2, నవంబర్ 2017, గురువారం

నిషిద్ధాక్షరి - 38

కవిమిత్రులారా,
అంశము - కుచేలుని వృత్తాంతము
నిషిద్ధాక్షరములు - కకారము (క - దాని గుణితాలు, అది సంయుక్తంగా ఉన్న అక్షరాలు)
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

88 కామెంట్‌లు: 1. పయిపంచెన చిపిటములన్
  సయించు హృది , బాల్యమిత్ర సాయము యవనా
  రి యెలమి యాదరువులనన్
  ప్రియతము డతడే భళిభళి విభుడున్నతడే !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గొప్ప వారిలోన గొప్ప గోవిందుడే
  చిన్న నాటి సఖుడు చేర రాగ
  వాని నాదరించి వరముల గురిపించి
  సాదరముగ నతని సాగనంపె !

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సఖుడు దారిద్ర్యపీడిత ముఖుడు రాగ
  శ్రీధరుడు ప్రేమ మీరగ సేవఁజేసి
  యరసి చారెడు ధాన్యము నారగించి
  యివ్వడే భాగ్యము తొలుత యిష్టమెగయ!!

  రిప్లయితొలగించండి


 4. చెలిమిని తలచగ వెడలెను
  మలినము లేనట్టి మైత్రి మాధవు డన్నన్
  ఫలితము భేషుగ నుండును
  వెలితిగ యోచించ నేల వేయి విధమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. బహుళసంతానవంతుండు;భవ్యమూర్తి;
  పేదవాడైన స్నేహాన పెద్దవాడు;
  మౌని సాందీపనీఛాత్రమహితయశుడు;
  శౌరిసఖుడు;సుదాముండు సద్గుణుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చిన్ననాటి చెలిమి వెన్నదొంగ మదిని
  తట్టి లేపగాను తనివితీర
  నాదరించి సఖుని యైశ్వర్య మొసగెను
  శ్రీనివాసుడిచ్చు శ్రేయములను!

  రిప్లయితొలగించండి


 7. సంతానము పెద్దదయా !
  చింతల దీర్చ చిననాటి చెలిమరి నెరవు
  న్నింతి యొలయుమని వేడె
  న్నింత చిపిటములను మూట నిడి భర్త నటన్ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. చిన్న నాటి స్నేహి చిరుగు వల్వలు దాల్చు
  వేద వేత్త తాను బీదవాడు
  చిపిటములను దెచ్చె జెలిమితో గ్రహియించి
  విభవమొసగె తిరిగి విశ్వ విభుడు

  రిప్లయితొలగించండి

 9. పిరియపు చిపిటములను చెలి
  మరి తెచ్చెననుచు ముచిటిని మరిమరి యొలయన్
  సిరి, యవనారిని విడువన్
  సరిహద్దు నిడెనట చాలు "చపలత" యనుచున్ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. డా.పిట్టా
  హరియు సుదాముల చెలమిని
  చరియింపన్ దలప నెవరు జాలుదు రిలలో
  నెరి నహము జెరుప దరమే
  తర,తమముల నెన్ను నరులుదారులె వింటే!?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. డా.పిట్టా
  హరి గాదని దినె శనగలు
  సరియని స్వార్థమున నాడు శౌరియె మరచెన్
  బరిదెగి యడుగని పేదకు
  వరముల గురిపించు మిత్ర వరులిల గలరే!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా వారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి.
   అటుకులు అనవలసిన చోట శనగలు అన్నారు.

   తొలగించండి
  2. ఒడా.పిట్టా
   ఆర్యా,గురుభార్య, అడవికేగు కృష్ణ సుదాములకు కొన్ని శనగలు చిరు మూటగట్టి అడవిలో తినేందుకు పంపింది .కుచేలుని ఒడిలో చలిగాలికి కృష్ణుడు పడుకున్నాడు.సుదాముడు కట కట నములుతున్నాడు.అదేం చప్పుడని కృష్ణుడడుగగా, సుదాముడు అది చలికి భరించని తన దంతముల కిటకిట అని ఆ ఉపాహారాన్ని గుట్టుగా సుదాముడు కాజేశాడు.అది మరచిన కృష్ణుడెంత ఉదారంగా భాగ్యములను ఇచ్చాడో కృష్ణుడు!

   తొలగించండి
 12. విద్య లెన్ని యున్న బీదతనమ్ముతో
  విధిని మార్చ లేని విష్ణు సచియె
  భార్య బోధ జేయ బట్టెడు వడ్లను
  బెట్ట వెన్ను నోట బుట్టె సిరులు!!!

  పురుషోత్తమునే హితునిగ
  వరముగ మరి బొందినావె బ్రాహ్మన శ్రేష్ఠా
  ధరలో నింతటి భాగ్యము
  నొరులెవ్వరు బొందగలరె యో గుణశీలీ!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. బాల్య మిత్రుని గాంచి యు పర వ శించి
  పాద పూజల జే సె ను వాంఛ తోడ
  సర్వ సంపద లొస గు చు సాయ పడు చు
  నాదరించె సుదాము ని మో ద మల ర

  రిప్లయితొలగించండి


 14. చినపంచెన చిపిటమ్ముల
  వినయమ్మున తాను దెచ్చె పేర్మిని పంచన్
  ధన హీనుండు సుధాముడు,
  జనవంద్యుడె దయను జూప సంపద జేరెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మైలవరపు వారి పూరణ:

  ధనహీనుఁ గుచేలునిఁ గని
  తనె దిగి, యెదురేగి స్వాగతమునిడి , యాలిం..
  గనమునిడి , తెచ్చినవి తిని ,
  ధనమిడెఁ గృష్ణుండు ! వాని దయ యెంతటిదో !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కకార చ్యుతితో కుచేల, కృష్ణులతో మైలవరపు వారి పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది.

   తొలగించండి
 16. నా పూరణ:

  చింపిరి బట్టల పిల్లల
  గంపెడు పుట్టించితీవు గబగబ ప్రియుడా
  దంపిన బియ్యము తోడను
  పంపెద నిన్నుపుడు హితుడు పరవశ మొందన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పొన్నాడ మూర్తి కార్టూను డైలాగు:

   లేడీ టీచరు: "కుచేలుడు గురించి నీకేం తెలుసో చెప్పు"

   కుఱ్ఱడు: "భార్య మాట విని బాగుపడ్డ ఒకే ఒక్క మగాడు టీచర్!! "

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ, దాని ననుసరించిన ఛలోక్తి బాగున్నవి.
   'నిన్నిపుడు'... టైపాటు!

   తొలగించండి
 17. తనదు నెచ్చెలిఁజూడ సుదాముడరిగె

  నెయ్యమున తియ్యదనము వన్నెలనుఁజూపె
  బాల్యమిత్రుని చేష్టలు పరిమళించె
  రాజు,పేదల బంధము రమ్యమయ్యె

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఘోర దారిద్య్ర పీడన ఘోష వినుచు
  చిపిటముల నారగించుయు చేవజూపి
  చేర వచ్చిన మిత్రుని చింతదీర్చి
  స్నేహ హస్తము నందించ చిద్విలాస

  రిప్లయితొలగించండి
 19. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  చిన్ననాటి హితుడు దరిసించ వచ్చి
  ముచ్చటగ దెచ్చిన చిపిటమ్ములను నమలి
  నిధనుడైన వాని యభూతి నెల్ల మాపి
  మురభిదుండా సుధాముని ముఱియ జేసె

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సంతోషంబున నిత్యమ
  శాంతియు లేనట్టి వాడు సన్నిధి జేరిన్
  సుంతయు మిత్రుని సాయము
  సాంతము నడుగని ద్విజుడును సంపదలందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శనగల్ దిన చెలిమి మరచి
  యొనరెన్ దైన్యము సుధాము, నువిద బనుపునన్
  గొనిపోయి చిపిటములనిడ
  మునినుతుఁడిడ మిత్రలాభము ముదము నొసఁగెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి


 23. పన్నారి వారి తురగవల్గన రగడ పూరణ


  సాదరమున దార సాదమునట వేదన జేయుమని
  యాదరముగ సాగనంపె ముడుపు నిడుచు సుదామునిన్
  ఉదారుడౌ వాసుదేవుడు సంతుష్టుడవన్ యెలమి
  గ దయ గొన ప్రసాదము మిహిగ చెలుమరి ప్రసాదన సుమి


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రయత్నం ప్రశంసింప దగినదే. కాని తురగవల్గన రగడ లక్షణాలకు తగినట్టు లేదు. పాదానికి 8 త్రిమాత్రా గణాలుండాలి. లగము(IU)ను ప్రయోగించరాదు. 5వ గణం మొదటి అక్షరం యతి స్థానం. ఆద్యంత్య ప్రాసలుండాలి.

   తొలగించండి
 24. ధరణిం గుచేలుఁడు గరిమ మానధనుఁడు విప్ర వరుఁడు బ్రహ్మ వేత్త ధర్మ
  వత్సలుండు పరమ భాగవతుఁడు రాగ విరహితస్వాంతుఁడు విదిత శాంత
  గుణ భాసితుఁడు వర గుణవతీ దార సహితుఁడు దరిద్రుండు సుత వితత వి
  లసితుండు నద్రి ధర సఖుండు సనియె మురారి సందర్శ నార్థమ్ము భార్య

  పంపునఁ జిపిటములు గొన్ని వడసి యంతఁ
  గాంచ వసుదేవ నందను నంచితముగ
  సఖుఁ గనుచుఁ గుశల మడిగి శాంత పఱచి
  చిపిటములు దిని వెన్నుండు సిరుల నిచ్చె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కుచేల చరిత్ర నంతా ఒక్క సీసపద్యంలో ఇమిడ్చారు. అద్భుతంగా ఉంది.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులుశంకరయ్య గారికి నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు.
   సాధారణముగా నిషిద్ధాక్షరికి సీసము (పెద్ద పద్యము), దత్తపదికి కందము (చిన్న పద్యము)
   నెన్ను కుంటాను.

   తొలగించండి
 25. చిన్ననాటినెయ్యమెన్నదరమెసామి!
  మురుగుగుడ్డలగనిమోముచాటు
  వేయకనెదురేగివీవనలవిసిరి
  చిపిటములనుదినుచుసిరులొసంగె

  రిప్లయితొలగించండి
 26. బాల్యమిత్ర సుదాముడ మూల్యమైన
  చిరుగు గుడ్డనగట్టిన చిన్నమూట
  విప్పి గోపాలుడి మమతజెప్పకివ్వ?
  సంతసించెను చింత రవ్వంత మాన్ప|

  రిప్లయితొలగించండి
 27. భార్యపనుపున తాను రేపల్లె లోన
  నల్లనయ్య గృహమ్మును నడిచిచేరి
  తెలియజేయ తనవగపు దీనముగను
  చిపిటములఁదిని తృప్తిగా సిరులనొసగె

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సవము పురుహము, నిఘస మొసగుట గగన
  ము,వెత జెరుపు సహచరుడు మురరిపువు, వి
  నుము సతి వచనములు, చిపిటములు చెరగు
  న దొడుగుము, జనుము మధుర నగరము, ఉడు
  గరగ చిపిటములు నిడుము, శరణమనుచు
  పదముల యుపరిన బడుము, బడప దెలిపి,
  బలుపు నిడగ మురబిధుని పసపడుమని
  పతిని పొదువె సుధాముని సతి సుశీల

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ సర్వ లఘు తేటగీతిక బాగున్నది.
   చివరి 'సుశీల' సర్వలఘుత్వానికి బాధాకరం.

   తొలగించండి
 29. బాల్యస్నేహితుండు బాధలనొందంగ
  నరసి సిరుల నీయ సిరి విభుండు
  తృణము గొని యొసంగె మణులు మాన్యమ్ములు
  విష్ణు లీల వొగడ విధి తరమ్మె

  రిప్లయితొలగించండి
 30. భామిని గోరగాను తన బాల్య సఖుంగన బోవ నచ్చటన్
  తామర నేత్రుడాదరము దానును దారయు గూడిగొల్వగన్
  లేమిని వామనుండగుచు
  లేమ యొసంగిన సూడిదివ్వగన్
  ప్రేమతొ నారగించి నిడె పెన్నిధి నెంచుచు సఖ్యభక్తినే!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వృత్తంలో పూరణ బాగున్నది.
   ప్రేమతొ అని తో ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించారు. "ప్రేమను నారగించి యిడె" అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు! తప్పక సవరిస్తాను!

   తొలగించండి
  3. అవును తప్పే!
   “శుద్ధమైత్రినే” యనిన సరిపోవునేమో!

   తొలగించండి
  4. భామిని గోరగాను తన బాల్య సఖుంగన బోవ నచ్చటన్
   తామర నేత్రుడాదరము దానును దారయు గూడిగొల్వగన్
   లేమిని వామనుండగుచు
   లేమ యొసంగిన సూడిదివ్వగన్
   ప్రేమను నారగించి యిడె పెన్నిధి నెంచుచు శుద్ధమైత్రినే!

   తొలగించండి
 31. పరమ దరిద్రమబ్బ తన భార్య వచింప నయిష్టమైననున్
  చిరిగిన వస్త్రముల్ తొడిగి చేరె సుధాముడు బాల్య మిత్రుడౌ
  హరిని - ముదమ్మునొంది హరి యాదరణమ్ముగ సేవజేసి తా
  వరముగ సర్వసంపదలు భవ్యముగానిడె ప్రీతినెంతయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. వేదములన్ పఠించె నిఱు పేద సుధాముడు స్వాభిమాని సం
  పాదన లేని వాడు తన బాల్య వయస్యుని గీము జేర స
  మ్మోదము హెచ్చగన్ చిపటముల్ గ్రహియించి దయా సముద్రుడా
  శ్రీదుడు నంద నందనుడు జేరి యొసంగెను భోగ భాగ్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. సూచివెన్నెలవౌ హృదిలో
  సచలిత సంతసము తోడి సలలిత స్నేహా
  సుచరిత్రు మురారి గొలువ
  గుచేలుడు సిరి నిధి బల గుణగణ మణి గాన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పూరణ బాగున్నది.
   మొదటి, నాల్గవ పాదాలలో గణదోషం. 'స్నేహా సుచరిత్రు..' ప్రయోగం దోషమే.

   తొలగించండి
 34. ఆప్త మిత్రుని చిపిటము లారగింప
  నవియె రుచ్యములనుచునె యచ్యుతుండు ,
  చాలునని సిరి చెలునింట చాలనింపె ;
  వింత భవనము గనెనూర విప్రుడేగ

  నిన్నటి సమస్యకు నా పూరణ

  నవయువత కోరు గద్యము
  జవసత్వము లుడుగు వార్కి చక్కని పద్యం
  బవగతమగు గాన తెలుగు
  కవి కిద్దఱు భార్యలున్నఁ గను సుఖ కీర్తుల్"

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఘోర దారిద్య్ర పీడన ఘోష వినుచు
  చిపిటముల నారగించుయు చేవజూపి
  చేర వచ్చిన మిత్రుని చింతదీర్చి
  స్నేహ హస్తము నందించ చిద్విలాస

  రిప్లయితొలగించండి
 36. సవము పురుహము, నిఘస మొసగుట గగన
  ము,వెత జెరుపు సహచరుడు మురరిపువు, వి
  నుము సతి వచనములు, చిపిటములు చెరగు
  న దొడుగుము, జనుము మధుర నగరము, ఉడు
  గరగ చిపిటములు నిడుము, శరణమనుచు
  పదముల యుపరిన బడుము, బడప దెలిపి,
  బలుపు నిడగ మురబిధుని పసపడుమని
  పతిని పొదువెను ముఖజుని సతి,సతి హిత
  వచనములు విని వెడలెను వరద యనుచు,
  మధుర నగరపు పతముని మనసున నుతి
  పొనరుచు ఘన యరియ నివసనము దరిని
  బెరయ నగధరుడు ముదమున రయముగ యె
  దుట గతిపడి భుజములను తొడిమ నిడి ద
  న జదురునిడి చెలిమరి ఘన పదములను
  జలమున తుడువగ యయువు మెలపు గనెను

  రిప్లయితొలగించండి
 37. శుచివెన్నెల వౌ హృదిలో
  సచలిత సంతసము తోడి సలలిత సఖుడౌ
  సుచరిత మురారి గొలువ
  గుచేలు సిరినిధి మరాళ గుణ గణ మణిగాన్
  సవరించిన పూరణ

  రిప్లయితొలగించండి
 38. వేదవిద్యలెల్ల వివరంబు నేర్చియు
  బీదవాడు గాను బెనగు చుండె
  బాల్యమిత్రుడనుచు బలరాము తమ్ముని
  చేరగానె దొలగె చింతలెల్ల!

  రిప్లయితొలగించండి
 39. కుచేలుని భార్య కృష్ణుని వద్దకు వెళ్ళమని ఆంగ్లములో చెప్పు భావన (సరదాకు మాత్రమే)
  (క) నిషిద్ధము సుమా

  తేటగీతి
  మోరు చిల్ద్రను టూఅజ్జు ,వేరు వుయ్యి
  బేరు, నోమనీ , నో పుడ్డు, ప్లీజు గోటు
  ప్రెండు పాలెస్సు , డోంట్ఫీలు ,ప్లీజు టెల్లు
  అవరు పొజిషను,బ్రింగ్మనీ, హాప్లి అవరు
  ఫ్యామిలీ విల్లు ఎంజాయి, బ్యాడు డేసు
  విల్లు లాస్టు, ఒపినియను టెల్లు ప్లీజు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  3. దెన్ను వెంటు సుధాముడు దేరు నెక్స్టు
   బ్లాకు మ్యాను వెల్ కమ్ముడు ఫ్లాటు ఫ్రంటు
   బుట్టు హీడిడ్డు నాటాస్కు బాడు ఫెల్టు
   హోస్టు షవరుడు హిస్ఫ్రెండు మోస్టు వెల్తు.
   ***)()(***
   ('క ' నిషేద నియమం పాటించలేదు.)

   తొలగించండి