1, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

ప్రహేళిక - 49 (సమాధానం)

ఈ ‘భేదం’ ఏమిటి?
తే. గీ.
క్షాంతి, మేదస్సు, జలజము, సంక్షయమ్ము,
నొంటిపాటు, మోదమ్ము, ముక్కంటి, మౌని
యనెడి చతురక్షరపదమ్ము లందులో ద్వి
తీయవర్ణంబు లే ‘వాసిఁ’ దెలియఁజేయు?

సమాధానం .....
క్షాంతి = సహనము
మేదస్సు = మస్తిష్కము
జలజము = కమలము
సంక్షయము = నాశనము
ఒంటిపాటు = ఏకాంతము
మోదము = సంతసము
ముక్కంటి = పురవైరి
మౌని = ముముక్షువు.
స‘హ’నము - మ‘స్తి’ష్కము - క‘మ’లము - నా‘శ’నము - ఏ‘కాం’తము - సం‘త’సము - పు‘ర’వైరి - ము‘ము’క్షువు.
పై పదాల రెండవ అక్షరాలను వరుసగా చదివితే తెలిసే ‘భేదం’ ...
హస్తిమశకాంతరము.
సరియైన సమాధానాలు పంపినవారు ....
వసంత కిశోర్ గారు,
కోడీహళ్ళి మురళీమోహన్ గారు,
గన్నవరపు నరసంహ మూర్తి గారు,
చంద్ర శేఖర్ గారు.
అందరికీ అభినందనలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి