16, ఫిబ్రవరి 2012, గురువారం

చమత్కార పద్యాలు - 193 (రాఘవ యాదవీయ విలోమకావ్యం - 5)

శ్రీ రాఘవ యాదవీయమ్ (విలోమ కావ్యమ్) - శ్రీ వేంకటాధ్వరి కవి

శ్లోకం - 21

అనులోమం (రామార్థం)
తాటకేయలవాదేనో | హారీ హారిగిరాస సః|
హాసహాయజనా సీతా | నాప్తేనాదమనా భువి ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
విభునా మదనాప్తేనా | తాసీనాజయహాసహా |
స సరా గిరిహారీహా | నో దేవాలయకేऽటతా ||

శ్లోకం - 22

అనులోమం (రామార్థం)
భారమా కుదశాకేనా | శరాధీకుహకేన హా |
చారుధీవనపాలోక్యా | వైదేహీ మహితా హృతా ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
తా హృతా హి మహీదేవై | క్యాలోపానవధీరుచా ||
హానకేహకుధీరాశ | నాకేశాదకుమారభాః ||
శ్లోకం - 23

అనులోమం (రామార్థం)
హరితోయదభో రామా | వియోగేऽనఘవాయుజః |
తం రుమామహితో పేతా | మోదోऽసారజ్ఞరామ యః ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
యోమరాజ్ఞరసాదోమో | తాపేతో హిమమారుతమ్ |
జో యువా ఘనగేయో వి | మారాభోదయతోऽరిహ ||

శ్లోకం - 24

అనులోమం (రామార్థం)
భానుభానుతభా వామా | సదామోదపరో హతమ్ |
తం హ తామరసాభాక్షో | తిరాతాకృత వాసవిమ్ ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
విం స వాతకృతారాతి | క్షోభాసారమతాహతమ్ |
తం హరోపదమో దాస | మావాభాతనుభానుభాః ||

శ్లోకం - 25

అనులోమం (రామార్థం)
హంసజారుద్ధబలజా | పరోదరాసుభాజని |
రాజి రావణ రక్షోర | విఘాతాయ రమార యమ్ ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
యం రమార యతాఘావి | రక్షోరణవరాజిరా ||
నిజభా సురదా రోప | జాలబద్ధ రుజాసహమ్ ||

(రేపు చివరి భాగం)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి