28, ఏప్రిల్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1037 (శవతత్త్వం బెఱిగింప)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
శవతత్త్వం బెఱిగింపఁ దండ్రి వినెనా సత్పుత్రు సద్వాక్యముల్.
వరంగల్ శతావధానంలో శ్రీ అన్నావఝల సోంబాబు గారు ఇచ్చిన సమస్య.

9 కామెంట్‌లు:

 1. స్తవ నీయుండుగ మారి జీయరు మహా స్వామైన నా వేళలో
  భువి సందేశము ప్రేక్ష కాళి వినగా పూజ్యుండు తా జెప్పగా
  లవలేశంబనుమాన మింత నిడకన్ రంజిల్ల గా చెన్న కే
  శవతత్త్వం బెఱిగింపఁ దండ్రి వినెనా సత్పుత్రు సద్వాక్యముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. భవబంధంబును ద్రుంచు బెంచు జనకా! భాగ్యంబు నిత్యంబుగా
  జవసత్వంబులనిచ్చు కూర్చు యశముల్ సర్వార్థముల్ తీర్చు మా
  నవసంఘంబున కిద్ధరిత్రిననుచున్ నానాప్రకారంబు కే
  శవతత్త్వం బెరిగింప తండ్రి వినెనా సత్పుత్రు సద్వాక్యముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పవమానాత్మజు సేవలో, మునుల భావంబందు సమ్మాన్యుడై,
  రవిచంద్రాదుల కాద్యుడై పరగు, లీలానాటకుండై,మహిన్
  భవబంధమ్ములఁ ద్రుంచు దేవుడని సంభావింపగా నొప్పు కేశవ
  తత్త్వం బెఱిగింపఁ దండ్రి వినెనా సత్పుత్రు సద్వాక్యముల్?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. హిరణ్యకశిపునితో ప్రహ్లాదుడు :

  శ్రవణో పేయము భక్తవత్సలుని యారాధించు గానమ్ములున్!
  స్తవనీయంబగు విశ్వరూపు మహిమల్ ధ్యానింపగా శక్యమే!
  నవలోకించుచు నిందు నందుగల సర్వాధారు కీర్తించి, కే
  శవ తత్త్వం బెఱిఁగింపఁదండ్రి వినె సత్పుత్రు సద్వాక్యముల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భవ బంధంబుల రోయ కుండ వినుమీ భాగ్యం బొనర్పం దగున్
  అవరోధం బులు మాని నీ వెరుగవే యాబాల గోపాలునిన్
  లవలే శంబగు ధ్యాన మాత్రమున నే లాలిత్యమున్ జెందు శై
  శవ తత్వం బెఱిగింప దండ్రి వినెనా సత్పుత్రు సద్వాక్యముల్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. జవ సత్వంబుల మూలమై మెలగి యీ సంసార జంజాటమున్
  సవిధానంబున పార ద్రోలి కరుణన్ సద్భక్తులం గాచు మా
  ధవుడే సద్గతి గొల్పునమ్ము మనుచున్ తాదాత్మ్యతన్ పల్కి, కే
  శవతత్త్వం బెఱిగింపఁ, దండ్రి వినెనా సత్పుత్రు సద్వాక్యముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ప్రహ్లాదుని వాక్యములు హిరణ్యకశిపుడు వినడుగా !

  అవనీ తోయము లాకసమ్ము నొకడై వ్యాపించి సర్వత్రమున్
  గవియున్ లీలఁ జరాచరమ్ములను, దా గావించి హేలా గతిన్
  భువన త్రాణము, నాశనమ్ము క్రియలన్ మోహమ్ము గల్పింప, కే
  శవతత్త్వం బెఱిగింపఁ దండ్రి వినెనా సత్పుత్రు సద్వాక్యముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కవిరో! పుత్రుడు ప్రీతినంది మెడికల్ కాలేజినిన్ జేరుచున్
  శవముల్ కోయుచు లాబునందు నెముకల్ శాస్త్రమ్మునున్ నేర్చుచున్
  లవలేశమ్మును సిగ్గు లేక నగుచున్ లౌక్యమ్మునున్ వీడుచున్
  శవతత్త్వం బెఱిగింపఁ దండ్రి వినెనా సత్పుత్రు సద్వాక్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి