10, మే 2018, గురువారం

స్వస్తిక్ బంధ చిత్రమాలిక

                              
హరి ప్రార్థన(తేటగీతిలో)
హరి వెలుగు నిడు, వెన్నెల హరి విదుర్చు,
హరి గినుక వహిoచ, బెరుకు హరి యసువులు,
హరి రిపువు గద మహిలోన హరికి. నట్టి  
హరికి జేతును నమసము హరి హరి యని. 
అర్ధము
హరి = (సూర్యుడు) వెలుగు నిడును,  హరి = (చంద్రుడు) వెలుగు నందించు,  హరి = (గాలి) కినుక వహించ,  బెరుకు =  లాగు, హరి = (యముడు) యసువులు, హరి = పాము, రిపువు = (శత్రువు) గద మహిలోన,  హరి=(కప్ప)కు  అట్టి హరికి నమస్కారము చేతును హరి హరి యనుచు.
కవి
పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

2 కామెంట్‌లు: