1, ఫిబ్రవరి 2015, ఆదివారం

పద్యరచన - 808

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18 కామెంట్‌లు:

 1. యముని పాశము దనయొద్ద నగు బడంగ
  దనర భక్తు డైన మృకండు తనయు డప్పు
  డా శ శిధరుని బ్రార్ధించ , యముడు మరిని
  కాలు సాక్షాత్క రమ్మును గనుల గాంచి
  యంజ లిం చెను భక్తిని హర్షమునన

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మార్కండేయుని కండవౌట, యమ ధర్మంబైన శాసించుటన్
  తర్కంబెద్ది? దయామయుండవని యాత్మన్ నమ్మనే ? స్వామి, జ్ఞా
  నార్కుండీవుగ నాదు యజ్ఞతల, నీ యంధత్వముల్ బాపవే!
  యర్కేంద్వగ్నులు నీదు నేత్రములటంచార్యుల్ సదా చెప్పరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ప్రాణ రక్షణ గోరు భక్త మార్కండేయు కాయువిచ్చితివిగా యముని నొంచి ,
  తపమూనిన కిరీటి తనియ పాశుపతమ్ము నిచ్చితివిగద పరీక్ష చేసి ,
  తప్పు పట్టిన భక్తతల్లజు నత్కీరు కరుణించితివిగాదె వరము లొసగి ,
  అధముడైనను గుణనిధి శివరాత్రి చావగ నేలితివి గాదె పదము నిచ్చి,
  భక్త సులభుడవయ్య నీ వత్సలతను సుంతయేనియు నాపైన చూపుమయ్య
  భక్త హృదయాబ్జ భృంగ ! పాపౌఘ భంగ ! పార్వతీ పతి ! పశుపతీ ! పాహి ! పాహి !
  మద్దూరి రామమూర్తి .
  కర్నూలు .

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆయువు దీరిపోయెనని ఆ యమరాజరుదెంచి ప్రాణముల్
  దీయగ బోవ లింగమును తేకువ బట్టె"నమః శివాయ"య౦
  చాయతి బాలకుండు,నిక చయ్యన పాశము వైచె ధర్మువున్,
  ఏయ త్రిశూలమున్ శివుడు యింపుగ మ్రొక్కెను కాలుడ౦తటన్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. యముని పాసమ్ము దరిజేరియడలు బెట్ట
  భవుని  ప్రార్ధించె  మార్కండ భక్తి తోడ 
  సమర  మందున  కాలుని సంహ రించి
  తపసి పుత్రునికాయుస్సు ధార బోసె

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కరకు వీరుడైనబెదరు కాలునరసి
  వేలె డంతటి బాలుడు వెరవలేదు
  శివుని భక్తుల కాల్చెడి చింత లేదు
  కాలకంఠుడు తీర్చని కలత లేదు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శివనామజపముచేసిద్దుడుగామారె|
  భక్తమార్కండేయశక్తిచేత
  ఓంకారనాదమే-ఘీంకారమేగాగ?
  కింకరమదిలోనజంకుబుట్టె|
  యమునిపాశముజూచి?నాయువుదరిజేర?
  శంకరయనగనే?చావుదప్పె
  తీరిననాయువుతిరిపంబుగావచ్చె
  మల్లికార్జునయన?మహిమచేత|
  ఆదరించెనుభక్తియేనాయుదంబు
  శూలమైనిల్చెయమునికిసూటిగాను
  శివునిభక్తికితిరుగేది?సిద్దుడెవరు?
  బాలుడైనను-నమ్మెడివాడెజూడ|

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆయువుగడచి పోవగ నాయ ముండు
  మునిమృకండుని పుత్రుఁగొంపోవ నెంచి
  పాశము విసర నాతండు పరమశివుని
  లింగమును గాఢముగ కౌగిలించె నప్డు
  శివుడు పత్యక్షమైయట శీఘ్రముగను
  కాలునుండి కాచగ, కాల కాలునిగని
  బాలునివధించక యముడు వదలివేసె

  రిప్లయితొలగించండి
 9. బాలుడుమార్కండేయుడు
  కాలునినెదురించగలిగె|కలిగినభక్తే|
  నేలెడిసాంబశివుడు?మన
  జాలగ?భక్తులకురక్షజగదీశుండే|

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సీ. ప్రాయము నిండిన ప్రాణముల్ తీయగ
  …….భృత్యాసమర్థతన్ భీతి నిడుచు
  స్వయముగ సమవర్తి పాశమ్ము విడువగ
  …….బాలమా ర్కండేయు పైన యపుడు
  హరహర మహదేవ హాటకేశ్వర యంచు
  ……..లింగాలింగనచేయ లిప్త కాల
  లింగవి స్ఫోటనా లీల ప్రస్ఫుట మయ్యె
  ……..కాలదమని మహా కాలు డంత

  తే.గీ. శరణు శరణని కాలుడు శరణు వేడ
  చిఱున గవున చిరంజీవిగ రహియింప
  అభయ మిచ్చి భ క్తసులభుడా మృకండు
  సూను నాశీర్వ దించెను శూలి యంత.

  రిప్లయితొలగించండి

 11. ఆయువు తీరె వీనికిక నా హరుడైనను నాకు లెక్కయే
  హాయిగ పాశమున్ వదలి యంతకుడన్ గొని పోదు నందువా
  కాయము కందనీను పసికందును ముట్టకు మంచు క్రుద్ధుడై
  చేయగ పాదతాడనము శ్రీగళు డంతకు డంత స్థాణువై
  కాయవె నాదు దోషమని గ్రక్కున మ్రొక్కేను కాలకాలునిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కాలాత్ముని వేడుకొనగ
  కాలుని దర్పమ్మునణచి కారుణ్యముతో
  బాలుడు మార్కండేయుని
  పాలించెను పరమశివుడు భక్తికి వశుడై !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అన్నా! శ్రీ మిస్సన్నా! అద్భుత చిత్రీకరణ. అభినందనలు గైకొనుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ధన్యవాదాలు తమ్ముడూ. మ్రొక్కేను టైపాటు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. గణభంగమును సవరించుచూ
  సీ. ప్రాయము నిండిన ప్రాణముల్ తీయగ
  …….భృత్యాసమర్థతన్ భీతి నిడుచు
  స్వయముగ సమవర్తి పాశమ్ము విడువగ
  …….బాలమా ర్కండేయు పైన యపుడు
  హరహర మహదేవ హాటకేశ్వర యంచు
  ……..లింగము పట్టగ లిప్త కాల
  లింగవి స్ఫోటనా లీల ప్రస్ఫుట మయ్యె
  ……..కాలదమని మహా కాలు డంత

  తే.గీ. శరణు శరణని కాలుడు శరణు వేడ
  చిఱున గవున చిరంజీవిగ రహియింప
  అభయ మిచ్చి భక్తసులభుడా మృకండు
  సూను నాశీర్వ దించెను శూలి యంత.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఎద్దునెక్కెడు వానినే యెరుక తోడ
  వదలబోనని భీష్మించి పట్టుకొనిన
  దున్ననెక్కెడు వానికే దొరక బోరు
  సాక్ష్య మిద్దియె చూడరా సరిగ నరుడ !

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సమవర్తీ ! వదలెదవే
  యమపాశము నాదుభక్తునాయువుతీయన్
  రయమున వెనుకకు మరలుమ
  భయమునిడితినీ మృకండ వరపుత్రునకున్

  రిప్లయితొలగించండి