10, మే 2018, గురువారం

జడ శతకము

       2014 సెప్టెంబరులో ముఖపుస్తకంలో జ్యోతి వలబోజు, బ్నిం గారు 'జడ శతకం' ప్రచురిస్తున్నామని కవిమిత్రుల నుండి పద్యాలను ఆహ్వానించారు. మన బ్లాగు మిత్రులు కొందరు ఉత్సాహంగా పద్యాలు వ్రాసి పంపారు. శతకం కనుక 'జడా!' అన్న మకుటంతో పద్యాలు వ్రాసారు. ఆ తర్వాత నిర్వాహకులు మకుటం ఉండరాదన్న నియమాన్ని పెట్టారు. దానితో మకుటంతో వ్రాసిన పద్యాలు అప్పటి ముద్రణకు నోచుకోలేదు. మిత్రులు నిరుత్సాహానికి లోనయ్యారు.
           ఈరోజు ఒక బ్లాగు వీక్షకుడు నాటి జడ పద్యాలు బాగున్నాయని ప్రశంసిస్తూ వ్యాఖ్య పెట్టారు. ఆనాటి పద్యాలు గుర్తుకు వచ్చాయి. ఒకసారి ఆ పద్యాలను వీక్షించాను. నాటి శ్రమ వ్యర్థం కారాదనిపించింది. మిగిలిన కవిమిత్రులతో పద్యాలు వ్రాయించి శతకాన్ని పూర్తి చేయాలని, ప్రచురించాలని నిర్ణయానికి వచ్చాను. 
          ఇప్పుడు బ్లాగులోను, వాట్సప్ సమూహంలోను దాదాపు 150 మంది కవులున్నారు. ఒక్కొక్కరు 'జడ' మకుటంతో రెండేసి పద్యాలు వ్రాయండి. 'జడ శతకము' అన్న పేరుతో తాత్కాలికంగా ఒక సమూహాన్ని ఏర్పాటు చేసాను. మిత్రులందరినీ అందులో చేర్చుతున్నాను. మీ పద్యాలను అక్కడ పోస్ట్ చేయండి. వాట్సప్ నెంబరు లేనివారు బ్లాగులో ప్రకటించండి.
పరిష్కరించి, ఎన్నుకొని 116 పద్యాలతో 'జడశతకము' రూపుదిద్దుతాను. 
                    మీ పద్యాలు పంపడానికి గడువు 20-5-2018.

44 కామెంట్‌లు:

 1. ఉవిదల కందము గూర్తువు
  కవులకు ఘనమైన స్ఫూర్తి కలిగింతువుగా !
  యెవరైనను తగువారలు
  భువి గలరే నిన్ను బొగడ పొలుపైన జడా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కురులను నొక క్రమరీతిగ
  పరగంగా నందముగను బంధించెదవే!
  మరులు గొలుపి మదిలో చూ
  పరులకెపుడు కడు పసందు పంచుచును జడా!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వాట్సప్ గ్రూప్‍లో పద్యాలు ప్రకటించలేనివారే, ఇందులో తమ పద్యాలను ప్రకటించగలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. ఈ గ్రూపు పేరు నెంబరు ఏమిటండి మధుసూదన్ గారు ?

   తొలగించండి
  2. గ్రూపు పేరు "జడ శతకము". వాట్సప్ నెం. 7569822984.
   మీరు మీ పద్యాలను ఇక్కడ ప్రకటిస్తే చాలు.

   తొలగించండి
 4. అతివల కందము బెంచును
  సతతమునాద్రాచువోలె సాగెడు జడయు
  న్మితిమీరిన పొడవునయది
  గతితప్పక నుండునెడల గారవముజడా!

  కొప్పున ముడివేతురునిను
  గొప్పున ముడివేసిపూలు కోమలు లరయ
  న్నిప్పుడ యప్పుడ యనకను
  నెప్పుడు నిను జూచుచుండ్రు నిష్టముగజడా!

  రచన-పోచిరాజు సుబ్బారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కులు కుల న డ లకు నంద ము
  పలు వంపు ల సొంపులైన వాల్జడ వ గు చు న్
  మెలిక లు తిరుగు చు వింతౌ
  పులకలు రేపె ద వు జూడ పొల్పు గ ను జడా !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. జడ ముగ నుండక చురుకు గ
  గడగడ లాడింతు వు గద కన్నులు చె ద ర న్
  పుడమి ని న సూయ చెందుచు
  జడ లేని రమణులు కుడు గు సంత సము జడా !

  రిప్లయితొలగించండి
 7. జడశతకమునకుపంపించుపద్యాలు
  ౧)కురులకు నైఖ్యతబెంచుచు
  సరసంబును సాకునట్టి సంపద!వనితా
  పరువము నిలుపుచు!తలకున్
  సరియగు నుష్ణతను బంచు జాగ్రత్త జడా!
  ౨)నడచిన తాళము వేయును
  వడివడి నడుగులకు తబల వాయిధ్యంబౌ!
  ముడిచిన మల్లెసుగంధము
  విడువక ప్రియుడందుకొనగ?విచ్చిల్లుజడా!
  కె,ఈశ్వరప్ప, ఆలూరు కర్నూలు జిల్లా

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  [ శివు డను ప్రజాబంధువు గతించగా ఆ ఊరి జనులు అమితభక్తితో

  శివాలయములోనే ఆతని గాల్చిరి ]


  " శివు " డా పట్టణ మందు సజ్జనుడు , సఛ్ఛీలుండు , దానవ్రతుం

  డు , వదాన్యుండు , మహానుభావుడు , దయాలోలుండు , సేవ్యుండు ని

  హ్నవహీనుండు , ప్రజార్తబంధు వకటా నాకస్థు డయ్యెన్ ! హరా !

  భవ ! నీ చేరువ దత్కళేబరము భస్మీకరించన్ దగున్

  శివ ! మమ్మున్ క్షమియించు తండ్రి యనుచున్ సీమప్రజల్ వేడుచున్

  శవమున్ గాల్చెద రాలయమ్మున || బ్రజాసంక్షేమముం గోరుచున్

  " శివునిన్ " బోలు మనీషి నివ్వు మనుచున్ సేవించి రా శంకరున్ !


  { వదాన్యుడు = మనోఙ్ఞముగా మాటాడు వాడు ; నిహ్నవహీనుడు

  = కపటము లేని వాడు }

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కొబ్బరి నూనె నలమెనొక
  గుబ్బెత తన పొడుగు కురుల కొసకంటన్! మున్
  జబ్బను వైచుచు మురియుచు
  నబ్బురముగఁ బేనెనొక్క నయగారి జడా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. లోలాక్షులు నడయాడన్
   శ్రీలుగ నటునిటు నితంబసీమన్, ఊగే
   లోలకమాడుటఁ గాంచెన్,
   బేలగ నొకధీరుడు కడుబెంగపడి జడా!

   తొలగించండి
  2. వనితయొకతె తనమునిపం
   డ్లనడుమ దువ్వెనబిగించి,లబ్జుగకురులన్
   వెనుకగ కైఁగొని జిగిక్రొ
   న్ననవిలుతుని శింజినివలెనల్లె సిరిజడా!

   తొలగించండి
  3. జడకు మూడు పాయలుండును కదండీ. అందువలన మూడు కందాలు.

   తొలగించండి
  4. జడ పాశమై పట్టెను. మరొక్కటి!..


   తలలో మెదలెడు తలపులు
   సులువుగ నవగతమగునొకొ? సుదతులసాధ్యుల్!
   తలతో బంధముయుండుట
   వలనన్,కనుగొని తెలుపుము వైఖరులు జడా!

   పరా, పశ్యంతీ, వైఖరులలో వైఖరిగా భావించ వలె!

   -శ్రీకాంత్ గడ్డిపాటి

   తొలగించండి
  5. ఇంకొకటి....

   దువ్వుచు,చిక్కులుదీయుచు,
   నవ్వుచు,నొండొరుకురులను నైపుణ్యముగాన్
   నెవ్వలుదీర్చిరి ముదితలు
   మువ్వురు! పువ్వులుతురిమిరి ముచ్చటగ జడా!

   తొలగించండి
  6. స్థానమువారిది జడ!యా
   వేనలి కులుకును,పలుకును,వెన్నుని పిలచున్!
   తానే సాత్రాజితియై
   యానతినిచ్చును!నియంతయా? లేకజడా?

   తొలగించండి

  7. స్థానం నరసింహారావుగారి అనంతర కాలంలోని వాడను. ఆ పరంపరలో నా చిన్నతనాన, కేవలము జడ తెరపై వైచి కళలొలికించిన యొక ప్రదర్శన చూచి తరించితిని. అప్పుడు స్థానము వారి జడ గురించి పెద్దలు చెప్పుకొనగా విని రాసినట్టి పద్యము.
   ఎవరైనా ఆయన ప్రదర్శన చూచిన వారు ఒకటి రెండు మహత్తర పద్యములు రాసి శతకమందు కూర్చిన, సముచితముగా యుండునని నాయభిప్రాయము.

   ఇక ఇట్టి జడపద్దియములనెన్నుకుని, చిక్కుదీసి, శతకబంధమొనరింపవలెనని గురువర్యులను కైమోడ్చి ప్రార్ధించుచున్నాను.

   తొలగించండి

 10. ఆహా! ఇంతగా పొగిడేస్తున్నారే కవివరులు నిన్ను జడా ! నిజమే నంటావా ?


  హా!కొత్తిమీర కట్టగ
  మా కంజముఖుల తలపయి మారితివిగదా
  నీ కుచ్చుల మెచ్చుచు భళి
  యీ కవి వరులొనరిచిరి కయితల సయి‌ జడా!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 11. మరీ సర్రియలిమయిపోతోంది‌:)

  హా! రెండు జడలు ముద్దన
  మా రాధ తలపయినొక జమానా లోనన్
  తీరుగ చక్కగ నుంటివి
  మారన్ కాలమ్ము మాయ మయినావె జడా!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 12. మారితివే బాబ్డ్ భగినిగ
  మారితివే తేనెగూడు మదిరనయనగా
  మారితి వే బన్ను చెలిగ
  మారితివే కర్లి కర్లి మాధురిగ జడా !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 13. 1 . రాజేశ్వరి . నేదునూరి .
  కందము .
  ఉల్లము రంజిల్లు నటుల
  నల్లని జడకటి పైన నడయా డంగా
  తెల్లని మల్లెలు తురమిన
  యల్లిక గజిబిజి నిగాంచ యందమె జడ
  -----------------------------
  2 . రాజేశ్వరి నేదునూరి
  తేట గీతి .
  కన్ను లకువిందు జేయగ వెన్ను పైన
  నల్ల త్రాచును మించిగ వెల్లి విరియు
  నాట్య మాడుచు కదలాడ నయన ములకు
  కవుల గుండెలు జల్లన కవన మెజడ
  రిప్లయితొలగించండి
 14. అందము చిందులు వేయగ
  బంధించగ మగని మెడను బహు ప్త్రీతి యనన్
  సందేళకు మల్లె సౌరులు
  విందొన రించంగ మదికి వేడుక జడతోన్
  రాజేశ్వరి . నేదునూరి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. బారెడు పొడువున్న కురుల
  నే రమణీయముగ దువ్వ నిక్కమె యదియున్
  జేరును వక్షోజమ్ముల
  నారినితంబముల పయిన నడయాడు జడా.


  ముదముగ కురులను దువ్వుచు
  వదులుగ నల్లినను చాలు పాటవ మొప్పన్
  నెదగిలి గింతల బెట్టెడు
  మదవతి యందము నకు కొలమానికయె జడా.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చెదరు కురులవలె తలపులు
  మదినందున నాట్యమాడ మతముతెలియదే
  కుదురుగ నోరిమినల్లగ
  విదితమగుట నిజము నీదువిధముగనె జడా
  ----------
  బాలిక వీపున రెండుగ
  చీలిన నీవు కదలాడు చెన్నును చూడన్
  మేలున బాముల జంటయె
  కేళిక చేయు తలపుమది( గెలుకు గదజడా

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,


  జడ శ త కం


  విరులను ధరించి , నా పై
  మరులను కురిపించి , నవ్య మన్మథ వాంఛన్
  విరివిగ నెలకొల్పెడు - నిను
  పరిరంభము సేయకుండ వదల నిక జడా !


  కాంత లిటీవల కొందరు ,
  కుంతలముల విరియబోసుకొందురు ; ఛీ ! యా
  వింతైన రోత ఫ్యాషను
  లింతులకు దగ దనుచు , వివరింపు మిక జడా !

  రిప్లయితొలగించండి
 19. బొగ్గరం VVHB ప్రసాద రావు గారి పద్యాలు....
  1)
  జడబిళ్ళలు, జడకుప్పెలు
  జడివానల వలపు నింపు చక్కని జంటల్
  నడయాడ ప్రణయసీమల
  కడు రమ్యము నీ విలాస గతు లగును జడా!
  2)
  తలనిండ పూలచెండును
  కలికి జడన్ మొగలిరేకు కాంతులు మెరయన్
  కులుకుచు తిరిగెడు భామకు
  వెలయింతువు వన్నెలన్ని ప్రీతిగను జడా!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శ్రీగురుభ్యోనమః

  గురువుగారి చరణారవిందములకు నమస్కారములు.
  ఆర్యా, మీ ఆనతి మేరకు జడశతకమునకు రెండు పద్యములను వ్రాయుచున్నాను. పరిశీలించి తప్పులున్న సవరించ ప్రార్థన.

  క. చెంగున దూకుచు వచ్చిన
  గంగను నిలుపంగ గరళకంఠుడు తలుపన్
  బొంగరముల వలె దిరుగుచు
  శృంగముగా నిలచినావు స్థిరముగను జడా.

  కం. చందనగంధపు పరిమళ
  సుందరమగు కురుల నడుమ సుడులే తిరుగన్
  క్రిందకు దూకెడు గంగకు
  నందముగా హారమటుల నమరితివి జడా.

  (శక్తిమంతుడైన సాంబశివుని జడలే జగత్తుకు రక్ష.)

  రిప్లయితొలగించండి
 22. అరవిరిసిన పువ్వులు నీ
  కురులందునె శోభ చెందు కువలయమందున్
  తరుణుల సొబగుల పెంచగ
  చిరుమువ్వల జడ గంటలె సిరులొల్కు జడా!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. నవ వధువు పూల జడవై
  కవులకు ప్రేరణమునిచ్చు కవితా ఝ‌రి పై
  నవలాలిత్యమ్మగు నీ
  భవితకు పెను ముప్పు వచ్చె భద్రమ్ము జడా!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. జడయే నొకపరి భామల
  యిడుముల బడద్రోయు చుండు నిలలో జూడన్
  నడివేసవిలోనైనను
  ముడి వేయగ లొంగవసలు ఫొడుగాటి జడా!!!


  జడపై కవితల నల్లుచు
  జడపై గేయములు వ్రాసి చాటుచు ఖ్యాతిన్
  జడపై శతకము వ్రాయుచు
  జడనే కొనియాడె జగతి జయ వాలుజడా!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వంతులు వేయుచు నల్లిరి!
  కంతుని సంతతి తెలుగున కవులెల్లరు! క
  వ్వింతగ శతకము సల్పిరి!
  ఎంతటి రసికులొ తెలిసెను! జేజేలు జడా!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. జడశతకమునందున యొక
  విడి పద్యమునున్చదివిన వినిననునాయీ
  శుడు కరుణించును ఇదియే
  కడజన్మమగును శరణము కబరివిరిజడా!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. జడ శతకానికి పద్యాలు పంపిన క్రింద పేర్కొన్న కవిమిత్రులు తమ ఊరి పేరును తెలియజేయవలసిందిగా మనవి...
  008. బి. రాము
  010. గౌరీభట్ల బాలముకుంద శర్మ
  017. బిట్రా నాగమల్లేశ్వర రావు
  031. వారణాసి నాగేశ్వరాచార్యులు
  036. యం.వి.వి.యస్. శాస్త్రి (పూర్తి పేరు?)
  041. పెందోట వెంకటేశ్వర్లు
  051. ప్రవీణ్ కుమార్ (పూర్తి పేరు?)
  052. కిలపర్తి దాలినాయుడు
  056. వెలిదె ప్రసాద శర్మ
  058. జంధ్యాల ఉమాదేవి
  059. S.V.L.N. శర్మ
  063. ఆకుల శాంతి భూషణ్
  073. చెరుకూరి శర్మ
  077. బస్వోజు సుధాకరాచారి
  088. పింగళి పూర్ణచంద్ర రావు
  090. సముద్రాల శ్రీనివాసాచార్య
  095. మద్దా సత్యనారాయణ
  097. K.R. రాజేశ్వర రావు (పూర్తి పేరు?)
  098. కె. ఈశ్వరప్ప (పూర్తి పేరు)
  099. గడ్డిపాటి శ్రీకాంత్
  103. సొలస సీతారామయ్య
  104. గురుమూర్తి ఆచారి
  106. వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
 28. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి సూచన మేరకు నా బ్యాంకు అకౌంటు వివరాలను క్రింద ఇస్తున్నాను.
  Kandi Shankaraiah
  A/C No. 62056177880
  State Bank of India,
  J.P.N. Road, Warangal Main,
  IFSC SBIN0020148

  జడ శతకము ముద్రణ కొరకు డబ్బులు పంపినవారు తాము ఎంత పంపారో జడశతకం వాట్సప్ సమూహంలో కాని, బ్లాగులో కాని, నా వ్యక్తిగత వాట్సప్ నెం. 7569822984 కు కాని, నా మెయిల్ shankarkandi@gmail.com కు కాని తెలియజేయమని మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ITR4594564 - Rs.516/- Transferred అండీ.
  శ్రీకాంత్ గడ్డిపాటి. (పుట్టి పెరిగిన ఊరు - గుడివాడ - కృష్ణా జిల్లా)

  రిప్లయితొలగించండి
 30. అకారాది క్రమంలో 'జడశతకము' కవుల పట్టిక. ఏమైనా సవరణలు ఉంటే సూచించండి. పుస్తక ప్రచురణానంతరం మీకు మీ ప్రతులను పంపడానికి వీలుగా మీ చిరునామాను 'జడ శతకము' వాట్సప్ సమూహంలో కాని, నా వ్యక్తిగత వాట్సప్ నెం. (7569822984)కు కాని, నా మెయిల్ shankarkandi@gmail.com కు కాని పంపండి.
  1. అంబటి భాను ప్రకాశ్, గద్వాల.
  2. అనుసూరి వేంకటేశ్వర రావు (అవేరా),
  3. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి, హైదరాబాదు.
  4. అమరవాది రాజశేఖర శర్మ, గజ్వేల్.
  5. అవుసుల భాను ప్రకాశ్, సంగారెడ్డి.
  6. అష్టకాల విద్యాచరణ శర్మ, సిద్ధిపేట.
  7. ఆకుండి శైలజ, విజయనగరం.
  8. ఆకుల శాంతి భూషణ్, వనపర్తి.
  9. ఆచార్య దార్ల వేంకటేశ్వర రావు, హైదరాబాదు.
  10. ఆచార్య రాణి సదాశివ మూర్తి, తిరుపతి.
  11. ఆత్రేయపురపు పాండురంగ విఠల ప్రసాద్, విశాఖపట్టణం.
  12. ఆముదాల మురళి, తిరుపతి.
  13. ఈడిగ సుధాకర్ గౌడ్, చింతకుంట, వికారాబాదు జిల్లా.
  15. ఊర ఈశ్వర రెడ్డి, కోవెలదిన్నె.
  16. ఎన్.సిహెచ్. చక్రవర్తి, భద్రాచలం.
  17. ఎల్లికంటి జ్ఞానప్రసూనా శర్మ, కడ్తాల్, రంగారెడ్డి జిల్లా.
  18. ఐతగోని వేంకటేశ్వర్లు, నల్లగొండ.
  19. కంజర్ల రామాచార్య, కోరుట్ల.
  20. కట్టరంజిత్ కుమార్, సిద్ధిపేట.
  21. కాశిరాజు లక్ష్మీ నారాయణ, పోరంకి, కృష్ణాజిల్లా.
  22. కిలపర్తి దాలినాయుడు, సాలూరు, విజయనగరం జిల్లా.
  23. కురుగంటి గీత (హంసగీతి), హైదరాబాదు.
  24. కె. ఈశ్వరప్ప
  25. కె. ఆర్. రాజేశ్వర్ రావు
  26. కోట రాజశేఖర్ అవధాని, పడుగుపాడు, నెల్లూరు.
  27. కోడూరి శేషఫణి శర్మ, నంద్యాల.
  28. గంగాపురం శ్రీనివాస్, సిద్ధిపేట.
  29. గంగుల ధర్మరాజు, డోను.
  30. గడ్డిపాటి శ్రీకాంత్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. 31. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు, ప్రొద్దుటూరు.
  32. గుండు మధుసూదన్, వరంగల్లు.
  33. గుమ్మా నాగ మంజరి, శృంగవరపుకోట.
  34. గురుమూర్తి ఆచారి, వెలుగోడు.
  35. గుఱ్ఱం జనార్దన రావు, పలమనేరు,
  36. గుళ్ళపల్లి తిరుమల కాంతికృష్ణ, చేరియాల, సిద్ధిపేట జిల్లా.
  37. గోగులపాటి కృష్ణమోహన్, సూరారం కాలనీ, హైదరాబాదు.
  38. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి, గుంటూరు.
  39. గౌరీభట్ల బాల ముకుంద శర్మ, శివాజీ నగరం, సిద్దిపేట.
  40. ఘాలి లలితా ప్రవల్లిక, నెల్లూరు.
  41. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ, హైదరాబాదు.
  42. చిటితోటి విజయ కుమార్, కలకత్తా.
  43. చెరుకూరి వెంకట సూర్యనారాయణ శర్మ, పెదపట్నం.
  44. చెఱుకూరి తరుణ్, కొత్తవలస.
  45. చేపూరి శ్రీరామారావు, వరంగల్లు.
  46. జంగం జ్యోతిర్మయి, ఒంగోలు.
  47. జంధ్యాల ఉమాదేవి
  48. జంధ్యాల జయకృష్ణ బాపూజీ, టెక్సాస్, అమెరికా.
  49. జి. సీతాదేవి, నెల్లూరు.
  50. జిలేబి, రాణిపేట, తమిళనాడు.
  51. జొన్నలగడ్డ శ్రీనివాస రావు, తొత్తరమూడి, తూర్పు గోదావరి జిల్లా.
  52. డా.ఎన్.వి.ఎన్.చారి, వరంగల్లు.
  53. డా. కోడూరి విష్ణునందన్, నంద్యాల.
  54. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి, కామవరం, కర్నూలు జిల్లా.
  55. డా. మునిగోటి సుందర రామ శర్మ, మదనపల్లె.
  56. డా. వెలుదండ సత్యనారాయణ, హైదరాబాదు.
  57. డా. హెచ్. వరలక్ష్మి, బెంగళూరు.
  58. డి. శ్రీనివాసులు (కవితశ్రీ), మదనపల్లె.
  59. తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష, మహబూబాబాదు.
  60. తురిమెళ్ళరాధాకృష్ణమూర్తి, శాంతినగర్.
  61. దర్శి బాల సుబ్రహ్మణ్యం, ఒంగోలు.
  62. నేదునూరి రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ, అమెరికా.
  63. పింగళి పూర్ణచంద్ర రావు
  64. పూర్ణకృష్ణ, జోగిపేట.
  65. పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్, గుంటూరు.
  66. పెందోట వెంకటేశ్వర్లు
  67. పెద్దింటి లక్ష్మణాచార్యులు, యానాం,
  68. పోచిరాజు సుబ్బారావు, హైదరాబాదు.
  69. ప్రవీణ్ కుమార్
  70. బండకాడి అంజయ్య గౌడ్, వెంకటరావు పేట, సిద్ధిపేట జిల్లా.
  71. బండి సూర్యారావు, హైదరాబాదు.
  72. బద్రిపల్లె శ్రీనివాసులు, ప్రొద్దుటూరు.
  73. బస్వోజు సుధాకరాచారి
  74. బి. రాము
  75. బిట్రా వెంకట నాగ మల్లేశ్వర రావు, చీరాల.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. 76. బూసారపు నర్సయ్య, హైదరాబాదు.
  77. బొగ్గరం ఉమాకాంత ప్రసాద్, ఒంగోలు.
  78. బొగ్గరం VVHB ప్రసాద రావు, గుంటూరు.
  79. భండారం నాగ వెంకట కళ్యాణ చక్రవర్తి, రాజమహేంద్రవరం.
  80. భమిడిపాటి కాళిదాసు, అనకాపల్లి.
  81. భావోజు దివాకర శాస్త్రి, వికారాబాదు.
  82. మంగళంపల్లి పాండురంగ విఠల్, రాజమహేంద్రవరం.
  83. మద్దా సత్యనారాయణ
  84. మద్దిరాల శ్రీనివాసులు, త్రిపురాంతకం.
  85. మహేంద్రాడ సింహాచలాచార్య, టెక్కలి.
  86. మహ్మద్ షరీఫ్, సంగారెడ్డి.
  87. మాచవోలు శ్రీధరరావు, హైదరాబాదు.
  88. మాడుగుల మురళీధర శర్మ, సిద్ధిపేట.
  89. ముంజంపల్లి వీరబ్రహ్మేంద్రాచార్య, షాద్‍నగర్.
  90. ముడుంబై ప్రవీణ్ కుమార్, ములుగు, వరంగల్.
  91. ముమ్మడి చంద్రశేఖరాచార్యులు, 1-104, సంత బజారు, పెంట్లవెల్లి (గ్రా), కొల్లాపురం తాలుకా, నాగర్ కర్నూలు జిల్లా, 509 105.
  92. మైనంపాటి వరప్రసాదరావు, ఒంగోలు.
  93. మైలవరపు మురళీకృష్ణ, వెంకటగిరి.
  94. యం.వి.వి.యస్. శాస్త్రి, విజయవాడ.
  95. వడలి వేంకట నాగ వరలక్ష్మి, విశాఖపట్టణం.
  96. వడ్ల ప్రసన్న కుమార చారి, జోగిపేట.
  97. వారణాసి నాగేశ్వరాచార్యులు
  98. విట్టుబాబు, చెన్నై.
  99. విరించి, హైదరాబాదు.
  100. వీటూరి భాస్కరమ్మ
  101. వెలిదె ప్రసాదశర్మ
  102. వేలేటి శైలజ , సిద్దిపేట.
  103. శిష్ట్లా వి.యల్.యన్. శర్మ, హైదరాబాదు.
  104. శ్రీపతి శాస్త్రి, తిరుపతి.
  105. సంగు గురుచరణం, గడి పెద్దాపురం, మెదక్ జిల్లా.
  106. సముద్రాల శ్రీనివాసాచార్య, ములుగు, వరంగల్.
  107. సాగర్ల సత్తయ్య, నల్లగొండ.
  108. సొలస సీతారామయ్య
  109. స్వయంవరపు అప్పారావు, విశాఖపట్టణం.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. "జడ కందములు" పద్యసంకలనం ఆవిష్కరణోత్సవం జులై 8, ఆదివారం, సాయంత్రం 4 గం.లకు హైదరాబాదులో జరుగుతుంది. వేదిక తరువాత తెలియజేస్తాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఎంతో నిర్వేదం కలిగింది. సరస్వతీప్రసాదమైన కవిత్వవిద్య క్రమంగా ఎలా అసమంజసమైన విధంగా వినియుక్తం అవుతూ వస్తున్నదా అన్నది గమనిస్తుంటే. లోకంపోకడను గమనించటం తప్ప నేను చేయగలిగింది లేదు. సంతోషం. ఇంక కాదేదీ కవిత కనర్హం అన్న బుధ్ధితో ఇలా ఏవేవో పద్యసంకలనాలు కూర్చి సరస్వతీసేవగా ప్రకటించండి. ఆవిడ సంతోషం ఎవడిక్కావాలి? ఆవిడ మహదానందపడిందని మనవాళ్ళే ప్రకటించేస్తే సభాముఖంగా అదే పదుగురాడు మాటగా చెల్లుతుంది. కానివ్వండి కానివ్వండి!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. స్వామీ నిర్వేదానందా :)

   అసమంజసమైన విషయ
   ము! సాహితీ సేవయనుచు ముంగురుల పయిన్
   కసబిస పద్యము లల్లి ర
   భసల సరస్వతిని కొల్చు పండితులయిరే !

   జిలేబి

   తొలగించండి