6, ఫిబ్రవరి 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1316 (ద్రుపదరాట్పుత్రి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ద్రుపదరాట్పుత్రి కర్ణుని తోడఁబుట్టు.

34 కామెంట్‌లు:

 1. దృష్ట ద్యుమ్నుని సోదరి ద్రోవ దనగ
  ద్రుపద రాట్పుత్రి , కర్ణుని తోడ బుట్టు
  పంచ పాండవు లనుపొందె పడతి కుంతి
  భర్త కోరగ దూర్వాసు వరము వలన

  రిప్లయితొలగించండి
 2. యాజ్ఞసేనియు, కృష్ణ భవ్యాభిధేయ
  యగు పతివ్రతామణి భార్య యగును గాదె
  ద్రుపద రాట్పుత్రి కర్ణుని తోడబుట్టు
  వులగు ధర్మరాజ ప్రముఖులకు బళిర!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మత్స్యయంత్రంబు జలములో మాత్రమరసి
  యింపు లొలుకంగ నతడు ఛేదించ నపుడు
  ద్రుపదరాట్పుత్రి కర్ణుని తోడబుట్టు
  వైన క్రీడిని వరియించె నందమొప్ప.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. యజ్ఞ కుండము నందుండి యవత రించె
  ద్రుపద రాట్పుత్రి , కర్ణుని తోడ బుట్టు
  వులగు పాండవ పత్నియై నలరె గాన
  పాండు రాజుకు కోడల్లు పరమ సాద్వి

  రిప్లయితొలగించండి

 5. నాటకంబున మేటిగా నటన జేసి
  మెప్పువొందిరి జూడగా మేలుగాను
  అన్న యనిబిల్వ ప్రేమగానతడు బలికె
  ద్రుపదరాట్పుత్రి కర్ణుని తోడబుట్టు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం.
  దృష్టద్యుమ్నుని అన్నప్పుడు ‘ష్ట’ గురువై గణదోషం. అలాగే దృ- ద్రో లకు యతి లేదు. తోడబుట్టు(వులగు) పంచపాండవు లనవలసింది. సవరించి మరో పద్యం వ్రాయండి.
  మీ రెండవ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘పత్నియై యలరె’ అనండి. ‘కోడల్లు’ - కోడలుకు టైపాటనుకుంటాను.
  *
  పండిత నేమాని వారూ,
  చక్కని పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.
  *
  హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
  మంచి పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  నాటక పాత్రధారులు విషయంగా మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘మేలనంగ/ నన్న యని పిల్వ’ అంటే పద్యం మధ్య అచ్చు వచ్చిన దోషం తొలగుతుందని నా సలహా.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శ్రీ శంకరయ్య గారికి నమస్సులు

  తండ్రి పెట్టిన షరతుకై తనయ యైన
  ద్రుపదరాట్పుత్రి, కర్ణుని తోడఁబుట్టు
  వయిన ఫల్గుణునిగని వివాహమాడ,
  నంత పాంచాలి యయ్యెను కుంతికతన

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పండిత నేమానిగారికి పూజ్య గురుదేవులు శoకరయ్య
  గారికి వందనములు

  యజ్ఞమొనరింప బుట్టెను యాజ్ఞసేని
  అగ్నిగుండము నుండియే.యగ్ని గర్భు
  సుతుడు యౌగాదె కర్ణుడు. జూడజూడ
  ద్రుపద రాట్పు త్రి కర్ణుని తోడ బుట్టు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. బంధకి యని యన్న పటు కోపమున పలికె
  ద్రుపదరాట్పుత్రి కర్ణుని తోడ( బుట్టు
  మంట యీ ద్రౌపది శిఖలనంటుకున్న
  ఖలుని నెయ్యమునకు బలి కర్ణుడగును!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ద్రౌపది కుంతివలన ఐదుగురిని పెళ్ళాడి పాంచాలి కాలేదు. అది సినిమావాళ్ళ (పాంచ్ + ఆలి) చమత్కారం మాత్రమే. పాంచాలదేశపు రాకుమారి కనుక పుట్టుకతోనే పాంచాలి అయింది.
  *
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణలోని లాజిక్కు బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘సుతుడు + ఔన్’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. అక్కడ ‘సుతు డగును గాదె కర్ణుడు...’ అంటే సరి.
  *
  ఆదిత్య గారూ,
  మంట పుట్టించిన మీ పూరణ వైవిధ్యంగా చక్కగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ధన్యవాదాలండీ!
  పుట్టుమూగ లా పుట్టుమంట అని వేయవచ్చో లేదో అనుమానం కలిగింది. మీ అభినందనలతో శంకతీరింది.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. దాన కర్ణుడెరుంగును ధర్మ మేదొ
  కృష్ణుడవకాశ మిచ్చిన కోర లేదె
  అన్యుల సతి తనకు సోదరనియుఁదల్వ
  ద్రుపదరాట్పుత్రి కర్ణుని తోడబుట్టు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పూజ్య గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములు
  మీసూచనకు ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఆరవ పతిగా చేబట్టు యంబుజాక్షి,
  ద్రుపద రాట్పుత్రి కర్ణుని, తోడబుట్టు
  లైన పాండవుల జతగా అనియె కృష్ణ
  సోదరుండు నచ్చెరువొంద సూర్య సుతుదు

  కృష్ణ : ద్రౌపథి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పాండుపుత్రు లేవురకును పత్ని యెవరు?
  భానుని వరమ్ముచేఁ గుంతి పడసె నెవనిఁ?
  గౌరవులకు దుస్సల యేమి కావలయును?
  ద్రుపపరాట్పుత్రి; కర్ణుని; తోడఁబుట్టు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఆదిత్య గారూ,
  పుట్టుమూగ లాగా పుట్టుకతో వచ్చే మంట ఉండదు. నేనెక్కడ ‘పుట్టబోయే మంట’ అన్న అర్థాన్ని గ్రహించాను.
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  పరకాంతాసహోదరత్వాన్ని ప్రదర్శించిన కర్ణుని గురించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘చేబట్టు మంబుజాక్షి’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. డ్రౌపదీ స్వయంవరములో.....

  విజయు రాకకై చూచుచు వేచి వుండె
  ద్రుపద రాట్పుత్రి. కర్ణుని తోడ, బుట్టు
  గుడ్డి ధృతరాష్ట్రు దుష్ట కుమరుల గని
  సూత పుత్రు డనర్హుడనుచు ఝుంకరించె

  రిప్లయితొలగించండి

 18. గణాలు సరిపోలేదని చూశాను. సవరిస్తాను. క్షమించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. నేడు రథసప్తమీ పర్వదినము

  హరిత హయముల బూన్చిన యరద మెక్కి
  తిమిర తతులను పోద్రోలు దీక్ష బూని
  కడలి తరగల పైపైకి కదలుచున్న
  వేయి చేతుల రేనికి వేయి నతులు.

  హరి దశ్వంబులు లాగు స్యందనము ఫై నాకాశ మార్గంబునన్
  పరుగెత్తంగను లేచె భాను డదిగో ప్రాభాత కాలమ్మికన్
  సరి మందేహుల స్వామి గెల్చుటకునై సంధ్యార్ఘ్య మీయంగ నో
  నరులారా చనుదెంచరే రయము సంజ్ఞానాథు నర్చించరే.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గురువుగరికి " చేబట్టు యంబుజాక్షి" అని కృష్ణుడు కర్ణుని తో అన్నాడు.ద్రౌపథి తో అనలేదు. "నంబుజాక్షి అంటే సరిపోతుందా? మంబుజాక్షి అనాలా? దయచేసి తెలియజేయండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మాజేటి సుమలత గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  స్వల్ప సవరణలతో మీ పద్యం......
  విజయు రాకకై చూచుచు వేచి వుండె
  ద్రుపద రాట్పుత్రి. కర్ణుని తోడ, బుట్టు
  గుడ్డి ధృతరాష్ట్రుని చెనటి కొమరుల గని
  సూత సుతు డనర్హుడనుచు నాతి తెగడె.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మిస్సన్న గారూ,
  రథసప్తమి సందర్భంగా మీ సూర్యస్తుతి బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  అన్నపురెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  నిజమే. అక్కడ ‘చేపట్టు నంబుజాక్షి’ అనడం సబబు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. శ్రీ కంది శంకరయ్య గారూ! శుభాశీస్సులు.
  మీ పూరణ బాగుగ నున్నది. సమస్యలను పూరించుటలో "క్రమాలంకారము"ను ఆశ్రయించుట చిట్ట చివరి ప్రయత్నముగ మాత్రమే చేయదగును - వేరొక మార్గము లేనప్పుడే కదా!

  శ్రీమతి సుమలత గారి మొదటి పాదములో వేచి వుండె యను ప్రయోగమును మీరు గమనించి నటుల లేదు. వేచి యుండు అనుట సాధువు కదా.

  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కుంతి భోజుని పుత్రికకు కోడలగును
  ద్రుపద రాట్పుత్రి, కర్ణుని తోడ బుట్టు
  పంచ పాండవులకుతాను పత్ని గాదె
  పసుపతిచ్చిన వరముతో పడతి కృష్ణ

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పంచ పతులను వరముగా బలికె నెవరు?
  రాధ బెంచిన దెవరిని రాజసముగ?
  మాద్రి శల్యుని కేమగు మహిని చెపుమ?
  ద్రుపదరాట్పుత్రి, కర్ణుని, తోడబుట్టు

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పండిత నేమాని వారూ,
  నిజమే. ఈ విషయాన్ని గతంలోను కొన్నిసార్లు ప్రస్తావించారు. నేను కేవలం వైవిధ్యం కోసమే ఆ పూరణను చేశాను. ధన్యవాదాలు.
  సుమలత గారి పూరణలోని ఆ దోషాన్ని నేను గమనించలేదు.
  *
  శైలజ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  విరుపుతో మొదటి పూరణ, క్రమాలంకార పద్ధతిలో రెండవ పూరణ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  మొదటి పూరణ మొదటి పాదంలో గణదోషం. ‘పుత్రికకు’ ను ‘పుత్రికి’ అనండి. రెండవ పూరణలో పశుపతి - టైపాటు వలన పసుపతి అయింది.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఆదిత్య మంబుజాతాప్తం
  వేదమూర్తిం ప్రభాకరం
  దినేశం జగదాధారం
  వందేహం కశ్యపాత్మజం

  జ్యోతిర్మయం గ్రహాధీశం
  మార్తాండం తిమిరాపహం
  ఆరోగ్యదం మహాతేజం
  వందేహం పద్మినీవిభుం

  సహస్రభాను శోభితం ప్రసన్నమూర్తి మభ్రగం
  గ్రహాధినాయకం రవిం సుఖప్రదం దివాకరం
  సహస్రపత్రజాత విష్ణు శంకరాత్మజం కవిం
  సహస్రపత్ర బాంధవం భజామి లోకసాక్షిణం

  రిప్లయితొలగించండి
 28. పూజ్య గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి, పండిత నేమాని వారికి ధన్యవాదములు. నేను ఇప్పుడిప్పుడే పద్య రచనలో తడబడు అడుగుల నడక నేర్చే బుడతడిని. వడి వడిగా బడాయిగ నడవబోయి పడుచుందును. కాని చాల సంతోషముగానున్నది మీ వంటి పెద్ద వారి వద్ద నేర్చుకొనుట. అవకాశానికి ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. నా 3వ శ్లోకము 3వ పాదములో ఒక టైపు పొరపాటు దొరలినది. శంకరాత్మకం అని చదువుకొనవలెను (శంకరాత్మజంకి బదులుగా). స్వస్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 30. పూజ్య గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి, పండిత నేమాని గురుదేవులకు వినమ్రవందనములతో.....
  భావ, గణదోషములను సవరించ మనవి..

  మత్స్య యంత్రాన్ని గొట్టిన మాన్య వరుడు
  రూప వంతుడు ధీరపార్థున్ని వలచె
  ద్రుపదరాట్పుత్రి, కర్ణుని తోడబుట్టు
  పాండవుల మధ్యముడు ప్రీతి పార్షదుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కుసుమ సుదర్శన్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘పార్థున్ని వలచె’ అన్నదాన్ని ‘పార్థుని వలచెను’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి

 32. పూజ్య గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి ధన్యవాదములు.

  రెండవ పాదములో యతి సవరణతో

  దాన కర్ణుడెరుంగును ధర్మ మేదొ
  కృష్ణుడవకాశ మిచ్చిన తృష్ణ పడక
  అన్యుల సతి తనకు సోదరనియుఁదల్వ
  ద్రుపదరాట్పుత్రి కర్ణుని తోడబుట్టు.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. శ్రీ సుదర్శన్ గారు!
  శుభాశీస్సులు - మీ పద్యము బాగుగ నున్నది. అభినందనలు.
  1వ పాదములో మత్స్య యంత్రాన్నికి బదులుగా మత్స్య యంత్రమున్ అంటే బాగుగ నుండును.
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు, శ్రీ నేమాని గురుదేవులకు నమస్కృతులు..
  మీరు సూచించిన సలహాలకు, ప్రోత్సాహానికి ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించండి