17, ఫిబ్రవరి 2012, శుక్రవారం

చమత్కార పద్యాలు - 193 (రాఘవ యాదవీయ విలోమకావ్యం - 6)

శ్రీ రాఘవ యాదవీయమ్ (విలోమ కావ్యమ్) - శ్రీ వేంకటాధ్వరి కవి

శ్లోకం - 26

అనులోమం (రామార్థం)
సాగరాతిగమాభాతి | నాకేశోసురమాసహః |
తం స మారుతజం గోప్తా | భాదాసాద్య గతో గజమ్ ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
జం గతో గద్యసాదాభా | ప్తా గోజం తరుమాస తమ్ |
హః సమారసుశోకేనా | తిభామాగతిరాగసా ||

శ్లోకం - 27

అనులోమం (రామార్థం)
వీరవానరసేనస్య | త్రాతాభాదవతా హి స |
తోయధావరిగోయాద | స్యయతో నవసేతునా ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
నా తు సేవనతో యస్య | దయాగోరివధాయతః |
స హి తావదభాతత్రా | స్యనసేరనవారవీ ||

శ్లోకం - 28

అనులోమం (రామార్థం)
హారిసాహసలంకేనా | సుభేదీ మహితో హి సః |
చారుభూతజో రామా | రమారాధయదార్తిహా ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
హార్తిదాయ ధరా మార | మోరా జో నుతభూ రుచా |
స హితో హి మదీభే సు | నాకేలం సహసారిహా ||

శ్లోకం - 29

అనులోమం (రామార్థం)
నాలికేర సుభాకారా | గారాసౌ సురసాపికా |
రావణారిక్షమేరా పూ | రాభేజే హి న నామునా ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
నామునా నహి జేభేరా | పూరామేక్షరిణా వరా |
కాపి సారసుసౌరాగా | రాకాభాసురకేలినా ||

శ్లోకం - 30

అనులోమం (రామార్థం)
సాగ్ర్యతామరసాగారా | మక్షామా ఘనభార గౌః |
నిజదేపరజిత్యాస | శ్రీరామే సుగరాజభా ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
భాజరాగ సుమేరా శ్రీ | సత్యాజిరపదేజని |
గౌరభానఘమా క్షామ | రాగా సారమతాగ్ర్యసా ||

|| ఇతి శ్రీరాఘవయాదవీయం సంపూర్ణమ్ ||

మహీసుతా సుహృత్వేన | ఖ్యాతౌ సత్యానుసారిణౌ |
దీవ్యేతాం హృదయే నిత్యం | దేవౌ రాఘవయాదవౌ ||


|| సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి