9, జులై 2016, శనివారం

దత్తపది - 92 (రారా-సారా-తేరా-పోరా)

కవిమిత్రులారా,
రారా - సారా - తేరా - పోరా
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగించి భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

35 వ్యాఖ్యలు:

 1. రాయబారం లో కృష్ణుడు దుర్యోధనునితో....

  సంధికి రా! రాకుండిన
  బంధము త్రెగునిక ననికిని పద మనసారా
  బంధము పోతే రాదిక
  సంధియెపో! రాచబాట సౌఖ్యం బందన్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు

  1. స్వల్ప సవరణతో
   రాయబారం లో కృష్ణుడు దుర్యోధనునితో....

   సంధికి రా! రాకుండిన
   బంధము త్రెగునింక ననికిి పద మనసారా
   బంధము పోతే రాదిక
   సంధియెపో! రాచబాట సౌఖ్యం బందన్!

   తొలగించు
 2. రారా జునివన మునగల
  సారాంశము నెరుగ కుండ సౌగంధికమున్
  తేరా దాయని భీముని
  పోరా యనిపాం చాలి పొలుపున కోరెన్
  ------------------------------------

  కొన్ని సందర్భాలలో ఎవరినైన " ర " కొట్టవచ్చని .ఒక కవి ఉవాచ

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. ప్రత్యుత్తరాలు
  1. వినుము రారాజ! నామాట రణము వలదు
   పోరున మనసారాటమె పొందునింక
   నరుని తేరాజిన నిలువ జ్వరము రాదె?
   తగునె పోరాడ? చాలదె సగము నీకు?

   తొలగించు
 4. రా! రమ్మని కృష్ణుడు, మన
  సారా వినుమనఁగ గీత, సత్యము గన నిం
  తేరా! యని దెలిసి యనిని
  పోరాటముఁ జేసి జయము పొందెను నరుడున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు


 5. కోరి వచ్చిన ఊర్వశి అర్జునుల సంవాదం ! ఊర్వశి శాప ఘట్టం  రారా రాజకుమారా !
  కోరితి మనసార నిన్ను కోరిక మీరన్
  పోరాని పోకడలు నల
  తే ! రాజేంద్రు చెలివీవు తెంపరి తల్లీ !

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 6. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!


  రారాజున్ వధియింపఁ బెందొడలు విర్వంగాను భీముండు నా
  పోరాటమ్మునుఁ జేయఁ బిల్వ, మడువున్ బోఁజొచ్చు దౌర్గత్య మిం
  తేరా, దుష్టుల కృత్యముల్ వెస నసత్తీరమ్ములన్ జేర్చి, ని
  స్సారాబ్ధిం దగఁ గూలఁ జేయును సుమా, సంతోషమున్ మ్రింగియున్!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. కవి పుంగవులు మధుసూదన్ గారు నమస్సులు. చక్కటి పూరణ.
   “నిస్సారాబ్ధి” యని ప్రయోగించి నేనిదివరలో నొక పూరణలో ప్రయోగించిన “నిష్కరుణాసాగరుడు” సమాసమునకు బలము చేకూర్చారు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
  2. వరుణాదిత్య సమప్రభుండు నిజ సద్భ్రా తృశ్రియాఘ్నుండిలన్
   తరుణోద్రేక విమోహ కామ భర చిత్తక్షోభ తప్తాంగుడున్
   మరణామానుష సంఘ బాహ్య వర దుర్మత్తుండు దుష్టుండు ని
   ష్కరుణా సాగరు డన్న నొప్పు దశ దుష్కంఠుండు చిత్రంబుగన్

   తొలగించు
 7. రారా! రమ్మిట! తెలుపుము
  పోరాడెదవా? తగదిది పోకిరి పలుకుల్!
  తేరా! నీకుల మేదియొ!
  సారా తాగిన మదమున సాహసి యౌనా?
  (భీష్ముడు, ద్రోణుడు కుమారాస్త్రవిద్యా ప్రదర్శనలో కర్ణుని అడిగిన సందర్భంలో)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 8. రారాజు భూమి నీయమి
  సారాంశము జెప్పుచుంటి సవినయ మున్గా న్
  పోరాట పటిమ తోడన
  తేరా మఱి రాజ్య మిపుడు తెగువత తోడన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 9. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించు
  2. రారాజుని నేనని కం
   సారాతిని నింద సేసి యభయమ్ముగ దూ
   తేరాపరాఙ్ముఖివియై
   పోరాటపుఁ గామి వైతి పోగాలమునన్
   [దూత+ఇరా+పరాఙ్ముఖివి; ఇర = మాట, ఆ కారాంత స్త్రీలింగము.]

   తొలగించు
 10. సారథ్యము నే జేయగ
  తేరాగదు,ఫల్గునుండు త్రెంచును సేనల్
  పోరాటములో, విక్రమ
  సారా!రారాజ! వినుము సంధియె హితమౌ

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 11. పోరాముల్ కొనితెచ్చుకోకుమికపై పోరాటముంగోరుచున్
  రారాజా!విన ధర్మరాజు పలుకుల్ రాజ్యంబు శ్రేయంబు. చిం
  తే రాదెప్పుడధర్మ కర్మ విడినన్ ధీమంతులైయున్న, ధ్వం
  సారావంబది మేలుగూర్చు తెఱగా?సంధించి మేలందుమా!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 12. రారాజా ! ధర్మజు తో
  పోరాడగ దగదు వినుము , పొంతన మిల పో
  తే రాదిక; పిలువుము మన
  సారా తన భాగమొసగి జయ మొందుమయా !

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 13. శ్రీకృష్ణ రాయభారమునకౌరవ సభయందుకృష్ణపలుకులు
  సారాంశ మిదియె దెలిపెద
  పోరాటము వలదు మీరుపొందిక చేతన్
  రారా?యుద్దముదప్పదు
  తేరా నొప్పించ?మీకుదిగులే రాజా.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 14. పోరాటము వలదని మన
  సారా ధర్మజుడు కోరి సంధికి పంపెన్
  రారాజా! వినుమిల పో
  తేరానిది ప్రాణ మనుచు తెలిపెనతండే

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పోరాటము వలదని మన
   సారా ధర్మజుడు కోరి సంధికి పంపెన్ 
   రారాజా! వినుమిల పో 
   తే రానిది ప్రాణ మనుచు తెలిపెనతండే

   తొలగించు
 15. తంగిరాల తిరుపతి శర్మ నెల్లూరు

  ధర్మరాజు నకులునితో పలికిన పలుకులు
  రారాజెపుడైనను మన
  సారా మనపైన ప్రేమ సారించినవిం
  తేరా నకులా ఇకపై
  పోరాటం బనుచు ధర్ము పుత్రుం డనియెన్
  (ధర్ముని పుత్రుడు = ధర్మరాజు)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 16. కురువరా! రాయబారమ్ము కోరి త్రోసి
  వైచి, బేరసారాలకు స్వస్తి యనుచు
  నిటుల వదరితే రాజుల కే తెఱంగు
  సంధి బొసగు? పోరాటమ్మె జరుగ గలదు!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 17. కురువరా! రాయబారమ్ము కోరి త్రోసి
  వైచి, బేరసారాలకు స్వస్తి యనుచు
  నిటుల వదరితే రాజుల కే తెఱంగు
  సంధి బొసగు? పోరాటమ్మె జరుగ గలదు!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 18. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 19. శల్యుడు సుయోధనునితో
  రారాజు తోడ ననె మన
  సారా గ్రోలితి నిపుడిక సంతోషముతో
  పోరాటమునకు సిద్ధము
  తేరా రథంబు నిచటకు తీర్చెద కోర్కెన్.

  2.సుభద్ర అర్జునునితో
  రారా యనుచును నిను మన
  సారగ కోరుచు వలచితి సంబర మొదవన్
  తేరా వలపుల సరమో
  వీరా తేకున్న నిన్ను విడువను పోరా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 20. కర్ణుడు తల్లి కుంతిని కలిసిన సందర్భాన కుంతీ కర్ణునితో మాట్లాడుతున్నట్టు...

  రా! రాధేయుడ! నిన్నుజూడ మనసే రంజిల్ల నేతెంచితిన్,
  పోరాటమ్మును స్వాగతించు తరుణం, బొందంగ నీ దానమున్!
  క్రూరత్వమ్మున నాడు వీడె నిను, నాఘోరంబుకున్ నిష్కృతే
  రా! రా, పాండవ పెద్దగాను, మనసారా "అమ్మ" పిల్వంగ రా||

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

 21. రారాజు వచ్చుచుండెను
  తేరావైపునకు నిపుడు త్రిప్పుము కృష్ణా!
  పోరాట పటిమ నామన
  సారా చూపింతు సవ్యసాచిని నేనే!  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 22. కవిమిత్రులు మన్నించాలి...
  ఈరోజు ఉదయం మా బావమరది చనిపోయాడు. మా ఆవిడను అక్కడ దింపి ‘ఇప్పుడే వస్తా’నని అబద్ధం చెప్పి (నిజం చెప్తే “మా తమ్ముడి కంటే మీకు అవధానం ఎక్కువా?” అంటుంది కనుక) అవధాన కార్యక్రమానికి వెళ్ళాను. అవధానం అద్భుతంగా జరిగింది. అది ఐపోగానే బావమరది శవ్యాత్రకు అందుకున్నాను. ఇప్పుడే ఇల్లు చేరాను. అలసిపోయి ఉన్నాను. మన్నించండి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. వారి ఆత్మకు శాంతి కలుగుగాక.
   మాస్టరుగారూ! మీ సాహితీ యజ్ఞాభిలాష, తపనలను వర్ణించ మాటలు రావటం లేదు.

   తొలగించు
 23. రారా భీమా! నిను మన
  సారా హత్తుకొన కోర్కె జనియించె మదిన్
  పోరాటములోఘునుడవు
  తేరా నీకౌగిలింత తీర్చతపమ్మున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 24. Dr.Pitta Satyanarayana
  గుణముల నెంచబోకనిక గోప్యముగాభవబాధ బాపగా
  తృణమొదళమ్మొగొంచు నొక దివ్య పరేశు నహంబు నచ్చటం
  పణముగ బెట్టి భక్తిమెయిప్రార్ధనలం సరిజేయ జీవికం
  రణమననేలశాంతిగని రాజిలవచ్చును శంకరా హరా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సత్యనారాయణ గారూ,
   ఇది దత్తపది పూరణ కోసం వ్రాసిన పద్యం కానట్టుంది.
   పద్యం బాగుంది. ప్రార్థనలన్+సరిజేయ, జీవికన్+రణమన.. అన్నప్పుడు ద్రుతం అనుస్వారంగా మారదు.

   తొలగించు