14, ఫిబ్రవరి 2012, మంగళవారం

చమత్కార పద్యాలు - 193 (రాఘవ యాదవీయ విలోమకావ్యం - 3)

శ్రీ రాఘవ యాదవీయమ్ (విలోమ కావ్యమ్) - శ్రీ వేంకటాధ్వరి కవి

శ్లోకం - 11


అనులోమం (రామార్థం)
వరమానదసత్యాసహ్రీ | తపిత్రాదరాదహో |
భాస్వరస్స్థిరధీరోప | హారోరా వనగామ్యసౌ ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
సౌమ్యగానవరారోహా | పరో ధీరస్స్థిరస్వభా |
హో దరాదత్రాపిత హ్రీ | సత్యాసదనమార వ ||

శ్లోకం - 12

అనులోమం (రామార్థం)
యా నయానఘధీతాదా | రసాయాస్తనయా దవే |
సా గతా హి వియాతా హ్రీ | సతాపా న కిలోనభా ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
భానలోకి న పాతా స | హ్రీతా యా విహితాగసా |
వేదయానస్తయా సార | దాతా ధీఘనయానయా ||


శ్లోకం - ౧౩

అనులోమం (రామార్థం)
రాగిరాధుతిగర్వాదా | రదాహో మహసా హహ |
యానగాత భరద్వాజ | మాయాసీ దమగాహినః ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
నో హి గామదసీయామా | జద్వారభత గా న యా |
హహ సాహ మహోదార | దార్వాగతిధురా గిరా ||


శ్లోకం - 14

అనులోమం (రామార్థం)
యాతురాజిదభాభారం | ద్యాం వ మారుతగంధగమ్ |
సోగమార పదం యక్ష | తుంగాభోనఘయాత్రయా ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
యాత్రయా ఘనభో గాతుం | క్షయదం పరమాగసః |
గంధగం తరుమావ ద్యాం | రంభాభాదజిరా తు యా ||


శ్లోకం - 15

అనులోమం (రామార్థం)
దండకాం ప్రదమోరాజా | ల్యాహతామయకారిహా |
స సమానవతానేనో | భోగ్యాభో న తదాస న ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
న సదాతనభోగ్యాభో | నో నేతా వనమాస సః |
హారికాయమతాహల్యా | జారామోదప్రకాండదమ్ ||

(రేపు మరికొన్ని శ్లోకాలు)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి