8, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

పద్మావతీ శ్రీనివాసము - 23
పద్మావతీ శ్రీనివాసము (ద్విపద కావ్యము)
రచన : పోచిరాజు కామేశ్వర రావు
పంచమాశ్వాసము (101-130)

అంత బల్కెను బ్రీతి నాకాశ వాణి
వింతైన సుద్దుల వేదన తీర                                                   101

దర్శన మీరాదు ధరణీశ పుత్ర
కర్శితు డవనేల గలత జెంది యిట                                         102

అట జని నారాయణాద్రి సద్భక్తి
పటుతర తపము సల్పగఁ గోర్కి తీరు                                      103                           

దివ్యవాణి వలుక దేశమ్ము వదలి
భవ్యముగ నిచట బరమాత్ము నిలిపి                                       104

దేవు నగోచరు తేజు నర్చింతుఁ
బావ నాగస్త్యు దీవనల నిత్యమ్ము                                           105

అనవుడు మాస్వామి హాస్య ముప్పొంగ
ననె చను నారాయణాద్రి నృప వర                                         106

పయనించి గిరి నెక్కి పశ్చిమ దిశకు 
ప్రియమైన న్యగ్రోధ వృక్ష మూలమున                                     107

బాలునిఁ జూచి విష్వక్సేను నచట
కేలు మోడ్చినతనిఁ గీర్తించి యంత                                         108           

స్వామి పుష్కరి ణట స్నానమ్ము సేసి
భూమీశ పుత్ర నింపుగ నపర దిశ                                           109

చని కను మశ్వత్థ సాల రాజమ్మ
వని పతి నందన వల్మీక మచట                                            110

రమణీయ ధవళ వరాహ మచ్చోట
కమనీయ మగు ననఘ మతుల కెల్ల                                    111

తప మాచరించు సద్భక్తి నచ్చోట
కృపఁ జూచు నిన్నట నృపరాజ పుత్ర                                      112

ఆదేశ మిచ్చుచు హయ రాజ మెక్కి
మోదమ్ము తోడ నమ్ముగ్ధ మోహనుడు                                113

వన వనాంతరములు వన మృగయార్తి              
వనజాక్షు డరిగి స్రవంత్యరణిఁ గని                                         114

ముదముగ వారువముం దిగి నవ కు
ముద కువలయ వృతమ్ము వనజాకరము                             115

శీతల వాయు నిషేవితుం డగుచు
వీత దంతావళ వీక్షణార్తుండు                                               116

విహరించు చుండగ విరుల దునుము
రహసిత వదనులు లలనలఁ గాంచె                                        117

తనర వారి నడుమ తరలాక్షి మేఘ
జనితస్వన విలసచ్ఛంపాలత నిభ                                         118

శ్రీసతీ సమ సురుచిర రూప కనక
భాసిత దేహ సువర్ణ నీక్షించి                                                 119

మోహించి వారిని ముదమార యడిగె
నా హరి యెవ్వరీ యలివేణి యంచు                                      120

కన్యలు పలికి రిట్లు యిభ్భామ
యాకాశరాజు మహాబలు పుత్రి                                            121

మాటలను విని యశ్వంబు నెక్కి
దామోదరుం డంతఁ దనకొండ జేరె                                       122

పదపడి చనుదెంచి స్వామిపుష్కరణి
మృదువుగ ననుబిల్చి మేదినీశుండు                                  123

అతివ నీవేగి వియద్రాజ పురము
సతి ధరణిఁ గని కుశలము నడిగియు                                   124

రాజ ప్రియతనయ రాజీవ నయన
భాజనీయ వదన వధువుగ నడుగు                                    125

రాజాభిమతమును రమణి నీవడిగి
సౌజన్య మొప్పంగఁ జనుదెంచు మనియె                             126

మావిభు నాజ్ఞను మన్నించి నేను
దేవి నీచెంతను దెలియ జేసితిది                                         127

రాజును మంత్రుల రాకుమారి విని
రాజపత్ని తగు కార్యమ్ము దెలుపుమ                                128

వకుళ మాటలు విని వసుధేంద్ర పత్ని
వికసిత వదన సంప్ర్రీత చిత్తాయె                                         129

భక్తజనసురభి పాపవినాశ
ముక్తిప్రదాయక పుండరీకాక్ష                                             130

ఇది విబుధజన వినత కౌశిక సగోత్రోద్భవ పోచిరాజాన్వయ సత్యసుందరీపేర్రాజదంపతీ సుత
వేంకట రామ లక్ష్మీ సతీ సేవిత కామేశ్వర రావు నామధేయ ప్రణీతంబైన  
                                               పద్మావతీ శ్రీనివాసమున  పంచమాశ్వాసము.

1 వ్యాఖ్య:

  1. గౌ.శ్రీ కమేశ్వర రావు గారికి అభినందనలు
    మీ చేనాశ్వాసములు మరికొన్ని అందజేయగలరు.శైలి హర్షదాయకంగా ఉన్నది.ఈ ఛందము ఆదరణీయము.

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు