30, నవంబర్ 2011, బుధవారం

నా పాటలు - శరణం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం!

శరణం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం!
(ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్యషష్ఠి. ఈ సందర్భంగా నే నెప్పుడో వ్రాసిన పాట)

శరణు శరణు శరణం మురుగా!
        శరణం శ్రీ బాలమురుగా!
వరమిచ్చే దైవం నీవని - మేము
        చేరినాము స్వామీ నీదరి         
|| శరణు ||

పళనిమలై మందిరమందు
        వెలసిన ఓ కుమార స్వామీ!
శరవణభవ! సుబ్రహ్మణ్యం!
        శరణం నీ దివ్యచరణం
నీ నామగానం మధురము - మాకు
        నీ పాదసేవే శుభకరం         
|| శరణు ||

నెమలి నెక్కి తిరిగే స్వామివి
        వల్లీ దేవసేనా పతివి
తారకుని చంపిన దేవా!
        దయ చూపి కావగ రావా
పాలాభిషేకం చేయగా - నీకు
        తెచ్చినాము పాలకావడీ    
|| శరణు ||

ఉమామహేశ్వర సుతుడవు నీవు
        గణపతి అయ్యప్పల కన్నవు
వీరబాహు మిత్రుడి వంట
        ఆరుకొండల కధిపతి వంట
నమ్మినాము నిన్నే షణ్ముఖా! - మురుగా!
        మమ్ము బ్రోవ రావా వేగమే 
|| శరణు ||

1 కామెంట్‌: