8, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

సమస్య - 2009 (ఊరక కల్గు భోగములు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఊరక కల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిద్ధరన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
లేదా...
"ఊరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్"

63 వ్యాఖ్యలు:

 1. దారుణమైనదీ నిజము దైవసమానులమంచు భక్తులన్
  నేరుగ ముక్తిమార్గమును నేర్పెదమంచును మోసగించుచున్
  తేరగనన్ని భోగముల తేలుచు యోగుల మందురక్కటా
  యూరక కల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిద్ధరన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 2. కూరిమి బోధలు జేయుచు
  చోరులె వేషమును మార్చి జోగుల వలెనే
  చేరగ భక్తులు మెండుగ
  ఊరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. నేరక సాధువంచు మదినెమ్మిని నమ్ముచు నాదరించినన్
  తీరును మీదు కోరికలు దెప్పర మందున మాదు బల్కులన్
  మీరక యాచరిం చినను మేలగు మీకని చోరబు ద్ధితోన్
  ఊరక కల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిద్దరిన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ రెండవ పూరణకూడ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు


 4. ఆరాముగ రాముని మది
  నారాధింపగ జిలేబి నాకము మనదే !
  ఆరాటమువలదు మనకు
  ఊరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్!

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   ఆరామ్ అంటూ అన్యదేశ్యాన్ని వాడినా మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. మనకు + ఊరక -> మనకూరక అని ఉత్వసంథి తప్పనిసరి.

   తొలగించు
  3. శ్యామల రావు గారూ,
   ధన్యవాదాలు. నేను గమనించలేదు.
   *********
   జిలేబీ గారూ,
   'ఆరాటమే వలదు మన। కూరక...' అనండి.

   తొలగించు
 5. ధీరతనుండి, సవ్యగుణదీప్తిని గల్గియు, సత్యనిష్ఠులై
  వారును వీరలం చసమభావము చూపక సంఘసేవకై
  చేరగ సిద్ధమైన శుభశీలుర, కార్యుల కన్నివేళలం
  దూరక కల్గు భోగములు యోగము గూడినవారి కిద్ధరన్.
  (హ.వేం.స.నా.మూర్తి)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 6. కోరక భక్తజనాదులు
  చేరుదురు విశిష్టమైన సేవల కొరకై
  కూరిమి బంచుచు నుండెద
  రూరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్.
  (హ.వేం.స.నా.మూర్తి)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. మూర్తి గారూ,
   మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 7. తారక రాముని మంత్రము
  పారాయణజేయువారి పాపముతొలగున్
  కోరక పోయిన యేమగు?
  నూరక బోగములుగల్గుయోగులకుధరన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శ్రీనివాసాచార్య గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 8. నేరము లన్నియు జేయుచు
  బారమునకు జేర్తు ననుచు భ్రమ కలిగించ
  న్వా రలు సంపద పంచగ
  నూ రక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 9. ఊరక గల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిధ్ధర
  న్నారయ యోగమే భువిని నద్భుత సంపద లిచ్చునెప్పుడు
  న్వా రలు వారివారి దొ లి ప్రాభవ మందు కొనంగ యోగమే
  కారణ మౌను నెప్పుడును గాద న లేరుగనెవ్వరు న్సు మీ

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 10. భూరిగ విద్యలబ్బు నిల మూర్ఖున కైనను విత్తమున్నచో
  కోరి వరించు మంత్రివరు కూరిమి పట్టికి నెల్ల సౌఖ్యముల్
  ఘోరము లెన్ని చేసినను గూలరు వింతగ నేతలైనచో
  నూరక కల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిద్ధరన్


  భూరి విశాలాశ్రమములు
  ధారాపాతాగతప్రదానము లరిహీ
  నారణ చయము లశేషము
  లూరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   రెండవ పూరణలో 'అరిహీనారణ చయము'... అర్థం కాలేదు.

   తొలగించు
 11. నేరములెన్నిజేసినను,నీచులస్నేహముసల్పుచున్న,సం
  సారముదూరమైన,దనసంఘమువారలు రోసిపోయిన
  న్నారయ స్వీయజాతక మహర్దశకాలము వచ్చిచేరిన
  న్నూరకకల్గుభోగములు,యోగముగూడిన వారికిద్ధరన్.

  ఘోరతర తపముసేయక
  ధీరత తత్త్వార్థమెఱుగు తేజములేక
  న్నారీమణి చెలిమి నెటుల
  యూరక భోగములు కల్గు యోగులకు ధరన్?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'ఎటుల నూరక..' అనాలి అనుకుంటాను.

   తొలగించు
 12. నారాయణ నామమ్మును
  పారాయణ జేసి సర్వ ప్రాణుల యెడలన్
  కూరిమి పరహితము గలుగ
  నూరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్!!!


  మారును రాతలన్నియును మస్కరు లయ్యిన మంచివిత్తమున్
  భూరిగ పాదసేవలను భూముల బొందురు మాటనేర్పుతో
  కోరిక లన్ని తీరునుగ కొద్దిగ మాయలు జేసి జూపగ
  న్నూరక గల్గు భోగములు యోగము కూడిన వారి కిద్ధరన్!!!


  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శైలజ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'వ్రాతలన్నియును' అనండి. మస్కరులు...? 'అయ్యిన' అనడం దోషమే. 'భూముల బొందురు'..?

   తొలగించు
 13. ఘోరముగ శ్రమించిన పో
  దూరక, భోగములు గలుగు! యోగులకు ధరన్
  కోరిన సిద్ధులు దొరకు క
  ఠోరమగు తపమున కందెడు ఫలముల వలెన్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఘోరముగా శ్రమించ మది కోరిన కోర్కెలు తీరిపోవగన్
   యూరక కల్గు భోగములు! యోగము కూడిన వారి కిద్ధరన్
   తీరుగ సిద్ధ విద్యలు యధీన మగున్! జపముల్, తపంబులన్
   చేరువ చేయు మార్గమున చింతలు బాపుచు యుందురియ్యడన్!

   తొలగించు
  2. శ్రీధర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'పోవగన్+ఊరక, విద్యలు+అధీన' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'పోవగ। న్నూరక... విద్యలు నధీన...' అనండి.

   తొలగించు
 14. బైరాగియైన నీశుదు
  వారిజలోచన కుమారి పార్వతిని గనన్
  గారముగను పెండ్లాడెను
  ఊరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ఈశుడు.. ఈశుదు అని టైపయింది. పెండ్లాడగ నూరక... అనండి.

   తొలగించు
 15. చేరవు కష్టములు దరికి
  భారము గావేవి జూడ భాగ్యము గలుగున్
  కోరని వరమయి దొరకుచు
  నూరక భోగములు గల్కు యోగులకు ధరన్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శిశ్ట్లా శర్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 16. ఏరీతిగ ననవరతము
  నూరక భోగములు గల్గు యోగులకుధరన్?
  ఘోరపు మోసములుసలిపి
  నేరస్తులతోడ కూర్మి నెరపకయున్నన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 17. భూరిగ దేవదానవులు ప్రోది సుధార్ణవమున్ మధించగన్
  ఘోరహలాహలమ్మొదవ గొబ్బున మ్రింగె శివుండు ,గాని యా
  వారిజనాభు డందుకొనె పద్మదళాయత లోచనన్ సిరిన్
  ఊరక కల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిధ్ధరన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 18. ప్రేరణచే సహచరులతొ
  నేరము గనిపించబోనినేర్పరితనమున్
  దారియు జూపగ గురువుకు
  ఊరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   తొ ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించరాదు. మిత్రులతో.. అనండి. గురువుకు అనరాదు, గురువునకు అనాలి. అక్కడ 'గురునకు నూరక..' అనండి.

   తొలగించు
 19. ఘోరములెన్నియో సలుపు కూళులు నేర్పుగ గద్దెలెక్కుచున్
  కోరికలెక్కువై జనుల క్రూరమనస్సున మోసగించగన్
  నేరములెక్కువయ్యె, ప్రజ నేతలమాయను చిక్క మాటిమాటికి
  న్నూరక కల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారికిద్ధరన్
  యోగముః ఉపాయము

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కూళలు.. కూళులు అని టైపయింది. మూడవపాదంలో గణదోషం. 'చిక్క మాటికిన్' అనండి.

   తొలగించు
 20. కారణ కార్య బంధమున కష్ట పడన్ ఫలితంబు లుప్తమౌ
  భోరన వచ్చు భాగ్యములు పుట్టుకతో శ్రమలేక యెందరో
  కారణ జన్ములన్న గతిగంటిమి వారలకబ్బెయన్ని లే
  దూరక కల్గు భోగములు యోగము గూడినవారికిద్ధరిన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వారల కబ్బె నన్ని..' అనండి.

   తొలగించు
 21. చేరును మోస పాశములు చేదునిజంబును వీడియున్నచో?
  ఊరక కల్గు భోగములు|”యోగముగూడిన వారికిద్దరన్
  కారణ జన్ములైమెలగి గాంధి మహాత్ముని వోలెమేల్గుచున్
  ప్రేరణ నింపి మానవత పెంపును గోరుదు రెంచిచూడగన్”.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మేల్గుచున్'...?

   తొలగించు
 22. శ్రీగురుభ్యోనమః

  ఊరకరాదదేదియును యోచన గల్గి శ్రమించినంతటన్
  వారల పుణ్యమై నిలచి వచ్చును కర్మ ఫలమ్ము తోడుగా
  కూరిమి లేకపోయినను కోరినవన్నియు జెంత జేరుచు
  న్నూరక కల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిద్ధరన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 23. చారెడు గింజలన్ మిగుల సంతసమంది విహంగజాతికిన్
  కూరిమితోడఁ బెట్టి, మదిఁ గ్రోధము మత్సరమెల్ల వీడి, వ్యా
  పారములందు న్యాయమును పాటనసేసిన గల్గు గాని; నె
  ట్లూరక కల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిద్ధరన్?

  పారణఁ జేసిన, నామము
  ధారణఁ జేసినను గల్గు, ధర్మము నెపుడే
  మారక యున్నగలుగు; నెటు
  లూరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. లక్ష్మీదేవి గారూ,
   మొదటి సారి బ్లాగులో మీ పూర్తి పేరు చూస్తున్నాను. మొన్న మియాపూరులో మీ దంపతులను కలిసి ఆత్మీయంగా మాట్లాడడం ఆనందాన్ని కలిగించింది. శుభమస్తు!
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 24. శ్రీరమణున కందించగఁ
  దారాడు సుధాము నడిగి తాగొని యటుకుల్
  భూరిగ సంపదలిడె హరి
  యూరక భోగములుఁ గల్గు యోగులకు ధరన్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 25. ధారుణి లోన జీవనపు దారులనేకము నీతి ధర్మముల్
  మీరని వార లెప్పుడును మిక్కిలి పేదరి కంబుతోడ సం
  సారము గడ్పుచుందురిల, సద్గుణ హీనుల కెల్ల కాలమున్
  ఊరక కల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిద్ధరన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 26. 1. మారిన యోగిగ, ధర్మము
  నే రూపు నడుచుట తెల్పి నేర్పుట తగునన్
  భారమయిన సంస్థలకని
  యూరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్!

  2. చేరిన యోగిని, ధర్మము
  నే రూపు నడుచుటనంటు నేర్చుట తగునన్
  ధారాదత్తము జేసిన,
  యూరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. దారుణ జీవితమ్ము గని దానము కావలెనన్న వారికిన్
   లేరిక మాకు నెవ్వరని లేమిని చూపుతునున్న వారికిన్
   దారిన సాయమొచ్చినను ధన్యము, యోగము యంత మోసమే,
   ఊరక కల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారికిద్ధరన్

   తొలగించు
  2. పొలిమేర మల్లేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   రెండవ పూరణలో 'నడచు నటంచు..' అనండి.
   మూడవ పూరణలో 'చూపుచునున్న...' అనండి. వచ్చినను... ఒచ్చినను అనరాదు. 'సాయమై చనిన ధన్యము...' అనవచ్చు.

   తొలగించు
  3. ధన్యవాదములు సరిచేసినందుకు గురువు గారు

   తొలగించు
 27. చోరులు,కుహనా యతులకు
  నూరక భోగములు గల్గు;యోగులకు ధరన్
  దారిని నడువన్ జనములు
  గారవమును జూపుదురట ఘన వేడుకతోన్.

  2.సారాసారములరుహుచు
  పారావారమును బోలిపలుమరు నీతుల్
  నేర్పుచు నరుగుచు నున్న
  న్నూరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్.

  3పారము నందున టులగా
  నేరుగ గీతను సతతము నేర్పుగ దెల్పన్
  భారీగ జనములు వినగ
  నూరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   రెండవ పూరణలో 'సారము లరుహుచు..'?

   తొలగించు
 28. ధారుణి మానవాళికిని దానము ధర్మము చేయగా మరిన్
  కారణ జన్మ మెత్త మరి కాదనలేని విధాన వారి కిన్
  మారు నదృష్టయోగమిక మారదు లేదను మాటరాదికన్
  ఊరక కల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిద్ధరన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 29. ధారుణి మానవాళికిని దానము ధర్మము చేయగా మరిన్
  కారణ జన్మ మెత్త మరి కాదనలేని విధాన వారి కిన్
  మారు నదృష్టయోగమిక మారదు లేదను మాటరాదికన్
  ఊరక కల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిద్ధరన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. వద్దూరి రామకృష్ణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు