19, సెప్టెంబర్ 2016, సోమవారం

సమస్య - 2148 (తన పార్టీ గెల్చినంత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"తన పార్టీ గెలువంగ నెన్నికలలోఁ దానేడ్చె సాజమ్ముగా !"
లేదా...
"తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దా నేడ్చె నయో"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

54 కామెంట్‌లు: 1. వినెనుగ జిలేబి ఫలితము
  లను తను తన పార్టి, నేతలంత డిపాజి
  ట్టును కోల్పోయె మరియు నూ
  తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దా నేడ్చె నయో !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ఘనకార్యము లెన్నిటినో
  తన పార్టీ గెలిచినంత తనరించగ నెం
  చిన వాడెన్నికలో చే
  తనపార్టీ గెల్చినంత దానేడ్చె నయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఘనకీర్తిన్ గణతంత్ర సాధనను మేల్ గన్నట్టి జాతీయతా
  ర్చనమున్ జేసిన బార్టికిన్ బ్రముఖుడై జాలన్ శ్రమించెన్ బరిన్
  గనగన్ గెల్చుట ఖాయమన్నతరి నో గ్రుడ్డన్న చందంపు నూ
  తన పార్టీ గెలువంగ నెన్నికలలో దానేడ్చె సాజమ్ముగాన్.........
  తానొకటనుకొన దైవము
  గనునొకటి యెలక్షనన్న గారడి కాదే
  తన పార్టీ చిత్తై నూ
  తన పార్టీ గెల్చినంత దా నేడ్చెనయో
  P.Satyanarayana

  రిప్లయితొలగించండి
 4. P.Satyanarayana
  గొనగన్ గెల్చుట......3వ పాదం లో ఉండాలి .అచ్చుతప్పు జరిగింది

  రిప్లయితొలగించండి
 5. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  అనువున్నెంచుచు యోగ్యమై బఱగు కార్యమ్ముల్ తృటిన్ మీకు నే
  నొనగూర్చంగగ నుంటి నెన్నికలలో నోడించ వద్దంచు వే
  డి నుతుల్ జేసిన వాని చేకొనక నోడించ న్నయో యంచు నూ
  తన పార్టీ గెలువంగ నెన్నికలలో దానేడ్చె సాజమ్ముగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వినుడా మంత్రి వరేణ్యు డన్నిగతులన్ విజ్ఞప్తులం జేసి నా
  ధనమానంబులు మీవి, యండయగుదున్ తథ్యంబు గెల్పించు డో
  జనులారా!యని నమ్మబల్కి బహుళైశ్వర్యంబులం బంచి సీ
  తనపార్టీ గెలువంగ నెన్నికలలో దానేడ్చె సాజమ్ముగా.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అనిలుడు హర్షం బందెను
  తన పార్టీ గెల్చినంత దానేడ్చె నయో
  ఘనుడా నాయక వర్యుడు
  తనయోటమి దలచికొనుచు ధరనొంటరియై.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. జనులిచ్చినవిజయమునకు
  కనులలొ చిప్పిలెనునీరు కలలు ఫలించెన్
  మనమున ముదమధికమునై
  తన పార్టీీగెలిచినంత దానేడ్చనయో

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఘనముగ సంతస మందును
  తనపార్టీ గెలిచినంత ,దానేడ్చెనయో
  తన ప్రత్యర్ధియె గెలువగ
  ననయంబది మదిని దలచి యానాయకుడే!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. జనులకు మందును బోసెను
  ఘనముగనే డబ్బుబంచె కట్టలుగనెల
  క్షనులో, చివరకు నొకనూ
  తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దా నేడ్చె నయో.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కొనినా డెంతొ మెజారిటీల నతడున్ గోప్యంపుటోటింగులో
  ననుమానం బొకయింత లేక తనకాహా వచ్చు మంత్రిత్వమం
  చనుకొన్నా డటుకాకపోవ గనరే యానాయకుం డప్పుడుం
  దన పార్టీ గెలువంగ నెన్నికలలో దానేడ్చె సాజమ్ముగా.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. జనముల బలిమి దలంచక
  ధనమును వెచ్చించు కొనుచు దానోడెనయో
  తనకైన వారు లేని క
  తన, పార్టీ గెల్చినంత దానేడ్చె నయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కని విని యెరుగని డబ్బును
  తన నూతన పార్టి గెలుపు తథ్యంబనుచున్
  జనులకు పంచినను సనా
  తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దా నేడ్చె నయో

  రిప్లయితొలగించండి
 14. స్వాంతన పార్టీ చేతిలో ఓడిన ముఖ్యమంత్రి:
  తను ముఖ్యమంత్రిగా తగ
  నని జనులను రెచ్చగొట్టి అతిగా హామీ
  లను గుప్పించి యా "స్వాం
  తన పార్టీ" గెల్చినంతఁ దా నేడ్చె నయో

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఘనముగ పార్టీని నిలిపి
  వెనువెంట నిలువ జనములు ప్రేముడితోడన్
  తనయులె వెన్నునఁబొడువగ
  తనపార్తీ గెలిచినంత తానేడ్చెనయా

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అనయంబుం బృథివీ జనౌఘ పరమాహ్లాదంబు కాంక్షించెడిన్
  వినయాద్యంచిత సద్గుణప్రతతినిన్ విఖ్యాత శీలుండలన్
  ఘన సంతోషము పట్ట లేక మదినిం గంపించి సాశ్ర్వక్షుడై
  తన దండే గెలువంగ నెన్నికలలోఁ దానేడ్చె సాజమ్ముగా !


  జనులకు వితరణ లొసగినఁ
  దన పక్షము చిత్తయినది దారుణ మనగన్
  ఘనుడున్ సద్గుణు డైన క
  తన దండే గెల్చినంతఁ, దా నేడ్చె నయో

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  ధనమున్ బ౦చగ నోటు కి౦తయని ,

  ………………...... వాగ్దాన౦బుల౦ జేయగా ,

  తినిపి౦చ౦గనె గొర్రె మా౦సమును , బ్రా౦దిన్

  ……………… విస్కి ద్రావి౦పగా

  వెనుకన్ నిన్నటి దాకయున్ దిరిగి జై వీరన్న

  ………………… జై పల్కి | రి ి

  ప్డు నయ౦బుగ మోసగి౦పగనె ,

  ……………… యా పో జి ట్టు వాడైన " చే

  తన " పార్టీ గెలువ౦గ నెన్నికలలో ,

  ……………… దా నేడ్చె సాజమ్ముగా

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కం. జనహిత మెంచని పార్టీ
  ఎనలేని గతుల బ్రచార మెన్నికలందున్
  ధన మదమున జేసిన;నూ
  తన పార్టీ గెల్చినంత తానేడ్చెనయో !

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు...
  తెలుగు అగ్రిగేటర్ల వ్యాఖ్యల విభాగంలో 'శంకరాభరణం' వ్యాఖ్యల కారణంగా మిగిలిన బ్లాగుల వ్యాఖ్యలు వెంట వెంటనే కనుమరుగవుతున్నాయని ఒక అజ్ఞాత మిత్రుడు ఆవేదనను తెలియజేశారు. అందువల్ల వ్యాఖ్యల నమోదు విషయంలో గతంలో ఉన్నట్లే అందరి పూరణలపై ఒకేసారి, ఒకే వ్యాఖ్యలో స్పందిస్తాను.
  **********
  జిలేబీ గారూ,
  తమ పార్టీ ఓడి నూతన పార్టీ గెలిచినందుకు ఏడ్చాడన్న మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  'వినె నిదె..' అనండి.
  **********
  క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారూ,
  'చేతన, నూతన పార్టీలు' గెలిచినందుకు ఏడ్చాడన్న మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  **********
  పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
  'నూతన పార్టీ'తో మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  రెండవ పూరణ మొదటి పాదంలో ప్రాస తప్పింది. 'అనుకొనఁ దానొక్కటి విధి। కను నొకటి...' అందామా?
  **********
  హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ మొదటి పూరణలో 'సీ తనపార్టీ గెలువంగ' అన్నది అర్థం కాలేదు. తన పార్టీ గెలిచినందుకు ఏడు పెందుకు? తన డబ్బు కర్చైనందుకా?
  మీ రెండవ పూరణలో తన పార్టీ గెలిచి, తానోడినందుకు ఏడ్చాడనడం బాగున్నది.
  'పార్టీ గెలిచినా తనకు మంత్రి పదవి రానందుకు ఏడ్చా'డన్న మీ మూడవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  చేపూరి శ్రీరామారావు గారూ,
  గెల్చిన ఆనందం పట్టలేక ఏడ్చాడన్న మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  'కనులలొ' అని లో ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా వ్రాయరాదు. 'కనులం జిప్పిలెను నీరు...' అనండి.
  **********
  శైలజ గారూ,
  విరుపుతో చక్కని పూరణ నిచ్చారు. అభినందనలు.
  **********
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  'నూతన పార్టీ'తో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  శిష్ట్లా శర్మ గారూ,
  వైవిధ్యమైన విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  సనాతన పార్టీ గెలిచి తన నూతన పార్టీ ఓడినందుకు ఏడ్చాడన్న మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  **********
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  స్వాంతన పార్టీతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  మూడవ పాదంలో గణదోషం. 'లను గుప్పించిన యా స్వాం..' అనండి. (బహుశా 'న' పొరపాటున టైపు కాలేదనుకుంటాను!)
  **********
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  వెన్నుపోటు రాజకీయం గురించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
  పార్టీని ఆంధ్రీకరించి, గెల్చినందుకు ఆనందం పట్టలేక ఏడ్చాడన్న మొదటి పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. డబ్బు గుప్పించినా తన పార్టీ ఓడినందుకు సజ్జనుడు ఏడ్చాడన్న రెండవ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.
  **********
  గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  ప్రతిపక్ష చేతన పార్టీ గెల్చినందుకు ఏడ్చాడన్న మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారూ,
  నూతన పార్టీని గెలిపించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అనయమ్మున్ ప్రజ చెంతకున్ జనుచు తా నర్థించు చున్ వారలన్
  ఘనమౌ పేరునుపొందినన్ వెనుక సంఘాతమ్ములన్ సల్పుచున్
  తనవారల్ పగతోడ కీడుసలుపన్ దర్పమ్ముచూపించి, నూ
  తన పార్టీ గెలువంగ నెన్నికలలో దానేడ్చె సాజమ్ముగా

  రిప్లయితొలగించండి
 21. జనులను మెప్పించక వా
  ళ్ళనుమతి వొందకనె కేవలము డబ్బులు పం
  చిన వారుణి పోయించిన
  తన పార్టీ గెల్చినంత దా నేడ్చెనయో

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మనగను జాబుల నిచ్చెను
  తన పార్టీ గెల్చి నంత ,దా నేడ్చె నయో
  వినగను నోటమి కబురును
  కనువెంబడి నీరు గార్చి కాలువ వోలెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. వినయమ్మేతన భూషణమ్మవ ప్రజాభీష్టమ్ము చేకూరగా
  ఘనమౌ రాష్ట్రపు మంత్రియై జనుల సత్కారమ్ములన్ పొందెనే
  తనపార్టీ గెలువంగ నెన్నికలలో దా, నేడ్చెసాజమ్ముగా
  ననిలో నోడిన నేతయే పిదప తానాక్రోశనమ్మందునన్

  ఘనమగు మంత్రయ్యె నతడు
  తనపార్టీ గెల్చినంత దా, నేడ్చెనయో
  జనులోడించిన నేతయే
  ధననష్టమ్మును గణించి దారయె తిట్టన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఘనముగ నానందించెను
  తనపార్తీ గెల్చినంత-,తానేడ్చెనయో
  వినినంత తన ధరావ
  త్తును సైతము పోయెనన్న దుర్గతి తెలియన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు. నా భావము వ్యక్తీకరించుట లో విఫల మయ్యా నేమోనని సందేహము.
  ఘనుడు సద్గుణుడునయినందున పరుని దండు గెలువ నేడ్చెనని నా యుద్దేశ్యము. సద్గుణుడైన వాడు డబ్బు పంచడు కదా. ఈ భావము వ్యక్తమవునో లేదో మరియొక సారి పరిశీలించి తెలియ జేయ గోర్తాను. లేనిచో సవరించ ప్రయత్నిస్తాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. మనలేనిచ్చట పెద్దకాలమును సమ్మానంబులేకుండగన్
  ధనమా నాకిట లెక్కలేదుగద సంతానంబుతోడుండగన్
  కనగా వేఱొక మిత్రునింగలసి సఖ్యంబుతో జేసెం గుచిం
  తన--పార్టీ గెలువంగనెన్నికలలో దానేడ్చె సాజమ్ముగా.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. తనకే మాత్రము దీన
  న్నునికే లేదంచునమ్మి యూహించితగం
  బనిగొని జేయన్నోచిం
  తన-పార్టీ గెల్చినంత దానేడ్చెనయా

  రిప్లయితొలగించండి
 28. అనవద్యంబగు సత్ఫలమ్ముఁగొనగానాశించుచున్ రాష్ట్ర భే
  దన కార్యంబున పాలుపంచుకొని చిత్తైపోయె కాంగ్రెస్ పురా
  తనమైయుండిననేమగున్ ? ప్రజల సత్సంకల్పశక్తిన్ వినూ
  తన పార్టీ గెలువంగ, నెన్నికలలోఁ దానేడ్చె సాజమ్ముగా !

  అనవద్యంబగు ఫలితముఁ
  గొనగా రాష్ట్రవిభజనము కోరిన కాంగ్రెస్
  జనులెల్లగూల్చగ, వినూ
  తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దా నేడ్చె నయో !

  రిప్లయితొలగించండి
 29. నిన్నటి సవరించిన పద్యం..

  జడమతులైనగొందఱు విశాలవివేక పదార్థ శూన్యులై
  పెడసరబుద్ధితోడ మదపిచ్చిగజేయుచునుండెమూర్ఖులై
  పడతికినాతితోడనె వివాహము- కావలెశాస్త్రపద్ధతిన్
  బుడమిని భారతీయత సపూర్ణవిశిష్ఠవికాసమందగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. జనులకు వితరణ లొసగినఁ
  దన పక్షము చిత్తయినది దారుణ మనగన్
  ఘనునిదె, సద్గుణు డైన క
  తన, దండే గెల్చినంతఁ దా నేడ్చె నయో

  రిప్లయితొలగించండి
 31. జనులజ్ఞానులు పేదవారలనియున్ సంభ్రాంతితో డబ్బులన్
  దిన ద్రాగన్ మితి మీర పంచి యిక మాదే గెల్పుటంచున్ సుమీ
  ఘన సంతోషము పొందె కాని వినియున్ గంభీరమౌవార్త నూ
  తన పార్టీ గెలువంగ నెన్నికలలోఁ దానేడ్చె సాజమ్ముగా

  రిప్లయితొలగించండి
 32. జనులకు వలసిన దేదో
  కన జాలని తాము కన్న కలలు చెదరి నూ
  తనముగ వచ్చిన యొక చే
  తన పార్టీ గెల్చినంత దానేడ్చె నయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. తనగర్వంబుకు తాళమేయగల మిత్రత్వంబు తోడవ్వగా?
  ధనమున్ బంచగ?ఓట్లు వేతురని విద్యావేత్తయే నెంచుటా?
  శనితో పందెము వేసి ఈశ్వరుని విశ్వాసంబు లైపోయె|నూ
  తనపార్టీ గెలువంగ నెన్నికలలో దానేడ్చె సాజమ్ముగా|
  2.ధనమే ముఖ్య మటంచును
  అనవరతము ఖర్చు లన్నిఆవిరిగాగా?
  తనకెదురుగపోటీ పొ
  తన పార్టీగెల్చినంత దానేడ్చెనయో|

  రిప్లయితొలగించండి
 34. అన్నపరెడ్డి వారూ,
  నూతన పార్టీతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  నితీశ్ చంద్ర గారూ,
  తన పార్టీ గెలిచినందుకు ఎందుకు ఏడ్చాడు? వాళ్ళ అనడం వ్యావహారికం.
  **********
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  విరించి గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  'మంత్రి+అయ్యె' అన్నపుడు సంధి లేదు, యడాగమం వస్తుంది. 'ఘనమంత్రి యయ్యె నాతడు...' అనండి.
  **********
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  తన పార్టీ గెల్చినా తనకు ధరావత్తు రానందుకు ఏడ్చాడన్న మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
  మీరు 'దండు' అన్నారు కాని అది స్వపక్షమా, పరపక్షమా అన్న స్పష్టత అక్కడ లేదు.
  **********
  పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  మొదటి పూరణ మూడవ పాదం చివర గణదోషం. 'సఖ్యంబు జేసెం గుచిం...' అనండి.
  **********
  హరి .... మూర్తి గారూ,
  ఛీకి రూపాంతరం సీ. మీరు వ్రాసింది అదే అనుకొని పొరబడ్డాను. మీ వివరణతో సందేహం తొలగింది. బాగుంది.
  **********
  డా. మాడుగుల అనిల్ కుమార్ గారూ,
  వినూతన పార్టీతో మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  **********
  పొన్నెకంటి వారూ,
  నిన్నటి సమస్యకు మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  కామేశ్వర రావు గారూ,
  మీ సవరణలోని దండు ఏ పక్షమో స్పష్టత లేదు...
  **********
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. కొనసాగి జయ పరంపర
  తన బంధువులోడి పోయి తక్కిన వారల్
  ఘనవిజయము సాధించుచుఁ
  దన పార్టీ గెలిచినంత తానేడ్చె నయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 36. జనగణమనములఁ దామే
  ఘనమగు నాయకుల మనుచు కాంగ్రెసు పార్టీ
  జనులా'మోదిం'పగనూ
  తనపార్టీ గెలిచినంత దానేడ్చెనయో

  రిప్లయితొలగించండి
 37. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  తన పార్టీ గెలిచి, తానోడినందుకు ఏడ్చినాడన్న మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  'నాయకుల మనెను కాంగ్రెసు...' అంటే అన్వయం బాగుంటుందేమో?

  రిప్లయితొలగించండి
 38. ఘనమగు నమాత్య పదవిని

  తను కోరుచు నెన్నికలకు ధనమును వెచ్చిం

  చినను తను పరాజయమై

  తన పార్టీ గెల్చినంత దా నేడ్చెనయో !

  రిప్లయితొలగించండి
 39. పిన్నక నాగేశ్వర రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 40. తనకొక పదవి లభించుట
  తనపార్టీ విజయమంద తథ్యమనంగన్
  తనె యెన్నికలందోడగ
  తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దా నేడ్చె నయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 41. జనులెవ్వారల కెప్పుడేగతిని రాజ్యంబున్ ప్రసాదింతురో
  వినలేదా మనమెన్నియో కథలఁ వైవిధ్యంబులొప్పారగా
  జనులామోదము దెల్పగా పదవులన్జాలించి కాంగ్రెస్సు నూ
  తనపార్టీ గెలువంగనెన్నికలలో దానేడ్చె సాజమ్ముగా

  రిప్లయితొలగించండి
 42. తనకిక పదవీ యోగం
  బొనగూడుననుచు నొకండు నుత్సుక మతియై
  వినగా నొకటే సీటును
  తనపార్టీ గెలిచినంత దానేడ్చెనయో

  రిప్లయితొలగించండి
 43. జనులకు వితరణ లొసగినఁ
  దన పక్షము చిత్తయినది దారుణ మనగం
  దన రిపునిదౌ, సుగుణము క
  తన, దండే గెల్చినంతఁ దా నేడ్చె నయో

  రిప్లయితొలగించండి
 44. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  **********
  పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
  మీ తాజా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 45. కొనినెంతగాని యోట్లను
  కనబడకనె చాటుగాను కడిమిని జనులే
  తననోడించి జనిరకట
  తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దానేడ్చెనయో

  రిప్లయితొలగించండి
 46. శ్రీధర రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  నిన్న మౌజుతో పైకి క్రిందికి స్క్రోల్ చేస్తున్నపుడు మీ పద్యాన్ని గమనించలేదు. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 47. మంథా భానుమతి గారూ,
  బహుకాల దర్శనం... సంతోషం!
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  'కొనినంతగాని' అన్నచోట టైపాటనుకుంటాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 48. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు

  తనరుగ గెలిచిన మగువయె
  తన తనుజుని పీఠమునను తన్నుకు బోవం
  గ నగధరుని వలె, పురమున
  తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దా నేడ్చె నయో!

  రిప్లయితొలగించండి