8, జనవరి 2011, శనివారం

ప్రహేళిక - 35 సమాధానం

పేరు చెప్పండి
చ.
"సరసిజనేత్ర! నీ మగని చక్కని పేరది యేదొ చెప్పుమా"
"అరయఁగ నీవు న న్నడుగు నాతని పే రిదె చిత్తగింపుమా
కరియును, వారిరాశి, హరుకార్ముకమున్, శర, మద్దమున్, శుకం
బరుదుగ వ్రాయఁగా నడిమి యక్షరముల్ గణుతింపఁ బే రగున్.

(చాటుపద్య రత్నాకరము)
సమాధానం -
కరి = సారంగం
వారిరాశి = సాగరం
హరుకార్ముకము = పినాకం
శరము = సాయకం
అద్దము = ముకురం
శుకము = చిలుక
సారంగం, సాగరం, పినాకం, సాయకం, ముకురం, చిలుక
పై పదాల నడిమి అక్షరాలను చదివితే సమాధానం తెలుస్తుంది.
ఆమె మగని పేరు - రంగనాయకులు.
సరియైన సమాధానం చెప్పింది జ్యోతి గారొక్కరే.
కొంచెం అటు ఇటుగా చెప్పినవారు వసంత్ కిశోర్ గారు, గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారు, నేదునూరి రాజేశ్వరి గారు.
మందాకిని గారూ మిమ్మల్ని మరిచిపోలేదండీ ...
అందరికీ అభినందనలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి