20, మే 2016, శుక్రవారం

ఖండకావ్యము - 26 (సక్తుప్రస్థుని కథ)

సక్తుప్రస్థుని కథ
రచన : అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి.

ఆ.వె.     అశ్వమేధ యాగ మసమానమని దేవ
తల పొగడ్త లంది, తమ్ములును  ము
దమున పొంగిపోవ, ధర్మరాజపుడు తా
దానములను సల్పె తనివితీర.

ఆ.వె.     ధర్మరాజు కీర్తి ధరలోన వెలుగంగ
విప్రు లంత పొగడ విశ్రుతముగ
కుసుమవర్షధార కురిపించ దేవతల్
పండు గాయె పురపు ప్రజల కెల్ల.

ఆ.వె.     ధర్మరాజు కంటె దానశీలుడటంచు
చెప్పె నకులమొకటి గొప్పగాను
సంతసమ్ము తోడ సద్విప్రుకథను తా
విప్రులంత పొంద విస్మయమ్ము.

క.         సక్తుప్రస్తుడను మహా
వ్యక్తి కొడుకు కోడలు ప్రియపత్ని సహితుడై
ముక్తిని పొందగ నిశ్చల
భక్తి నథితులన్  కొలుచుచు బ్రతుకుచు నుండెన్.

సీ.         అతడు కురుక్షేత్రమందున తిరుగుచు
పరిగ గింజల దిను బ్రతుకుకొరకు
విద్యతో  వినయమ్ము విలసిల్లు విప్రుడు
కోపతాపాలు లేకుండ దనిసి
గడుపుచున్నట్టి యా ఘనుడు తపోభూతి
తోడ వెలుగుచున్న దుర్బలుండు
వానలుకురవక పంటలు పండక
తినుటకేమియులేక కనలుచుండి
తే.         తిండి సమకూర్చు కొనునట్టి తీరుగనక
పస్తులుండుచు వారలు బ్రతుకు చుండ్రి
ఆకలినితీర్చు మార్గము లేక తాము
తిరుగుచుండిరి పొలముల పరిగె కొరకు.

సీ.         నాలుగు దినములు నల్గురు సభ్యులు
తినిటకేమియులేక తిరుగుచుండ
దొరికెనైదవరోజు పరిగె, యా దొరికిన
పరిగె గింజలనన్ని తిరుగలి నిడి
పిండిగ నొనరించి ప్రీతి తోడుత  వార
లారగించగ బోవ, నతిథి వచ్చె
నాకలి బాధతో, నయ్యతిథిని వారు
తోడ్కొని వచ్చిరి వేడ్క తోడ
తే.         బడుగు భూసురు డాతని భాగ మంత
పెట్టె నతిథికి మిక్కిలి ప్రేమతోడ
నారగించి మరల నాకలాక లనియె
నతిథి,భార్యయు తన భాగ మతిథి కిచ్చె.

ఆ.వె.     అతిథి మరల మరల ఆకలి యని వేడి
కొడుకు భాగముఁ గొని కుడిచె నపుడు
కోడలన్న మిచ్చె కోరగానె తుదకు
నతిథి మెచ్చె వారి యాదరమును.

ఆ.        వారి యాకలంత భరియించి, సక్తువు
నంత యతిథి కిచ్చి సంతసముగ
నన్ని దానములకు నన్నదానమె మిన్న
యన్న నిజము చూపి రున్నతముగ.

తే.         వచ్చెనప్పుడు భూమికి వారి కొరకు
దేవనాధుడు పంపగా దివ్యమౌ వి
మాన మొక్కటి వాయువేగాన, వారు
చనిరి స్వర్గ లోకమునకు తనివి తోడ.

ఆ.        అతిథి పాదములను నాపేద బాపడు
కడిగి నట్టి నీట దడిసినపుడు
స్వర్ణ మయ్యె సుమ్మ సగము శరీరమ్ము
పిదప తిరిగి నాను పెక్కు చోట్ల.

ఆ.        ధర్మరాజు యొక్క దాన ధర్మములను
తెలిసికొన్న నేను తృప్తితోడ
పాణి కడుగుచున్న పారుల చెంతకు
వెడలినాను కరము వేగముగను.

ఆ.        చేయి కడుగు నీట చెన్నుగా దొర్లితి
స్వర్ణమగు మిగిలిన సగమటంచు
రంగుమారలేదు రవ్వంతయైనను
తెలిసికొంటి నిచటి వెలితి నపుడు.

తే.         అనుచును నకుల మదృశ్యమయ్యె నపుడు
వినిన ధర్మనందనుడు తా ననియె నిట్లు
పేద బాపడు చూపిన వితరణమ్ము
కంటె నా స్వర్ణదానమ్ము కడు చులకన.

********************

28 కామెంట్‌లు: 1. గురుమూర్త ఆచారి  సత్యనారాయణ నరెడ్డి గారూ !

  👏🏼 🙏

  రిప్లయితొలగించండి


 2. గురుమూర్త ఆచారి  సత్యనారాయణ నరెడ్డి గారూ !

  👏🏼 🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పేద బ్రాహ్మణు దానమ్ము పెద్ద దనుచు
  ధర్మ రాజట పలుకువి ధాన మరయ
  పులక రించెను నా యొ డల్బొలుపు గాను
  సత్యనారాయ ణా !మఱి సాద రముగ
  నందు కొనుమయ్య నేనిచ్చు వంద నములు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు పురాణ గాథను చక్కటి పద్య కుసుమాల తోడ నావిష్కరించారు. అభినందనలు.
  1. “తపోభూతి తోడ వెలుగుచున్న దుర్బలుండు” తపోభూతికి దుర్బలుడు పదము సమంజసము కాదు. “తపోభూతి/ తోడ వెలుగుచున్న బాడబుండు” బాగుంటుందేమో?
  2. “వానలు కురియక” అంటే బాగుంటుంది.
  3. ద్రుత సంధులు కొన్నిచోట్ల విస్మరించారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కామేశ్వర రావు గారికి నమస్సులు. ధన్యవాదములు. రెండు సంవత్సరాలక్రితం పద్యములు వ్రాయటం నేర్చుకొనే సమయంలో గురువర్యులు ఘట్టి కృష్ణ మూర్తి గారు ఈ కథను చెప్పి పద్యరూపంలో వ్రాయమన్నారు.తరువాత నేను కూడా భారతం చదివి వ్రాయటానికి ప్రయతించాను. విప్రుడు అనే పదం పైన వచ్చింది. దుర్బలుడు అంటే బక్క వాడు, బడుగు వాడు అనే అర్థం లో వ్రాశాను. "వానలు కురియక" - మార్చుకుంటాను. ద్రుత సంధుల విషయంలో ఎక్కడ యడాగమము వస్తుందో, ఎక్కడ నకారంవస్తుందో అనే సంశయముతో విస్మరించాను. ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గురువర్యులకు నమస్సులు. సక్తుప్రస్థుని కథను ప్రచురించి నందులకు ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శ్రీఅన్నపరెడ్డి సత్య నారాయణ రెడ్డిగారికి వందనములు సక్తు ప్రస్థునికథ చాలాబాగున్నది
  మానవత్వమందు మహిమాన్వి తంబైన
  దానగుణముమిన్న ధర్మ మందు|
  సత్య వాక్కు నిడెను సత్య నారాయణ
  రెడ్డి గారి రచన కడ్డుయేది?


  రిప్లయితొలగించండి
 8. శ్రీ అన్నపురెడ్డి సత్యనారాయణరెడ్డిగారూ..చాలా చక్కని ఖండిక వ్రాసారు..అభినందనవందనములు..

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఖండిక కథా కథనము బాగుందండి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఖండిక కథా కథనము బాగుందండి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ మీ ఖండికను చాలా బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మంచి పద్యాలనందించిన అన్నపురెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఖండికలోని మీ పద్యాలు చాలా బాగున్నాయి. ధన్యవాదములండీ సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఖండికలోని మీ పద్యాలు చాలా బాగున్నాయి. ధన్యవాదములండీ సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చక్కని కథనెన్నుకుని చక్కని కథాకథనంతో చక్కగారాశారు సత్యనారాయణరెడ్డిగారూ. బాగున్నవి పద్యాలు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మధురకవి, గురుతుల్యులు గుండు మధుసూదన్ గారికి నమస్సులు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి