14, ఫిబ్రవరి 2012, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 621 (సురభులకుఁ బుట్టుచుండెను)

కవిమిత్రులారా,

ఈ రోజు పూరించవలసినసిన సమస్య ఇది -

సురభులకుఁ బుట్టుచుండెను ఖరము లకట!

(శ్రీ పండిత నేమాని వారి ఆధ్యాత్మరామాయణంనుండి ఈ పద్యపాదాన్ని సూచించిన
పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు)

34 కామెంట్‌లు:

 1. విశ్వ గురువుగనొకనాడు విల్లసిలెను,
  భరతజాతి, దేశమనిన భక్తి గలిగి,
  భాషపై మమకారము, పట్టు కలిగి.
  సురభులకుఁ బుట్టుచుండెను ఖరము లకట!

  నాటి భారతీయుల కన్న నేటి భారతీయులకు సంపద పెరిగింది కానీ, సౌకర్యాలతో సుఖిస్తున్నారు కానీ, స్వంత దేశము, భాషలపైన చిన్నచూపు పెరిగినది.
  అందుకే అలనాటి వారు సురభి వలె గౌరవనీయులు, ఈనాటి వారు సంపదలను కలకాలం నిలిచేవని మోస్తూ తిరుగుతున్న ఖరములు.
  మన్నించాలి, కొంచెం ఎక్కువే ఆవేశపడినాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నాయకులీగజ దొంగలు
  మాయకులై దోమటి తనమందున ఘనులై
  పాయక పదవులను, నిధుల
  రోయరు, పేనుచును నల్లి, రుగ్మత పాలై.

  పేనుతూ, అల్లి పునరుక్తి వచ్చినది. దోమటి = కపటము.
  నిన్నటి పూరణల వైపు చూస్తారో లేదో యని ఇక్కడ ప్రచురిస్తున్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  గాడిదలూ ,పందులూ , స్వేచ్ఛగా సంచరించే భారత దేశ రాజకీయ రంగంలోనేడు :


  01)
  _____________________________________________

  సురభులై నాడు పోరాడి - సుకృత మనగ
  సుస్వరాజ్యము దెచ్చిరి - సుజనులపుడు !
  సుందరం బైన భారత - నందనమున
  సురభులకు బుట్టుచుండెను - ఖరము లకట !

  సుగమముగ సంచరించును - సూకరములు
  సూకరములు , ఖరములకు - చోటు నేడు
  సుతిని భారత , ప్రభుతను - చోద్య మిదియె
  సుడుములుగ మారి నందున - సుజనులంత
  _____________________________________________
  సుడుము = గొఱ్ఱెలమంద
  సుతిని = తల్లి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గాడిదలూ ,పందులూ , స్వేచ్ఛగా సంచరించే భారత దేశ రాజకీయ రంగంలో
  నేటి నేతలు :

  02)
  _____________________________________________

  సూక్తి ముక్తావళి బలుకు - సుబ్బరముగ
  శూన్య హస్తాలు జూపించు - శోకమొదవ !
  సుగుణ మే మాత్రమును లేని - సూకరములు(మరియు)
  సురభులకు బుట్టుచుండెను - ఖరము లకట !
  _____________________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కపిల మహఋషి నీడను కలదు సురభి
  వెఱగు బడివిశ్వా మిత్రుడు కోరె నకట
  కలియు గమ్మున కలవెన్నొ కదలు వినగ
  సురభులకు బుట్టు చుండెను ఖరము లకట

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గాడిదలూ ,పందులూ , స్వేచ్ఛగా సంచరించే భారత దేశ రాజకీయ రంగంలో
  నేటి నేతలు :

  02 అ)
  _____________________________________________

  సూక్తి ముక్తావళి బలుకు - సుస్వరమున
  శూన్య హస్తాలు జూపించు - శోకమొదవ !
  సుగుణ మే మాత్రమును లేని - సూకరములు(మరియు)
  సురభులకు బుట్టుచుండెను - ఖరము లకట !
  _____________________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సాధువుల రూపములో శాంతి గురించి తెల్పిన భరతభూమిలో ఈనాడు నక్సలైట్లు పుట్టినారు అనే భావన............

  విశ్వకల్యాణ వాంచనివ్వేదభూమి
  తెల్పి సాధుల రూపాన దీర్చె, నేడు
  నక్సలైట్లను పేరిట నలిగినారె,
  సురభులకు పుట్టుచుండెను ఖరము లకట.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గాడిదలూ ,పందులూ , స్వేచ్ఛగా సంచరించే భారత దేశ రాజకీయ రంగంలో
  నేటి నేతలు :

  03)
  _____________________________________________

  సుంత యైన సిగ్గు ,శరము - శూన్యమవగ
  చూఱగొను చుంద్రు జనులదౌ - సొమ్మునంత
  శోక మొదవగ భారత - సుజనులకును !
  సురభులకు బుట్టు చుండెను - ఖరము లకట !
  _____________________________________________
  చూఱగొను = దొంగిలించు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గాడిదలూ ,పందులూ , స్వేచ్ఛగా సంచరించే భారత దేశ రాజకీయ రంగంలో
  నేటి నేతలు :

  04)
  _____________________________________________

  శుభ్ర భారతావని యందు - సుంత యైన
  శుభము గూర్చెడి నాయకుల్ - శూన్య మయ్యె !
  శోక జలధిని ముంచెడి - శుంఠలరుగొ !
  సురభులకు బుట్టు చుండెను - ఖరము లకట !
  _____________________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఈనాటి క్లోనింగ్ ప్రభావం :

  05)
  _____________________________________________

  శుక్రవారపు పత్రికన్ - వక్రమైన
  వింత వార్తను ప్రచురించ - వింటి నేను
  బ్రిటను పరిశోధనాశాల - బెరుగుచున్న
  సురభులకు బుట్టు చుండెను - ఖరము లకట !
  _____________________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అసహాయ శూరు లొదవిన
  పసగల కురువంశ మందు పాలసు లొదవెన్
  దెస లబ్బుర పడ భువిని వి
  ను! సురభులకు బుట్టు చుండెను ఖరము లకటా !

  మాతృదేశానికి విచ్చేసిన మిత్రులు శ్రీ గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారికి స్వాగతం .

  స్వాగతమయ్య! మాతృభువి వచ్చిన శ్రీ నరసింహమూర్తి ! మీ
  యాగమనమ్ము కోరితిమి హైదరబాదుకు వత్తురేనియున్
  మాగృహమున్ గనంగ , ఘనమైనవి మిత్రమ! స్నేహ శీలతల్
  రాగ శుధాంశు షిక్త మనురాగ మయమ్ములు మిత్ర దర్శనాల్

  శ్రీ చంద్రశేఖరము గారి అవధానములోని సమస్య .......

  రామా! నాదరి రాకు రాకు మనియెన్ రంభే భయ భ్రాంతయై .

  రిప్లయితొలగించండి
 12. విశ్వామిత్రుడు సురభిని బలవంతముగా కొనిపోవు నప్పుడు
  సైనికులు ,ఆయుధములు , గుఱ్ఱాలు ,యేనుగులూ ,
  గాడిదలూ కూడా సురభినుండి ఉద్భవించినవట :

  06)
  _____________________________________________

  సైనికుల,యాయుధములను - శ్రేష్ఠమైన
  సృజన జరుపగ సురభియే - సృష్టి యందు
  విశ్వ మిత్రుని నెదిరించి - వినుతి కెక్కె !
  వసుధ నానాడు వాసిష్ఠు - వాటి యందు
  సురభులకు బుట్టు చుండెను - ఖరము లకట !
  _____________________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మిత్రులారా!
  సమస్యగానీయబడినా ఈ పాదము మా శ్రీమదధ్యాత్మ రామాయణము, యుద్ధకాండ, పంచమ సర్గలోని 12వ పద్యము లోనిది. ఆ పద్యమును ఇక్కడ వ్రాయుచున్నాను. రావణుని మాతామహుడు రావణునికి హితబోధ చేయుచూ చెప్పిన పద్యమిది. ఆ విపత్సమయములో లంకలోని పలు దుశ్శకునములను, వైపరీత్యములను ఈ పద్యము వివరించుచున్నది:

  అతి భయంకరముగ నంబుదంబులు గర్జ
  నములతో నురుముచున్నవి నిరతము
  అత్యుష్ణమగు రక్త మంబుదంబుల నుండి
  కురియుచునుండె నగరమునందు
  దేవళంబులలోన దేవతా మూర్తులు
  కంపించుచుండె దుఃఖమ్ము నొంది
  కాళిక దంష్ట్రలు కన్ పట్టె వికటాట్ట
  హాసమ్ము జేయుచు ననవరతము
  సురభులకు బుట్టుచుండెను ఖరములకట
  పోరుచుండె పిల్లులతోడ మూషికములు
  గ్రద్దలను పాములెదిరింప గలుగుచుండె
  యముడు పురి నెల్లెడల తిరుగాడుచుండె
  (సంస్కృత మూలము నకు సరియైన అనువాదము)
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఏటి కేడాది పొడుగున నీ తలయ్యి
  సురభులకు బుట్టు చుండెను , ఖరము లకట
  మోయ లేనంత బరువును మోయు కతన
  నలసి నిదురించె నియ్యె డ యాహరించి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీ చంద్రశేఖరము గారి అవధానములోని సమస్య :-

  01)
  "సీతారామ కల్యాణం " సినిమాలో

  రావణాసురుడు బలాత్కరించబోగా , రంభ :
  ________________________________________________

  మామా ! కోడలి నౌదునీకు , నిజమున్ - మానంబు ప్రాణంబహో !
  ఏమీ ! నీకిది ధర్మమే ? తగునయా - యిష్టానువర్తిన్ జనన్ ?
  కామాంధా ! దనుజాధమా ! నిలుమటన్ ! - కైసేతు ! గర్వాంధకా
  రామా! నాదరి రాకు రాకు మనియెన్ ! - రంభే భయ భ్రాంతయై !
  ________________________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఈ సమస్య "రామా! నాదరి రాకు రాకు మనియెన్ ! - రంభే భయ భ్రాంతయై !" లో సంశయం. "రంభ యే" అనవలసి యున్నది కదా? "రంభే" అనుట సాధువెట్లు?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. భామా! వేశ్యల కేల వావి వరుసల్ పాటింప ? లంకేశుడన్
  నీమాటల్ విన నేది దిక్కు? దివిజానీకంబులున్ నిల్తురే
  రామా! నాదరి? - రాకు రాకు మనియెన్ రంభే భయ భ్రాంతయై
  భూమిన్ వీడుచు - రావణుండును తనన్ మోహించి వెంటాడగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  గంగిగోవుల మందలో గార్ధభములు
  కలసి మేయుచునుండగ గాంచినాను
  విస్మయంబున కలగంటి వింతగాను
  సురభులకుఁ బుట్టుచుండెను ఖరము లకట!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గురువు గారికి ధన్యవాధములు,
  ----------
  ఖరము పాలు కోట్లుగురియ వరము బొంద
  సురలు వేడినారు శివుని, మరులుగొనిన
  భవుడు నవ్వి మీకు గలుగు పవిటననగ,
  సురభులకు బుట్టు చుండెను ఖరములకట|

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సురభులకుఁ బుట్టుచుండెను
  ఖరములకట సాంగవేదకర్ముని కేలా
  పరదారావాంఛగలిగె
  మరణంబిక తప్పదనుము మరి రావణుకున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శ్యామలీయంగారూ, మంచి పట్టే పట్టారు. ఈ రోజల్లో తెలుగు సాహితీ సభలలో, చర్చలలో కూడా అలాగే వుంది. తప్పదేమో! లేకపోతే నాలాంటి తెలుగు రానివాడు గణాలు కిట్టించటానికి చేసిన పనై వుంటుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. నా మరొక సంశయం యేమిటంటే "రంభే" అన్న పదాన్ని అవధానిగారు గమనించి హెచ్చరించారా లేదా అని.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. భక్తవరులకు నాస్తిక వాదమతులు
  సాధుజనులకు సుజనహింసాపరులును
  పుత్రులగుచుండ దుఃఖించి పుడమి బలికె
  సురభులకుఁ బుట్టుచుండెను ఖరము లకట!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. నీతి మంతులకానాడు మాతృ భూమి
  నెలవు నేడేమొ కన నవినీతిపరుల
  కాకరము కాలమహిమము గాక యేమి
  సురభులకుఁ బుట్టుచుండెను ఖరము లకట!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వెంకట రాజారావు . లక్కాకులమంగళవారం, ఫిబ్రవరి 14, 2012 10:51:00 PM

  పట్టింపు లేని వాడిని
  పట్టదు సాధుత్వ చర్చ బాబూ నాకున్
  పట్టించుకొనరు 'రంభే '
  తట్టినదో లేదొ పండితమ్మన్యులకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. వన్సు ఆర్ ట్వైసు ఇంగ్లీషు వాడినపుడు
  సాదు శబ్ధాల చర్చలు సాగవేల?
  వాడుకైనట్టి భాషలో వ్రాసినపుడె
  కాదు సాదువటంచు కదుపుతారు

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కాదు సాదువటంచును కదుపుతారు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. తెలుగు కవిత్వంలో మ్లేచ్ఛభాష వాడినపుడు ఎలాగూ భ్రష్టుపట్టిందని వదిలేస్తాము లేదా హాస్యస్ఫోరకం అనుకొంటాము. మరీ అవధానాలలో కూడానా!! అంతేలేండి, మాఊరి తెలుగు సాంస్కృతిక సమితి సభ్యులకు వత్తులు పలకవు, అదేమని అనకూడదు. అది అంతే:-)

  రిప్లయితొలగించండి
 29. శ్రీపతిశాస్త్రిబుధవారం, ఫిబ్రవరి 15, 2012 8:03:00 AM

  అజ్ఞాతగారూ అలాగంటార. ఐతే ఒకె. తెలుగు పద్యంలో పదములు సాదువులైతేనే బాగుంటుంది

  రిప్లయితొలగించండి
 30. విలువ లన్నింటికిని జూడ వలువ లూడె
  మంచి నెంచెడు వారికీ మధ్య డబ్బు
  సంచు లెంచెడు వారలె వారసులయె
  సురభులకుఁ బుట్టుచుండెను ఖరము లకట!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కవిమిత్రులకు శుభాభివందనాలు.
  కొన్ని కార్యక్రమాల వల్ల తీరిక లేకుండా తిరుగుతున్నందున మీ పూరణలపై స్పందించలేక పోయాను. ఇప్పటికిప్పుడు అత్యవరసంగా ఊరికి వెళ్ళవలసి ఉంది. మన్నించాలి. సాయంత్రం వరకు వీలైతే మీ పూరణలను చూసి నా అభిప్రాయాలను తెలుపుతాను.
  పూరణలు పంపిన
  మందాకిని గారికి,
  వసంత కిశోర్ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యకు,
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి,
  లక్కాకుల వెంకట రాజారావు గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారికి,
  వరప్రసాద్ గారికి,
  చంద్రశేఖర్ గారికి,
  శ్యామల రావు గారికి,
  మిస్సన్న గారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి
  ................... అభినందనలు.
  వ్యాఖ్యలు పంపిన
  పండిత నేమాని వారికి,
  అజ్ఞాత గారికి
  ................... ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. లేమా ! యేటికి భీతి జెందెదవు నీలేబ్రాయమున్ మెచ్చితిన్
  కామోద్రేకము కాదుకాదిది నినున్ కాంక్షించి మోహంబు నన్
  భామా ! వీడను నిన్నునేనిక నభంబే క్రుంగి భీతిల్ల గన్
  రామా ! నాదరి రాకురాకు మనియెన్ రంభే భయభ్రాంత యై

  రిప్లయితొలగించండి
 33. తేదీ. 12 - 02 - 201 న హైదరాబాదులో కూడా అష్టావధానం జరిగింది. దానిలో యివ్వబడిన సమస్య "రామా! నాదరి రాకు రాకుమనియెన్ రక్షార్తియై రంభయే!"
  సరి సరి. ఇక్కడ కూడా రంభ ప్రత్యక్షమైనది!
  అదట్లాగుంచి, "రంభయే" అన్న ప్రయోగం చిత్తగించండి.

  రిప్లయితొలగించండి