24, జనవరి 2018, బుధవారం

దినకర రధ బంధ సీసములో సూర్య ప్రార్ధన


కాశి! కపి! వెలుగురా! శీరకుడు! త్విట్ప
తి!సవిత! ధత్రుడు! దేవమణి! త
పనుడు! ధన్వంతరి! భానుడు! తర్షుడు!
పాధుడు! దినమణి! భాముడు! రవి!
నెలజోడు! గగనమణి! చలిదాయా! మిన్ను
మానికము! అవి! కమలధర! హరి!
కర్తారి! వినుమానికము! దిన నాధుడు!
కర్మసాక్షి! ఇనుడు! కనికరించ
వలెను, ఖమణి  కాచు కలకాలము, బలము,
ఆరోగ్యము ,యశము, అంతు లేని
సంపదల నీయవలెను, భాసంతుడు! ఉద
రది! గవాంపతి! సప్తాశ్వరధుడు, కిరణ
మాలి, నీరజ బంధుడు, మంధి, యెల్ల
కాలము  కనుపాపల వోలె గాచ వలయు.

కాకరా    అనగా సూరీడు   మధ్య గడిలో   బంధించ బడిన  పాదము
 (కాకరా  సతతము నన్ను కనికరించు)
శ్రీ వల్లభ వఝుల అప్పల నరసింహ మూర్తి గారి స్పూర్తితో...
పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

1 కామెంట్‌: