10, జనవరి 2013, గురువారం

పద్య రచన - 217

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12 కామెంట్‌లు:

 1. గంగిరెద్దు వచ్చె గప్పుమొక్కటి పంచ
  నూపు రమున, పెట్టు నుదుట బొట్టు
  వడ్లు డోలు బూర వాయించు వారికి
  సంచి లోన పోసి సాగనంపు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆంగ్ల చిత్రకారు డాస్వాల్డు కూల్డ్రె యా
  యడవి బాపిరాజు కతడు గురువు ;
  తెలుగు పల్లె లందు చెలగు సొబగులన్ని
  జాలువారె నతని తూలి నుండి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. గంగిరెద్దు జూడ కలిగె సౌభాగ్యమ్ము
  నాఁడు పల్లెలోన నరులకెల్ల,
  చిత్తరువును జూడ సింగారముగ నుండి
  నేఁడు మదిని మెదిలె నిన్నటి కల.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అదె నందీశ్వరు బోలు పుంగవవరం బత్యంత తేజంబు త
  ద్వదనంబందు వెలుంగుచుండె గనుమా యా దాసుడాడింపగా
  పద విన్యాసము జూపుచున్ శిరసుతో పల్ దీవెనల్ గూర్చుచు
  న్నది యద్దానికి గూర్మి మీర నిడుమయ్యా భోజ్యముల్ వస్త్రముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గంగి రెద్దులు గనబడు సంకు రాత్రి
  దినము లప్పుడు మాత్రమె దినము దినము
  ఆట లాడించి వానిచే నద్భుత ముగ
  గంగి రెద్దుల యజమాని గడుపు పొట్ట .

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మగురువారం, జనవరి 10, 2013 2:00:00 PM

  పాడిపంటలు సిరి పరగ మాయింటను
  వడ్లు త్రొక్కగ నేను వడ్లు నిత్తు
  రాగ తాళంబుల రవళించు నాట్యము
  సలుపవో ఋషభమా!సన్నుతింతు
  వస్త్రంబు బియ్యమున్ వంటక సామగ్రి
  నీయజ మానుల కీయ దలతు
  డూడూడు బసవన్న డుర్రుచ్చి పలుకగ
  పదవిన్యాసంబు పరుపవోయి
  యనుచు పల్లె ప్రజావళి మునుపు మురియ
  కాంచ లేమిపు డెచ్చట నైన, పల్లె
  వీధులందు పురములందు వెదకి చూడ
  పల్లె సంక్రాంతి కానగ పతన మయ్యె.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అయ్యా! శ్రీ తోపెల్ల........శర్మ గారూ! శుభాశీస్సులు.
  మీ సీస పద్యము చాల బాగుగనున్నది:
  ఈ క్రింది విషయములను చూడండి:
  1. పదవిన్యాసంబు పరుపవోయి: ఇచ్చట గణభంగము ఉన్నది.
  2. తేటగీతి 2వ పాదములో యతి మైత్రిలేదు.
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మగురువారం, జనవరి 10, 2013 7:22:00 PM

  శ్రీ పండితులకు నమస్సులు. మీ ప్రశంసయే వెయ్యి ఏనుగుల బలం. దొసగులు తెల్పినందులకు ధన్యవాదములు. సవరణానంతరము

  పాడిపంటలు సిరి పరగ మాయింటను
  వడ్లు త్రొక్కగ నేను వడ్లు నిత్తు
  రాగ తాళంబుల రవళించు నాట్యము
  సలుపవో ఋషభమా!సన్నుతింతు
  వస్త్రంబు బియ్యమున్ వంటక సామగ్రి
  నీయజ మానుల కీయ దలతు
  డూడూడు బసవన్న డుర్రుచ్చి పలుకగ
  పదఘట్టసంబులు పరుపవోయి
  యనుచు పల్లె ప్రజావళి మునుపు మురియ
  కాన లేమిపు డెచ్చట నైన, పల్లె
  వీధులందు పురములందు వెదకి చూడ
  పల్లె సంక్రాంతి కానగ పతన మయ్యె.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మగురువారం, జనవరి 10, 2013 7:25:00 PM

  టై పాటు "పదఘట్టసంబులు" ను " పదఘట్టనంబులు" గా చూడ ప్రార్థన.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చుక్క లల్లిన ముగ్గులు మిక్కు టముగ
  గంగి రెద్దుల సొగసు ముంగిళ్ళ యందు
  పల్లె సీమల యందాలు వెల్లి విరియ
  క్రాంతు లీనెడి సంక్రాంతి క్రాంతి యనగ
  కనము నేడిక సౌరులు కలలు మిగిలె !

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఎటుల బోయెనో సంబరా లేమి యాయె
  సంకురాతికి గనుపట్టు సకలమైన
  ఆటపాటలు,వినోదాలన్ని కూడ
  గంగిరెద్దుల యాటలు కలసిపోయె
  కాలగతి యందు మృగ్యమై కానవిపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గంగిరెద్దుల వారు సంక్రాంతి నాడు
  మేళ మూదుచు బసవన్న మేని పైన
  పాత వస్త్రము లిడినంత ప్రభువు మనకు
  పాడి పంటల నొసగంగ వేడు కొంద్రు

  రిప్లయితొలగించండి