13, ఫిబ్రవరి 2012, సోమవారం

చమత్కార పద్యాలు - 193 (రాఘవ యాదవీయ విలోమకావ్యం - 2)

శ్రీ రాఘవ యాదవీయమ్ (విలోమ కావ్యమ్) - శ్రీ వేంకటాధ్వరి కవి

శ్లోకం - 5

అనులోమం (రామార్థం)
యన్ గాధేయో యోగీ రాగీ | వైతానే సౌమ్యే సౌఖ్యేసౌ |
తం ఖ్యాతం శీతం స్ఫీతం భీ | మానామాశ్రీహాతా త్రాతమ్ ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
తం త్రాతా హా శ్రీమానామా | భీతం స్ఫీతం శీతం ఖ్యాతమ్ |
సౌఖ్యే సౌమ్యేసౌ నేతా వై | గీరాగీయో యోధే గాయన్ ||


శ్లోకం - 6

అనులోమం (రామార్థం)
మారమం సుకుమారాభం | రసాజాప నృతాశ్రితమ్ |
కావిరామదలాప గో | సమావామతరా నతే ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
తేన రాతమవామాస | గోపలాదమరావికా |
తం శ్రితా నృపజా సార | భం రామా కుసుమం రమా ||


శ్లోకం - 7

అనులోమం (రామార్థం)
రామనామా సదా ఖేదభావే దయా
వానతాపీనతేజారిపావానతే |
కాదిమోదాసహాతా స్వభాసా రసా-
మే సుగో రేణుకాగాత్రజే భూరుమే ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
మేరుభూజేత్రగా కాణురే గోసుమే-
సారసా భాస్వతా హా సదా మోదికా |
తేన వా పారిజాతేన పీతా నవా
యాదవేऽభాదఖేదా సమానామరా ||

శ్లోకం - 8

అనులోమం (రామార్థం)
సారసాసమధాతాక్షి | భూమ్నా ధామసు సీతయా |
సాధ్వసావిహ రేమే క్షే | మ్యరమాసురసారహా ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
హారసారసుమా రమ్య | క్షేమేరేహ విసాధ్వసా |
యాతసీసుమధామ్నా భూ | క్షితా ధామ ససార సా ||

శ్లోకం - 9

అనులోమం (రామార్థం)
సాగసా భరతాయేభ | మాభాతా మన్యుమత్తయా |
సాత్ర మధ్యమయా తాపే | పోతాయాధిగతా రసా ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
సారతాగధియా తాపో | పేతా యా మధ్యమత్రసా |
యాత్తమన్యుమతా భామా | భయేతా రభసాగసా ||

శ్లోకం - 10

అనులోమం
(రామార్థం)
తానవాదపకోమాభా
| రామే కాననదాస సా |
యా
లతావృద్ధసేవాకా | కైకేయీ మహదాహహ ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
హహ
దాహమయీ కేకై | కావాసేద్ధవృతాలయా |
సా
సదాననకామేరా | భామా కోపదవానతా ||

(రేపు మరికొన్ని శ్లోకాలు)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి