7, జనవరి 2011, శుక్రవారం

చమత్కార పద్యాలు - 51

బొగ్గవరపు పెద పాపరాజు
18వ శతాబ్దికి చెందిన ఈ కవిది గుంటూరు మండలంలోని బొగ్గవరం గ్రామం. బెజగం నరసయ్య అనే వ్యక్తిపై ఇతడు రాసిన పద్యం ఇది ......
సీ.
నీ చిఱునవ్వు వెన్నెల బెదరింపఁగా
మోము చందురు గేరు టేమి చెప్ప?
నీ కన్ను లంభో నివహంబు నగ బొమల్
కాము విండ్లను గేరు టేమి చెప్ప?
నీ వర్థిజన కల్పవృక్షంబు నాఁ జేతు
లా మ్రాని కొమ్మలం చేమి చెప్ప?
నీ నడల్ మదకరి కాన సేయఁ నూరు
లిభహస్త నిభములం చేమి చెప్ప?
తే.గీ.
చక్కఁదముల కుప్పగా సరవి నిన్ను
ధాత జనియింపఁగాఁ జేసె ధణిలోన
కలమగు భూసురాశీర్వచన వివర్ధి
తాన్వ నిధాన! కృతిగర్భితాభిధాన!
ఈ పద్యంలోనే "బెజగము నరసయ్య" అనే పేరు దాగి ఉంది.
(చాటుపద్య రత్నాకరము)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి