15, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

చమత్కార పద్యాలు - 193 (రాఘవ యాదవీయ విలోమకావ్యం - 4)

శ్రీ రాఘవ యాదవీయమ్ (విలోమ కావ్యమ్) - శ్రీ వేంకటాధ్వరి కవి

శ్లోకం - 16


అనులోమం (రామార్థం)
సోరమారదనజ్ఞానో | వేదేరాకంఠకుంభజమ్ |
తం ద్రుసారపటో నాగా | నానాదోషవిరాధహా ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
హా ధరా విషదో నానా | గానాటోపరసాద్రుతమ్ |
జంభకుంఠకం రాదేవే | నోజ్ఞానదరమార సః ||


శ్లోకం - 17

అనులోమం (రామార్థం)
సాగమాకరపాతా హా | కంకేనావనతో హి సః |
న సమానర్ద మారామా | లంకారాజస్వసా రతమ్ ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
తం రసాస్వజరాకాలం | మారామర్దనమాస న |
స హితోऽనవనాకేకం | హాతాపారకమాగసా ||

శ్లోకం - 18

అనులోమం (రామార్థం)
తాం స గోరమదోశ్రీదో | విగ్రామసదరోऽతత |
వైరమాస పలాహారా | వినాసా రవివంశకే ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
కేశవం విరసానావి | రాహాలాపసమారవై |
తతరోదసమగ్రావి | దోశ్రీదోమరగోసతామ్ ||

శ్లోకం - 19

అనులోమం (రామార్థం)
గోద్యుగోమస్స్వమాయోభూ | దశ్రీగఖరసేనయా |
సహ సాహవధారోవి | కలోరాజదరాతిహా ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
హాతిరాదజరాలోక | విరోధావహసాహస |
యానసేరఖగ శ్రీద | భూయో మాస్స్వమగో ద్యుగః ||

శ్లోకం - 20

అనులోమం (రామార్థం)
హతపాపచయే హేయో | లంకేశోయమసారధీ |
రాజిరావిరతేరాపో | హా హాహం గ్రహమార ఘః ||

ప్రతిలోమం (కృష్ణార్థం)
ఘోరమాహ గ్రహంహా హా | పోऽరాతేర విరాజిరా |
ధీరసామయశోకేऽలం | యో హేయే చ పపాత హ ||

(రేపు మరికొన్ని శ్లోకాలు)

2 కామెంట్‌లు:

 1. గురువుగారు శ్రీ వేంకటాధ్వరి కవి గారి
  శ్రీ రాఘవ యాదవీయమ్(విలోమ కావ్యమ్) అమోఘం , అద్భుతం
  ఆ శ్లోకములను మాకందిస్తున్నందులకు మీకు ధన్యవాదములు.
  ఈ ప్రయత్నము మరికొందరు జెయుటకు పురిగొల్పును. మేము మీ బ్లాగునందు, మీకు శిశ్యులమై నందులకు ధన్యులమైతిమి.
  మీ శిశ్యుడు
  వరప్రసాదు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. prapanchamulo verevriki leni rachan samrdhyamu mariyu rachana vyrudhyamu mana bhaarateeyula sottu..anduku manmento garwa padaali...

  రిప్లయితొలగించండి