28, మే 2020, గురువారం

సమస్య - 3382

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చదువు రానివాని చట్టు సూరి" 
(లేదా...)
"చదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగున్"

56 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  మదమున్ హిట్లరు వోలుచున్ పలుకుచున్ మర్యాద లేకుండనే
  ముదమున్ వోటరు కెల్లరున్ కుడుపుచున్ మోదంపు బిర్యానినిన్
  కదనంబందున నారితేఱి జగమున్ కంపించు మూఢాత్ముడౌ
  చదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చదువ కుండ వృత్తి సలుపుదు రెందరో
  యట్టి పనులొనర్చ ననువు వలయు
  పఠన మెంత జేయ వారి పనుల యందు
  చదువు రానివాని చట్టు సూరి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వేదవిద్యయందు వేత్తయై యాంగ్లపు
  చదువు రానివాని చట్టు, సూరి
  యయ్యె హూణ విద్యలందుఁ గూడ, గురువు
  మెచ్చగఁ దన వటుని మేధ నరసి!

  రిప్లయితొలగించండి

 4. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వదనంబందున లక్ష్మి రేఖలననున్ ప్రారబ్ధమే వ్రాయగా
  కుదురౌ రీతిని స్టాకుమార్కెటులనున్ కుప్పించి నర్తించుచున్
  పదులున్ లక్షల కోటులన్ పడయుచున్ బంగారుతో పాటుగా
  చదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. (షిరిడీ చేరిన దంపతులు . భార్యతో భర్త )
  ఇదిగో షిర్డి!సమాధిమందిరము!సా
  యీశున్ గనున్గొంటివా !
  ముదమారన్ బ్రజ శ్రద్ధతో సహనసం
  ఫుల్లంపు నేత్రాలతో
  నెదపూవిత్తురు ;పాలకుల్ సచివులు
  న్నెట్టెట్టులో వత్తు ;రీ
  చదువే రాదనువానికిన్ సకలశా
  స్త్రజ్ఞుండు శిష్యుండగున్ .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రశస్తమైన పూరణ.
   'సచివులున్+ఎట్టుట్టులో' అన్నపుడు ద్విత్వనకార ప్రయోగాన్ని సాధ్యమైనంతవరకు వర్జించండి.

   తొలగించండి
 6. కౌశికుండునేర్చెనుగదా కటిక వాని

  వద్ద ధర్మసూక్ష్మములను,వరుస బెట్టి

  భాగ్య మనుచు, చదువు రానివాని చట్ట

  సూరి కౌసికుండిచ్చోట చూచినంత

  రిప్లయితొలగించండి


 7. పిల్ల కుంక యేను వీధిని తిరుగాడు
  చదువు రానివాని చట్టు! సూరి
  పొసగ దయ్య నీకు పొంతము వాడితో,
  శంకరాభరణమె జట్టు నీకు!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 8. ముదమారంగను భక్తిమార్గమున నామోక్షమ్ము సాధ్యమ్మగున్
  చదువే రాదను వానికిన్; సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగు
  న్మదమున్ వీడుచు వాని చెంత తన నానారీతి మార్గమ్ములన్
  పదిలంగానిక మూటగట్టి విసురున్ ప్రారబ్ధ‌ కర్మమ్మిదే!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వావిరి సంతు విత్తమును భవ్యవిముక్తినొసంగు కృష్ణుడే
  వేవురి కోర్కెఁ బేర్మి వెనువెంటనె దీర్చెడు దాత కీర్తిసం
  భావితు డక్కటా యెదుట పాదయుగమ్మునుఁ దాకి యార్తితో
  దీవెన లిచ్చువాఁడె కడు దీనత దేహి యటంచు నిల్చెనే.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చదువు రానివాని చట్టు 'సూరి'నివీవు
  అడుగనేమిజెప్పు!' ఆటవెలది'
  పద్యమందు నుండపదములునెన్నియో
  కంది శంకరు(నడుగంగజెప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మైలవరపు వారి పూరణ

  సదయాంతఃకరణప్రవృత్తి గురువై సర్వ స్వ విజ్ఞానసం...
  పద నందించును శిష్యకోటికితరుల్ వర్ణింప స్వీయాంశముల్
  ముదమారన్ వినయాన్వితుండగుచు నామోదింపబోడట్టి యా
  చదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగున్!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  సూక్ష్మ బుద్ధి జూపి సూక్ష్మాత్మ తత్త్వమ్మె
  కఱపు నజ్ఞు డైన కటిక వాని
  జేరి కౌశికుండు శీలించెగద దాని
  చదువు రాని వాని చట్టు సూరి

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఆవె//
  చట్టు చవటయైన పట్టువీడక నాడు
  మేలుకొనగ గొప్ప మేలు గలుగు !
  విద్యనేర్వ, నేడు పద్య కవిగమారె
  చదువు రానివాని చట్టు సూరి !!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఆట పాట లేను యాతని దినచర్య
  చదువు రాని వాని చట్టు సూరి
  వాని జూచి తండ్రి వ్యధను జెందగ,నొక
  మంచి గురుడు వచ్చి మనసు మార్చె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది.
   'పాటలేను+ఆతని' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "పాటలె కద యాతని..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు,నమస్సులు గురువు గారు!

   తొలగించండి
 15. విద్య లందు తాను విద్వాంసుడై వెల్గి
  నేర్పె శిష్యుల కును నిశిత ముగను
  అట్టి వారి లోన గట్టి వాడు కుహనా
  చదువు రాని వాని చట్టు సూరి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మీ పూరణ బాగున్నది.
  'కుహనా చదువు' దుష్ట సమాసం.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చదువు కొలత గాదు సరసిజ నేత్రికి
  సూక్ష్మ బుద్ధి యున్న శోభ నిచ్చు
  జనుల మెప్పు పొందు జగమేలు బ్రాహ్మణి
  చదువు రానివాని చట్టు సూరి

  ఆరోగ్యం ఇప్పుడిప్పుడే భాగు పడుతోంది సోదరా. ఇన్నాళ్ళూ కరోనా గోలకి వైద్య మందక ఇబ్బంది పడ్డాను . ఇప్పుడు ఫర్వాలేదు .మన పుస్తకాలు వచ్చాయని చెప్పారు చాలా సంతోషం గా ఉంది. ధన్య వాదములు సెలవు . సోదరి.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఆటవెలది
  పంకజాక్షుఁ దెలియు ప్రహ్లాద భక్తునిఁ
  గనకకశిపుఁ గొల్వ వినఁగఁ జెప్పి
  చూరగొనిరె గురులు,నారాయణు నెఱుఁగు
  చదువు రాని వారి చట్టు సూరి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మృదువౌ మాటల తోడుతన్ ప్రజలతో మిత్రత్వమున్ పొందుచున్
  హృదయమ్ముల్ వడి గెల్చుకొంచు సతమున్ హృద్యంపు వ్యూహమ్ముతో
  పదవుల్ పొందుచు నుండు నాయకునికిన్ ప్రాప్తించు స్వామ్యమ్ములో
  చదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సూరి,చంద్ర నాదు చెల్లెలి గొడుకులు
  చదువురాని వాని చట్టు సూరి
  యాతడాయె గొప్ప నేత,చంద్ర చదివె
  నాంగ్ల విద్య,కొలువు నందు జేరె!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. భరత మాత ఘనత ధరణి యంతట జాటె
  జాగృతమ్ము జేసె జగతి నంత
  పరమహంస గురువు స్వామి నరేంద్రుండు
  చదువు రాని వాని చట్టు సూరి

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మదిలోనిల్పిననిత్యసత్యమునునిర్మాణంబుగావించుచున్
  సదిశారాశిగసాగిసాగిశివసాక్షాత్కారసంపన్నుడై,
  యదిశారాశిగయైహికంబగుచునన్యాయంబసత్యంబునౌ
  చదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగున్
  కొరుప్రోలు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. 28.05.2020
  *సమస్య :"చదువు రానివాని చట్టు సూరి"*

  నా పూరణ:
  *ఆ వె*

  చదువు లేక నేమి సాధన తెలియ గ
  రాజ్య మేలు నతడు రమ్యముగను
  దేశమంత నేడు తేజస్సు నింపెడి
  *"చదువు రానివాని చట్టు సూరి"*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏🌸🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మదినే గెల్చిన వాడటంచు జనులే మన్నించి గెల్పింపగా
  చదువేలేక చరించు వాడయెఁ బ్రజాస్వామ్యమ్ము లో నేతయై
  పదికాలమ్ములు కార్యకాని చలువన్ భాసిల్లెనే మంత్రిగా
  చదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మందకొడిగనుండినిందలబాలగు
  చదువురానివానిచట్టు,సూరి
  పండితుండునగుచుబాలవ్యాకరణపు
  రచనజేసెనుగదరమ్య!మనకు

  రిప్లయితొలగించండి
 26. సంభవమ్ము సేయ సాధ్య మసాధ్యముఁ
  బట్టుదల సెలంగ నిట్టలముగఁ
  బండితోత్తముండు పంత మూని యొనర్చె
  చదువు రానివాని చట్టు సూరి


  కౌశికుని చరిత్రము:

  చదలం దుండిన కాక రాజమును భస్మంబౌ విధిం జేసెనే
  పదునౌ నేత్ర కుదృక్కులం బఱచి సద్బ్రాహణ్య సంచారి యౌ
  ర దయాస్వాంత పతివ్రతా లపిత ధర్మవ్యాధునిం గాంచెనే
  చదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మత్తేభవిక్రీడితము
  చదువుల్ పెక్కులు ధారుణిన్ బ్రతుకగన్ శాస్త్రజ్ఞులందొక్కరున్
  విదితంబెయ్యది కానిదెయ్యదనినన్ వేదప్రమాణంబులన్
  మదిలో నిల్పిన తత్వవేత్తలెరుగన్ మన్నించి యన్యమ్మునౌ
  జదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మ:

  కొదువే లేని విధంబునన్ విపణి వ్యాకోచింప విత్తంబునన్
  మదుపే ముఖ్యము షేరు మార్కెటున సామాన్యంపు బేరంబుగా
  విధిగా బ్రోకరు సాయమున్ గొనగ నాపేక్షింప నిష్ణాతునిన్
  చదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞున్డు శిష్యుండగున్

  ద--ధ లకు స్వవర్గజ ప్రాస చెల్లుబాటుగా ఉంది.

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. పదునౌ మాటల బల్కకే సరళ స్వాభావ్యమ్మునన్ బ్రేమతో
  మదులన్ దోచెడు సాయిబాబ తన సామ్రాజ్యంబు స్ధాపించుచున్
  పదవిం బొందెను శాస్తగా గొలువ సంపన్నుల్ పురాధీశులున్
  చదువేరాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రఙ్ఞుండు శిష్యుండగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఆత్మ విద్య దెల్పు నవధూత లనుజేరి|
  చావు లేని చదువు చదవ దలచి|
  పండితులు గొలువరె పరమ పదము జేర|
  "చదువు రానివాని చట్టు సూరి"

  రిప్లయితొలగించండి
 31. పదవీ కాముకులున్ దురాత్ములగునా పాషండులే యొజ్జలౌ
  చదువే రాదను వానికిన్; సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుండగున్
  చదువుల్ మాత్రమె గాక లోక హితమున్ సంస్కారమున్ నేర్పెడిన్
  విదుడౌ సద్గురుమూర్తికిన్ వరముగా విద్వజ్జనానందమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. పదబంధమ్ములపట్టుకొమ్మ,నిరతస్వాధ్యాయమౌధీయుతన్
  విధినేమాత్రముభోగభాగ్యములదీప్తిన్ గాంచలేదయ్యెనా
  పదలేతెంచినబోధనల్ ధనముకైపాటించు వ్యాపారమౌ
  "చదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగున్"

  రిప్లయితొలగించండి
 33. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  సదయుండౌచుఁ బరాత్పరుం గొలుచుచున్ శశ్వత్కటాక్షేడ్యుఁడై
  మది సత్యమ్మును నిల్పుచున్ సతతసమ్మాన్యాదరమ్మందుచున్
  ముదమారన్ సకలాగమప్రతతులన్ మున్ దానుగా నేర్చియున్

  జదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగున్!

  రిప్లయితొలగించండి

 34. వేద శాస్త్రములను వేగమే నేర్చిన
  గొప్ప పండితుండు కువలయాన
  పనికిరాని యట్టి వాచకము లలోని
  *చదువు రాని వాని చట్టు సూరి*  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఎంతచదువుకొనిననేమిఫలముగల్గు
  లోక జ్ఞానమందు లోపమున్న
  బ్రతుకుతెఱువుకొరకుపనినేర్వతానాయె
  చదువు రానివాని చట్టు సూరి

  రిప్లయితొలగించండి
 36. శ్రీ లక్ష్మీ నారసింహాయనమః
  తేది:28-05-2020.
  మహోదయులందరికి నమస్సులతో,

  నేటి తొలి పద్య పూరణ ప్రయత్నం-

  బ్రతుకు చదువు జదివి బహుభోగి యగుగాక!
  శాస్త్ర విద్య నేర్చి శాస్త్రి యైన
  భక్తి యుక్త పూర్ణ పారమ్య విదుడగు
  చదువు రాని వాని చట్టు సూరి.


  మదమే లక్ష్యము? భోగమే రుచిరమార్గంబై? ధనంబే నో
  మదనామార్గము ! చూడగ చదువు మంచిదే య నీప్సన్ తా
  చెదిరే విద్యను నేర్చెనే మరి సుజీవకుండు జ్ఞానౌచున్
  చదువే రాదను వానికిన్ సకలశాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుండగున్.


  రిప్లయితొలగించండి