31, ఆగస్టు 2016, బుధవారం

సమస్య - 2131 (అరిషడ్వర్గమ్ము హితము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"అరిషడ్వర్గమ్ము హితము నందించు సదా"
లేదా...
"అరిషడ్వర్గము మానవాళికి హితం బందించు నెల్లప్పుడున్"

74 వ్యాఖ్యలు:

 1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  మరులుగొనక నహమించక
  మురినులిమి కసివిడి లోభమోహ మడచుచున్
  పెరిమను గూడుచు నుండగ
  అరిషడ్వర్గమ్ము హితము నందించు సదా!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 2. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  విరలిన్ తక్కువ జేయుచున్ పగటు నావేశాది గర్వోన్నతిన్
  వరుసన్ మానుచు మోహలోభములు సంప్రస్థానమున్ పొందకున్
  హరిపై చిత్తము నిల్పుచున్ గొలువ మాయాదేహ చింతల్ జనెన్
  అరిషడ్వర్గము మానవాళికి హితంబందించు నెల్లప్పుడున్ .

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 3. మరణించు దనుక దుర్విధి
  సిరిసంపదలను గడించి చెలగుట కంటెన్
  ధరణీతలమున వీతపు
  నరిషడ్వర్గమ్ము హితము నందించు సదా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు

 4. నరుల కహితము తెలుసుకొను
  నరిషడ్వర్గమ్ము, హితము నందించు సదా
  హరినామ జపతపంబులు,
  శరణా గతిమార్గమౌను శంకరుని గనన్ !

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తెలుసుకొను। మరిషడ్వర్గమ్ము...' అనండి.

   తొలగించు
 5. నెర నెన్నాళ్ళుగ యుద్ధముల్ జగతినిన్నేపారె కామాదులున్
  సరి నొక్కొక్కటి సాధనన్ మడిసినన్ శాంతిప్రభల్ మించు నీ
  పరమార్థంబు వసింపగా నరిచయంబాలంబనంబాయె నా
  అరిషడ్వర్గము మానవాళికి హితం బందించు నెల్లప్పుడున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 6. బరిదెగి కామాదులతో
  జరిగిన కాళింగ సమర జాడలుగని యా
  పరమార్థ మరసె శాంతిని
  అరిషడ్వర్గమ్ము హితము నందించు సదా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పిట్టా వారూ,
   మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 7. కరమౌ కోరిక లుద్భవించి హృదిలో కాలుష్యమున్ పెంచెడిన్
  నిరతమ్మున్ నిజ మానసమ్ముసరియౌ నిష్టన్ నియంత్రించకన్
  మరణమ్మొందుట తథ్యమౌనుగద యిమ్మహిన్ సదా వీతపు
  న్నరిషడ్వర్గము మానవాళికిహితంబందించు నెల్లప్పుడున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 8. దురవస్థలపాల్జేయును
  అరిషడ్వర్గమ్ము, హితము నందించు సదా
  హరినామమంత్రమొక్కటె
  పరిరక్షించుచుజనులకు భద్రములనిడున్!!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శైలజ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'చేయును అరి' అని విసంధిగా వ్రాశారు. 'పాల్జేయదె యరిషడ్వర్గమ్ము...' అందామా?

   తొలగించు
 9. ధరపై వెతలిచ్చును గద
  నరిషడ్వర్గమ్ము, హితమునందించుగదా
  పరుల కొనర్చెడి సేవలు
  వరములుగా ఫలములొసగు భవ్యంబవగన్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శిష్ట్లా శర్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'గద యరిషడ్వర్గమ్ము' అనండి. అలాగే 'భవ్యం బగుచున్' అనండి.

   తొలగించు
 10. నా రెండవ పూరణము:

  అరయన్ మానవ సంఘమందు నివియే యౌన్నత్యమున్ బాపుగా
  నరిషడ్వర్గము, మానవాళికి హితంబందించు నెల్లప్పుడున్
  పరిసేవన్ దగజేయ దోచునిట ప్రాభాత ప్రభాహేలలా
  దరిచేరంగను సాగుమింక నిట నీదౌ మార్గమున్నెంచుకన్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శర్మ గారూ,
   మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 11. పరమానందము, స్వార్థహీనత, సుహృద్భావంబు, సంతృప్తియుం
  బరసేవాగుణ, మీశ్వరార్చనము, సద్వాక్యాను లాపంబులన్
  స్థిరతం బూనుచు నంతరంగమును స్వాధీనంబుగా నుంచ నా
  యరిషడ్వర్గము మానవాళికి హితం బందించు నెల్లప్పుడున్.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 12. పరహితము సాధుశీలము
  సురుచిర వాక్యానువృత్తి శుభకామనయున్
  దరహాసము శాంతియు కా
  వరిషడ్వర్గమ్ము హితము నందించు సదా.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 13. హరియించును సంపదలను
  న రి షడ్వర్గమ్ము ,హితము నందించు సదా
  యిరవౌ సజ్జన పొత్తులు
  తరతరముల వరకు నెపుడు దధ్యముఁ భువినిన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సజ్జన పొత్తు' అనడం దుష్ట సమాసం. 'సజ్జన సఖ్యము' అనండి.

   తొలగించు
 14. ధరణిన్ పరిణతిఁ జెందిన
  సరళత్వమె సత్వ గుణము స్వాంతన నీయున్
  దరిజేరనీయ బోవకు
  మరిషడ్వర్గమ్ము హితము నందించు సదా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 15. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  { T . V . లో ప్రసార మయిన నా పూరణను

  చిరుమార్పులు చేసి మీకు ప౦పిస్తున్నాను }
  …………………………………………………………


  స్థిరమే స౦పద లెల్లయున్ ? పరజన

  ……………… శ్రేయ౦బు కా౦క్షి౦చుమా |

  పరివర్జి౦పక యున్న , నీ బ్రతుకు

  …………… విధ్వస్త౦బు గావి౦చు - నా

  యరిషడ్వర్గము | మానవాళికి హిత౦

  …………………… బ౦ది౦చు నెల్లప్పుడు

  న్నరయన్ గీ త | సమస్త వేదముల

  ……………… సారా౦శ౦ బదే మిత్రమా !

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 16. ప్రత్యుత్తరాలు
  1. దరహాసమాన వదనాం
   బురుహా రుచి భాసమాన పుణ్యతర శుభం
   కర చిత్త సత్కృ తాపహృ
   దరిషడ్వర్గమ్ము హితము నందించు సదా


   తరుణం బియ్యది శాంతి కాములకు వే తర్కింప సౌఖ్యార్థులై
   ధరణీ వాసుల నెల్ల నేచు కర మంతశ్శత్రు వర్గంబు భీ
   కర బాహ్యాగత శత్రు సంచయమునే కాదిద్ధరన్ గెల్చిన
   న్నరిషడ్వర్గము మానవాళికి హితం బందించు నెల్లప్పుడున్

   తొలగించు
  2. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు సర్వశ్రేష్ఠంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు.ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
 17. హరి పాదాబ్జ నిరంతరార్చనము , విశ్వాత్మైక సంబద్ధ సు..
  స్వర సంగీత కళావినోదమును ,దాస్యాలాపనమ్ముల్ , సదా
  వరగాథాశ్రవణమ్ము , వందనములున్ పాటించుచో భక్తి మ...
  ధ్వరి షడ్వర్గము మానవాళికి హితంబందించునెల్లప్పుడున్ !!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. మైలవరపు మురళకృష్ణ గారూ,
   మీ పూరణం ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 18. ధరణిన్ సర్వులు వాని మాయబడి సంతాపంబునందెంగదా
  స్థిరచిత్తంబును గోలుపోయి పలు సంక్షేమాలు దుస్సాధ్యమై
  యరయన్ దివ్య తపోధనాఢ్యులయి మోహంబెల్ల దావీడిన
  న్నరిషడ్వర్గము మానవాళికి హితంబందించు నెల్లప్పుడున్.

  ధరణిని గీడుంగూర్చును
  నరిషడ్వర్గమ్మ, హితమునందించు సదా
  దరిజేరకుండ జేయగ
  పరమార్థంబెల్ల కలిగి భవ్యతగూర్చున్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 19. అరయన్ గీడును జేయునే నిలను బాహాటమ్ముగా నెప్పుడున్
  అరిష డ్వర్గము మానవాళికి ,హితంబందించు నెల్లప్పుడు
  న్నిరవౌ సజ్జన సాహితీ పరులు తారే బో ధనల్జే యుచు
  న్నరి షడ్వర్గము గూరి చి న్మిగుల నాహ్లాదంబు గల్గ న్దగ న్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు


 20. స్థిరచిత్తముతో,గెల్వగ
  నరిషడ్వర్గమ్ము,హితము నందించు సదా
  సిరి సంపద శాంతులతో
  మురియుచు లోకస్థులెల్ల మోదము జెందన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 21. కరుణా పూరిత మంతరించి తగు సంకల్పంబు మాన్పించులే
  అరిషడ్వర్గము | “మానవాళికి హితంబందించు నెల్లప్పుడున్
  పరసేవా సహవాస భావనల సంబంధంబు సాధించుటే
  హరికిన్ జేసెడి పూజలౌనుగద|నాహ్లాదంబుమీకందుగా”.
  2.పరుషము నింపెడి పనులే
  అరిషడ్వర్గమ్ము|”హితమునందించు సదా
  గురుసేవా బంధమ్మే
  స్థిరమని విద్యార్థివైన?సిరిసంపదలే|

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 22. గురువు గారికి నమస్కారములు మా అమ్మాయి పెండ్లి వుండడంతో పనుల భారం వలన చాలా రోజులుగా బ్లాగుకు దూరంగా వున్నాను. తిరిగి ఈరోజు నుండి పునఃప్రవేశమొందాను మీ ఆశీస్సులనందించ మనవి

  పరువపు వికార చేష్టల
  దరిజేరక నిగ్రహమున తాను చరింపన్
  నరుని దృఢచిత్తమె గెలుచు
  నరిషడ్వర్గమ్ము, హితము నందించు సదా

  తరుణావస్థయె గోరు భోగములకే తా లొంగకన్ ధర్మ మార్గమ్మునన్
  చరియింపన్ దృఢచిత్తమున్ గల్గినన్ సంస్కారిగా దిద్దితీర్చున్ సదా
  హరి నామ స్మరణమ్ముతోడ నరి సంహారమ్ము గావించ గా గెల్వగ
  న్నరిషడ్వర్గము, మానవాళికి హితం బందించు నెల్లప్పుడున్"

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 23. విరించి గారూ,
  మీ అమ్మాయి పెళ్ళికి రావాలని నెలల క్రితం అనుకున్నాను. కాని రాలేని పరిస్థితి వచ్చింది.
  నూతన దంపతులకు నా శుభాశీస్సులు!
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  మత్తేభం మూడు పాదాలలో గణదోషం. సవరించండి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. విరించి గారూ అభినందనలు. నూతన దంపతులకు నా శుభాశీస్సులు అందించండి.

   తొలగించు
  2. మీ పద్యమునకు నా సవరణ:

   తరుణావస్థయె గోరు భోగముల వ్రేతన్ ధర్మ మార్గమ్మునం
   జరియింపన్ దృఢచిత్తభావమన సంస్కారమ్ము జూపింపగన్
   హరి నామస్మరణమ్ము తోడ నరి సంహారమ్మునంగెల్వగ
   న్నరిషడ్వర్గము, మానవాళికి హితం బందించు నెల్లప్పుడున్"

   తొలగించు
  3. గురువు గారికి కామేశ్వరరావు గారికి ధన్యవాదములు
   ఇంకనూ పరిపూర్తిగా పెండ్లి పని ఒత్తిడి తగ్గకపోవడం చేత ఏకాగ్రతా లుప్తఫలితమనుకుంటాను......సవరించిన కామేశ్వరరావు గారికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
  4. కామేశ్వరరావు గారూ,
   ధన్యవాదాలు.

   తొలగించు
  5. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
 24. శుభాకాంక్షలు
  చాలా సంతోషం గాఉంది విరించి గారు .అమ్మాయిని అల్లుడిగారినీ [నూతన దంపతులను + మీ దంపతులను ] ఆశీర్వదించి సోదరి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 25. విరించి గారు...నూతన దంపతులకు నా ఆశీస్సులు,శుభాకాంక్షలు అందించ వలసినదిగా కోరుచున్నాను.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 26. ధరలో జయింప మేలగు
  నరిషడ్వర్గము,హితము నందించు గదా
  కరుణాకరుని సునామ
  స్మరణంబొనగూర్చుచుండు మహిలో ప్రజకున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   టైపాటు వల్ల వర్గమ్ము.. వర్గము అయింది.

   తొలగించు
 27. స్థిర బుద్ధిన్ నరుడీ జగమ్మున సదా సేమంబునే గోరుచో
  పరమోత్కృష్ట పదంబు నొందగలుగున్ వర్జింపగా నిత్యము
  న్నరిషడ్వర్గము; మానవాళికి హితం బందించు నెల్లప్పుడున్
  కరుణా వీక్షణముల్ కృపన్ బరుపు నా కంసారి యశ్రాంతమున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.
   (నిన్న ఎందుకో మీ పూరణ నా దృష్టికి రాలేదు. మన్నించండి!)

   తొలగించు
 28. పరమార్ధమె ధ్యేయముగా

  ధరణిన్ వర్తించుటెంతొ ధర్మంబగునే

  దరిజేేర నీయకుండిన

  నరిషడ్వర్గమ్ము హితము నందించు సదా !

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పిన్నక నాగేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 29. దుఃఖాలకు మూలమైన అరిషడ్వర్గాలు
  1.కామము: ఇది కావాలి అది కావాలి అని తాపత్రయ పడటం,అవసరాలకు మించిన కోరికలు కలిగి ఉండడం
  2. క్రోధము : కోరిన కోరికలు నెరవేరనందుకు చింతించుచు ,తన కోరికలు నెరవేరనందుకు ఇతరులే కారకులని వారిపై ప్రతీకారము తీర్చుకోవాలని ఉద్రేకముతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడము.
  3.లోభము: కోరికతో తాను సంపాదించుకున్నది ,పొందినది తనకే కావాలని పూచిక పుల్లకూడా అందులోనుండి ఇతరులకు చెందకూడదని దానములు,ధర్మకార్యములు చేయకపోవడము.
  4.మోహము : తానూ కోరినది ఖచ్చితముగా తనకే కావాలని ,ఇతరులు పొంద కూడదని అతి వ్యామోహము కలిగి ఉండడము,తాను కోరినది ఇతరులు పొందితే భరించలేక పోవడము.
  5.మదము:తాను కోరిన కోరికలన్నీ తీరుటవల్ల తన గొప్పతనమేనని గర్వపడుచూ మరిఎవ్వరికి ఈ బలము లేదని ఇతరులను లెక్కచేయకపోవడము.
  6.మాత్సర్యం : తానూ కలిగిఉన్న సంపదలు ఇతరులకు ఉండకూడదని తనకు దక్కనిది ఇతరులకు దక్కకూడదని ఒకవేళ తను పొందలేని పరిస్థితిలో ఆ వస్తువు ఇతరులకు కూడా దక్కకూడదనే ఈర్ష్య కలిగి ఉండడము.
  ఈ అరిషడ్వర్గములు శరీరములో చేరి మంచితనాన్ని దొంగిలించి చెడు కర్మలను కలిగించడానికి కారకులగు చున్నారు.అరిషడ్వర్గా లనే ఈ ఆరుగురు దొంగలనుండి జాగ్రత్త వహించితే ముక్తికి మార్గము సులభమవుతుంది .

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 30. అరిషడ్వర్గము మానవాళికిలలో అత్యంత దుఃఖానికిన్
  అరిషడ్వర్గము లారు మానవులకున్ ఆనంద మూలానికిన్
  పరితాపానికి హేతువుల్ గనుక యీ ఆర్గున్ త ప్పింకొన్నచో
  అరిషడ్వర్గము మానవాళికి హితం బందించు నెల్లప్పుడున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. రామకృష్ణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   దుఃఖానికిన్ అరి... మానవులకున్ ఆనంద... విసంధిగా వ్రాశారు. 'ఆర్గున్ తప్పింకొన్నచో'...?

   తొలగించు
  2. గురువుగారు నమస్కారములు పద్యం టైపు చేసి save చేసేలోగా సిష్టం స్లో అయ్యి అక్షరాలు మిస్ అవుతున్నాయి గమనించేలోపు ప్రచురణ అవుతోంది

   తొలగించు
  3. గురువుగారు నమస్కారములు పద్యం టైపు చేసి save చేసేలోగా సిష్టం స్లో అయ్యి అక్షరాలు మిస్ అవుతున్నాయి గమనించేలోపు ప్రచురణ అవుతోంది

   తొలగించు

 31. హరిపాదాంబుజములపై
  నిరతము దృష్టి నియమించు నిష్ఠాత్ములకున్
  దురితంబులఘములు మరియు
  నరిషడ్వర్గమ్ము,హితము నందించు సదా"

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 32. కరివరదుడు మొరవిని ఘన
  దురితములన్నితరిమేయు దూరంబులకున్
  నరులు నిలిచి తెగనరికిన
  అరిషడ్వర్గమ్ము,,హితమునందించు సదా!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. చేపూరి శ్రీరామారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తరిమేయు' అనడం దోషం. 'దురితములన్ దరిమివేయు...' అనండి.

   తొలగించు
 33. నిరతము నితరము దలచక
  సరిగా సారసనయనుని సరసిజ పదమొ
  ప్పి రమింప, హరియె దా ద్రుం
  చరిషడ్వర్గమ్ము, హితము నందించు సదా!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 34. హర్తృత్వమ్ము వహించి రాత్రియెడ నాహా వెల్గులన్ జిమ్మె నా
  మార్తాండుడుదయాద్రి, గ్రుంకె నదిగో మధ్యాహ్న కాలమ్మునన్
  స్ఫూర్తిన్ నింపియు జీవకొటికి నికన్ సోముండు రాజూడగన్
  కర్తవ్యమ్మును దీర్చి సృష్టి విధులన్ కాపాడు మార్తాండుడున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారూ,
   ఈ పూరణను పొరపాటున ఇక్కడ పోస్ట్ చేసినట్టున్నారు. ఈనాటి సమీక్షలో మీ పూరణను ప్రస్తావించాను.

   తొలగించు
 35. శా.హరియించున్ మన మాన ప్రాణములనే ఆరైన ఆశత్రులే
  దరికిన్ జేరగ నీయకుండు ఘనులే తామెంత ధీశాలురో
  పరిమార్చంగను లేవు ధీరులనిలన్ పగ్గమ్ములే వేయుచో
  అరిషడ్వర్గము మానవాళికి హితం బందించు నెల్లప్పుడున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు