9, జూన్ 2013, ఆదివారం

పద్య రచన - 367 (వర్షము)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11 కామెంట్‌లు:

 1. కనువిందున్ గొలిపించు దృశ్యమిది వృక్షంబుల్ లతల్ గుల్మముల్
  తనరారన్ బహుశోభలీనుచును తత్ప్రాంతం బరణ్యంబుగా
  గనుబట్టున్ దిరుగాడుచుండు నట వ్యాఘ్రంబుల్ కరుల్ సింహముల్
  చనుడీ భద్రముగా విహారమున కుత్సాహంబు దీపింపగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. కారది మారెను చూడగ
  కారడవులు పెరిగియున్న కారణ ముననే
  కారుచునుండెను వర్షము
  కారగ నానందము మన కన్నులలోనన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మిత్రులారా!
  ముందుగ వర్షమును నేను గమనించలేదు. నా పద్యమును ఈ విధముగా మార్చుచున్నాను:

  కనువిందుల్ గొలిపించు దృశ్యమిది వృక్షంబుల్ లతల్ గుల్మముల్
  తనరారన్ బహు శోభలీనుచును కాంతారంబునన్ జిక్కగా
  పెనువర్షం బలరారె హర్షదమునై వీక్షించి మోదింపగా
  మనమారన్ జనుతెంచుడీ హితమతుల్ మా కాన కుత్సాహులై

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చిటపట రాలు చిన్కులయి, చిత్రముగా జడివాన వెల్లువై,
  కటకటలాడి యంబువులకై తపియించెడు ప్రాణికోటి కా
  యటమట దీర, హర్షముగ నయ్యదె వర్షము వచ్చె, నెల్లెడన్
  చిటచిట దీర, పచ్చనగు చీరను గట్టె వనాంతరమ్ములున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వృక్షంబుల్ పలుదీవలున్ తడిసెనీ వృష్టిన్; మృగమ్ముల్ సదా
  రక్షింపంబడు నియ్యెడన్ ; మనుజులన్ రాకుండ జూడంగదే
  భక్షింపంగ; యరణ్యముల్ నెపుడు కాపాడున్ ప్రపంచమ్మునున్
  దాక్షిణ్యమ్మునుఁ జూపు నీ నరులు నిర్దాక్షిణ్యమున్ జూపినన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వర్షపు ధారను జూడగ
  హర్షముతో నిండి మనసు హాయిని గొలిపెన్
  కర్షకులు ముదము నొందురు
  వర్షము మఱి యడవి గాక వరిపై గుర్వన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కానన మందు పచ్చగను
  మానస ముప్పొంగు రీతి మౌనముగా మే
  మానం దము నుండుట గని
  యానాకం బందునుండి వరుణుడ ర్షం బొందెన్ !

  రిప్లయితొలగించండి 9. శ్రావవణమేఘమాలిక విశాలనభమ్మునతిక్రమించె ,నా
  రావభయంకతమ్ముగ,విరామము లేకయె వర్షధారలన్
  భూవివరమ్ములన్ గురిసె ,పుణ్యమహాతటినీ ప్రవాహముల్
  జీవనదాతలై వెలసె శీర్ణ వికల్ప వనాంతరమ్ములన్.

  రిప్లయితొలగించండి 10. నా పద్యం రెండవ పాదంలో 'భయంకరమ్ముగ 'అనుటకు బదులు టైపు పొరబాటు వలన 'భయంకతమ్ముగ 'అనిపడింది.సవరించి చదువుకో ప్రార్థన.

  రిప్లయితొలగించండి