27, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 541 (పనిపాటులు లేనివాఁడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది
                        పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్.
         ఈ సమస్యను సూచించిన 
మా బావగారు మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి 
                                                                           ధన్యవాదాలు.

41 కామెంట్‌లు:

 1. వినరా మంచము నల్లెద
  మనగా నే పద్య మొకటె యల్లెద ననగా
  విని మాబావయె యనెనిటు
  పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఈమధ్య బ్లాగుకి అజ్ఞాత పోటు తగిలిందికదా, దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని:
  తన చేతగాని చక్కని
  పని పరులొనరించినంత పాడుదనుట నా
  పనియంచజ్ఞాత యనెన్
  పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారి పద్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఏం చేస్తాం. ఈ రోజుల్లో అల్లటానికి నవారు మంచాలూ నులకమంచాలూ లేకుండా పోయాక. హాయిగా పద్యాలే అల్లుకుందాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మన పలుకుల యందము నెఱు
  గునె? పరభాషల నడకల గొప్పల గనుచున్
  మనలను నిందింతురకట!
  "పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్."

  కనగా కలరిట పద్యము
  కును మనమందున మరింత కూరిమి గలదం
  చును మెచ్చువారును "నిదియె
  ఘనమగు భాషాభిమాన గణ్యత" నంచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పని గట్టుక నిందించును
  పని పాటలు లేనివాడు - పద్యము లల్లున్
  జన వాడుక పదములతో
  విన సొంపుగ కవి వరుండు విజ్ఞత కలిమిన్

  సుజన-సృజన

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తనచేత గాని పద్యము
  ననితర సాధ్యంబుగాగనల్లిన విజ్ఞున్
  గని ధూషించెదరివ్విధి
  పనిపాటులు లేనివాడె పద్యము లల్లున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మిత్రుల పద్యాలు బాగున్నాయి. రాజారావు గారి పద్యములో కమ్మదనము,హనుమఛ్ఛాస్త్రి గారి పద్యములో చాతుర్యము మందాకిని గారి పద్యములో మృదుత్వము చంద్రశేఖరుల వారి పద్యములో కోపము అందముగానున్నాయి. క్రియాహీనత్వమునకు నాకిప్పుడే అవకాశము చిక్కినది.

  పనిఁ జేయక డొక్కాడదు
  పనిఁ జేయుచుఁ బ్రాభవమ్ముఁ బద్యము లల్లన్
  పని లేక ప్రబుధ్ధు డనియె
  పని పాటులు లేని వాడె పద్యము లల్లున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అనరాని మాటలేయను
  పని పాటులు లేనివాడు, పద్యములల్లున్
  జనరంజకముగ కవన
  మ్మును చెప్పెడు నట్టి వాగ్విభూషణుడు బళా!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సంపత్కుమార శాస్త్రి గారూ, మీ పద్యము హృద్యము.
  హనుమఛ్ఛాస్త్రి గారూ పద్యాలల్లుతే సరదా తీరుతుంది. మంచాలల్లుతే నల్లులు చేరుతాయి.
  అన్నగారి పద్యములు ఎల్లప్పుడూ జనరంజకములే !

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కనుమా మ్రుగ్గుల నల్లుట
  పనియా మఱఁదల యనంగ ఫక్కున నగుచున్
  అనె మఱఁదలు కవి బావా
  పని పాటులు లేనివాడు పద్యములల్లున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శ్యామల రావు గారూ ! మూర్తి గారూ ! ధన్యవాదములు.
  పని పాటులుండి కూడా హృద్యముగా పద్యములల్లుచున్న మిత్రులందరకూ అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నరసింహమూర్తి గారూ,

  ధన్యవాదములండీ. మీ పద్యాలెప్పుడూ మాకు సూచికల లాంటివి. ధన్యోస్మి.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మిత్రులారా!
  పద్య కవిత్వము ఎవరికి అలవడును అని ఒకపరి పరికించుచో -పెద్ద పెద్ద చదువులు కలిగిన వారు ఒక పాదము కూడా చెప్ప లేక పోవచ్చును; సామాన్యులైన వారు చక్కని సహజ కవిత్వముతో జనరంజకమైన కవిత్వమును చెప్ప గలుగుచున్నారు. వాగ్దేవి యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహము మరియు పూర్వ జన్మల సంస్కారము గలిగిన వారికి మాత్రమే పద్య కవిత్వము అబ్బును. కనుక ఈ మంచి యోగమును పొందిన మనము ఇంకా ప్రోత్సాహముతోముందు సాగుదాము.

  సౌందర్యలహరిలో ఈ క్రింది శ్లోకములను చూడండి:

  శరజ్జ్యోత్స్నా శుద్ధాం శశియుత జటాజూట మకుటాం
  వరత్రాస త్రాణ స్ఫటిక ఘుటికా పుస్తక కరాం
  సకృన్నత్వా నత్వా కథమివ సతాం సన్నిదధతే
  మధు క్షీర ద్రాక్షా మధురిమ ధురీణాః ఫణితయః

  కవీంద్రాణాం చేతః కమలవన బాలాతప రుచిం
  భజంతే యే సంతః కతిచిదరుణా మేవ భవతీం
  విరించి ప్రేయస్యా స్తరుణ తర శృంగాలహరీ
  గభీరాభిర్ వాగ్భిర్ విదధతి సతాం రంజనమమీ

  సవిత్రీభిర్వాచాం శశిమణి శిలాభంగ రుచిభిర్
  వశిన్యాద్యాభిస్త్వాం సహ జనని సంచింత యతియః
  సకర్తా కావ్యానాం భవతి మహతాం భంగిరుచిభిర్
  వచోభిర్ వాగ్దేవీ వదన కమలామోద మధురై

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కనగా,సిద్ధసమాసము
  లు,నుగాగముఁబోలుసంధులు,యతిప్రాసా
  దినియమములఁగూర్చగనో
  పని "పాటులు" లేనివాడు పద్యములల్లున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. జననీ జనకుల సేవలు ,
  తన గురువుల సేవ, దేవతల సేవల్ ,భూ
  జన సేవలు గా కితరపు
  బని పాటులు లేని వాడు - పద్యము లల్లున్

  సుజన-సృజన

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శ్రీపతిశాస్త్రిఆదివారం, నవంబర్ 27, 2011 5:27:00 PM

  శ్రీగురుభ్యోనమ:

  తనలో తననే గనుచున్
  తనతత్వమె బ్రహ్మమనుచు తాత్విక దృష్టిం
  గనుచున్ మరి యితరములౌ
  పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. నాఊహ:
  మనకవి తిక్కన వినెనీ
  “పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్”
  యను మాటలాన కతలఁచె
  కన పరిభవ మింతకన్నగలదే కవికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పనిగొని పూరణ చేయద
  మనుకొని మొదలిడెడు లోన మరి నాకీ లో
  వున నింటి పని తగిలినది
  పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్.

  మనకేదీ తీరికి యని
  యనుకొని పనులన్ని జేసి యటు పిమ్మట యీ
  దినపు సమస్యను జూడగ
  పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్.

  అనుటకు నింకేమున్నది
  వినిపించగ నేమి నెపము వెదుకక తేల్గు
  ట్టిన దొంగరీతి నుండిన
  మన కెంతయు మంచి దనుచు మది నెంచెడు లోన్

  మునుకొని యుదయంబుననే
  మన చేతుల తీట గిలికె మాటలు కొన్నిం
  టిని యన్నదియును గ్రహియిం
  పునకుం వెస వచ్చె దొరకి పోయితి నకటా

  వినుడీ కవి యాశువుగం
  తన పద్యవృష్షినుర్వి తడపును స్వేఛ్ఛన్
  ననుబోటి వాడు వేరుగ
  పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. నేను సౌందర్య లహరిలోని శ్లోకములు పైన వ్రాసిన వాటిలో 2వ పద్యములో 3వ పాదములో చివర శృంగారలహరి అనుటకు బదులు శ్రంగాలహరి అని పొరపాటుదొరలినది.శృంగారలహరి అని గ్రహించగలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నేమాని పండితార్యా ! నా బోటి సంస్కృత జ్ఞాన హీనునికి
  శ్లోకముల నర్థము చేసుకొనుట దుష్కరము.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఊదం గారి స్ఫూర్తితో ............
  కనుగొని సుకర ప్రాసల
  ననయము సద్యతుల గూర్చి యనువౌ శయ్యన్
  విన సొంపుగ పల్కగ త-
  ప్పని పాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మిత్రులరా!
  ఈ నాటి సమస్య కొంచెము ఇబ్బంది గా ఉనా భావముతో ఉన్నది. కాని అందరు చక్కని భావములతో పూరణలు చేసేరు. ఇప్పటికే కొందరు తమ భావములను/ప్రశంసలను తెలియ జేసేరు. సంతోషము.

  చాలామంది ఉత్సాహముతో పాల్గొన్నారు. అందరి పద్యాలలో మునుపటికంటె కొంచెము మెరుగు కనిపించినది. ముఖ్యముగా నుగాగము, యడాగమము దోషములు లేవు. నడక బాగుపడినది.

  అందరికి మరొకమరు అభినందనలు. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పై వ్యాఖ్యలో కొన్ని టైపు తప్పులు దొరలినవి. అవి మీరు సరిజేసుకోగలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అయ్యా! మిస్సన్న గారూ!
  శివానందలహరి మరియు సౌందర్య లహరి అనే శతక కావ్యాలు శంకరాచార్యుల వారి రచనలలో కవిత్వ పరంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యమును గన్నవి. మీరు మంచి పుస్తకములను కొనండి. చదవండి. ఆనందించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కవిమిత్రులకు వందనాలు.
  మొన్న ఒక ఫంక్షన్ లో చాలా రోజుల తర్వాత కలిసిన బంధువు "రిటైర్ అయ్యావు కదా! ఇప్పు డేం చేస్తున్నావ్?" అని అడిగాడు. నేను సమాధానం చెప్పేలోగా ప్రక్కనే ఉన్న మా బావగారు "ఏముందీ? పనిపాటలు లేక బ్లాగులో పద్యాలు రాసుకుంటున్నాడు" అన్నాడు నన్ను ఆట పట్టించడానికి. నేను "బావా! నువ్వన్న మాటనే సమస్యగా ఇస్తాను. ఎలాంటి స్పందన వస్తుందో చూడు" అన్నాను.
  నా నమ్మకాన్ని నిజం చేస్తూ మిత్రులు చక్కని పూరణలు ఇచ్చారు. అందరికీ అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  డిసెంబర్ 1 వరకు మీ పూరణలపై స్పందించలేక పోతున్నందుకు మీరు నన్ను క్షమించాలి. ఆరోజుతో ఈమధ్య నాకు మనశ్శాంతిని కరువు చేసిన సమస్యనుండి బయటపడుతున్నాను. ఆ తర్వాత ద్విగుణీకృత ఉత్సాహంతో బ్లాగును నిర్వహిస్తాను.
  నేమాని వారూ, శ్యామలీయం గారూ, ఇంకా కొందరు మిత్రులు పూరణలపై స్పందిస్తున్నారు. గుణదోష విచారణ చేస్తున్నారు. అందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. నా పరిస్థితిని అర్థం చేసికొని సహకరించవలసిందిగా మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఏమా వాగ్ధాటి భళా !
  శ్యామల రావాశు పద్య సంభాషణముల్
  చామంతి విరులు కట్టిన
  దామమ్ములు, పరిమళాలు తలపుకు వచ్చెన్

  సుజన-సృజన

  రిప్లయితొలగించండి
 27. నమస్కారములు
  అందరి పద్యములు అలరించు చున్నవి
  ---------------------------

  మనమున పొంగిన భావము
  ఘనముగ తా తెలుప గోరి ఘటియిం చంగన్ !
  వనమున సొగసులు గాంచుచు
  పని పాటలు లేని వాడె పద్యము లల్లున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 28. శంకరయ్య గారూ, ఈమధ్య మనశ్శాంతిని కరువు చేసిన సమస్యనుండి బయటపడుతున్నా నన్నారు. చాలా చాలా ఆనందం కలిగింది. భగవత్కృప మీకు పుష్కలంగా లభించు గాక.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. విశ్వనాథవారొక చోట అంటారూ, కవి జన్మం యెంత ఘోరం. వాడికి వేరే పనీ పాటా లేదు. వాడు చివరకు యేదైనా దుస్సంఘటనలో పడి యుండి కూడా పద్యాలల్లుతూ ఉంటాడూ. సరిగా గుర్తు లేదు. ఇటువంటి వాక్క్యాలే. ఆ రకంగా సమస్య సరియే గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 30. అయ్యా రాజారావు గారు!
  మీ పద్యములో తలపుకు వచ్చెన్ అనే వాడుక ఏమీ బాగులేదు. ఉకార ఋకారాల తరువాత కు వాడరాదు. నకు అని వాడాలి. మీ పద్యమును సవరిస్తే తలపించె జుమీ / తలపించె నహో అంటే సరిపోతుంది. పరిశీలించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. శ్యామలీయం గారూ, విశ్వనాధ వారి స్మరణ ఈ సందర్భంలో సముచితము. వారు వరలక్ష్మీశతకం వ్రాసిన సందర్భంలో అన్న మాటలవి. ఎక్కువ వ్రాయలేనుగానీ, ఇటీవలి కాలంలో పూర్వకవులతో పోల్చదగిన మహాకవులు విశ్వనాధ వారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. "కు" గురించి పండితుల వారి వ్యాఖ్యను గమనించి నా పూరణలో ఉన్న "కు" ను గూడా మార్చి, మొత్తం పూరణనే మార్చి వ్రాశాను. పండితులవారికి ధన్యవాదాలు.
  అందరి పూరణలూ ప్రశంసాపూర్వకముగా నున్నవి.
  గురువు గారి మనము ప్రశాంతత పొందుచున్నందుకు సంతోషము.
  మూర్తిగారు, ధన్యవాదములు.

  మన పలుకుల యందము నెఱు
  గునె? పరభాషల నడకల గొప్పల గనుచున్
  మనలను నిందింతురకట!
  "పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్."

  కనగా కలరిట పద్య
  మ్మును మనమందున మరింత మురిపెము తోడన్
  విని మెచ్చువారును " కనుడు
  ఘనమగు భాషాభిమాన కవనమ్మ"నుచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. చంద్రశేఖర్:
  మిత్రుల సౌలభ్యం కోసం, నాదగ్గరున్న పుస్తకం నుంచి:
  1. శరజ్జ్యోత్స్నా శుద్ధాం శశియుత జటాజూట మకుటాం
  వరత్రాస త్రాణ స్ఫటిక ఘుటికా పుస్తక కరాం
  సకృన్నత్వా నత్వా కథమివ సతాం సన్నిదధతే
  మధు క్షీర ద్రాక్షా మధురిమ ధురీణాః ఫణితయః
  చం. శరదమలేందు చంద్రికల ఛాయయు, చంద్రవిభూష శీర్షమున్
  తరళకరమ్ములన్ స్ఫటిక దామ వరాభయ పుస్తకమ్ములున్
  దరిసెన మిచ్చునట్లు నిను ధ్యానము చేసి నమస్కరించినన్
  నిరతము గల్గదే మధువునిండిన ద్రాక్షల క్షీరవాక్కులున్.

  2. కవీంద్రాణాం చేతః కమలవన బాలాతప రుచిం
  భజంతే యే సంతః కతిచిదరుణా మేవ భవతీం
  విరించి ప్రేయస్యా స్తరుణ తర శృంగారలహరీ
  గభీరాభిర్ వాగ్భిర్ విదధతి సతాం రంజనమమీ
  చం. వరకవి మానసమ్ములను పద్మవనమ్ములపట్ల బాలభా
  స్కర కర కాంతివౌ యరుణగా నినుగొల్చెడి సజ్జనుల్ సదా
  సరసిజ సూతి కాంతయగు శారద దివ్యగభీర మాధురీ
  తరుణతరార్థ వాక్కుల బుధ ప్రజరంజన మీయరే యిలన్.

  3. సవిత్రీభిర్వాచాం శశిమణి శిలాభంగ రుచిభిర్
  వశిన్యాద్యాభిస్త్వాం సహ జనని సంచింత యతియః
  సకర్తా కావ్యానాం భవతి మహతాం భంగిరుచిభిర్
  వచోభిర్ వాగ్దేవీ వదన కమలామోద మధురై:
  మ. శశిరత్న ద్యుతులొప్పుచున్ మధుర వాక్సంపత్తి గల్గించు నీ
  వశినీ మున్నగు శక్తులన్ గలిపి యంబా! నిన్ను ధ్యానించు వా
  డసమానంబగు కావ్యకర్తయగునో నాభారతీ వక్త్రసా
  రససౌగంధ మనోహరార్థ పద సామ్రాజ్య ప్రభాధీశుడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మనతెలుగు చంద్రశేఖరులకు ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఘనమగు కళలను దెలియక
  ధనమె ప్రధానము గబ్రతుకు గడపెడు వారల్
  అనుచుందురు మందమతులు
  పనిపాటలు లేని వాడె పద్యము లల్లున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. కనివిని యెరుగని పుణ్యమొ
  పని పాటుల మధ్యనుండి పదములు ప్రాసల్
  మనమున కూర్చుచు వేరొక
  పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. కన లేకయె నున్మాదము
  వినకయె బంధువుల మాట వీడక వెర్రిన్
  శనియౌ విరతిని చిమ్మగ
  పనిపాటులు లేనివాఁడె పద్యము లల్లున్

  రిప్లయితొలగించండి