిప్లయితొలగించండి


 45. సీ: ఉత్పలమాలయు నొప్పు భ ర న భ బ
  ర వ లనుగణములు క్రమముగాను
  కూర్చ చంపకమౌను కూర్చగా గణములు
  న జ భ జ జ జ రలు నయము గాను
  స భ ర న మ య వ లె చక్కగా మత్తేభ
  మన బరగుచునుండు నందముగను
  శార్దూల మనగ మ స జ స త త గలను
  గణ సమూహమె యౌను ఘనముగాను

  తే.గీ:పద్య రచనమనగ నేర్వ వలయు నాల్గు
  వృత్తము లనుచు నుందురు పెద్ద లెల్ల
  పాఠశాలలో నేర్చిన పాఠములివి
  మనన మొనరించు వీలును మనకు నబ్బె

  రిప్లయితొలగించండి


 46. కవిమిత్రులార! గొనుడు భ
  ళి విరచన కొరకు పదమ్ములివె! శార్దూల
  మ్ము, వరుస మత్తేభమ్మున్
  చవిగొనెడా ఉత్పలము‌ను చంపకమాలన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి