9, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

పద్య రచన – 561

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

13 కామెంట్‌లు:


 1. మనో బలము చేయూత నిచ్చు కత్తికి
  మనో బలము చేత శవము కూడ నిచ్చు
  జ్ఞాన సంపదలను; సూక్ష్మమున గలదు
  ఆకాశమ్ము ; నమ్ము మనో బలమ్మును !!


  శుభోదయం
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 2. శాలి వాహను చేతను చంప బడగ
  పట్టు వదలక నీవిట్లు చెట్టు లనక
  సాల భంజిక రమణులు స్వాగ తించ
  తిరిగి రమ్మోయి భానుడా తేరు పైన
  ఉజ్జయని నేలగ విక్రమ రాజ్య మంచు

  రిప్లయితొలగించు
 3. విడువ కుండ పట్టు విక్రమార్కుండు తాఁ
  శవము భుజము నుంచి సాగుచుండె
  భేదనము సలుపుచు భేతాళు ప్రతి ప్రశ్న
  విపులమగు జవాబు విధిగ నిడుచు

  రిప్లయితొలగించు
 4. విక్ర మార్కుడు మోసిన విగత జీవి
  విక్రమార్కుని యామాట వినగ లేక
  చెట్టు యొద్దకు చేరగ బిట్టు గాను
  మోయు చుండెను జూడుము మోహ నాంగి !

  రిప్లయితొలగించు
 5. పట్టు విడని విక్రము డల
  చెట్టున వ్రేలెడు శవమును జేరి భుజమునన్
  బెట్టుకొని వల్లకాటికి
  నిట్టుల మౌనముగ బోయె నెప్పటివలెనే

  అప్పుడు భేతాళు డనియె
  నిప్పుడు నీ కొక కథను వచించెద రాజా !
  చెప్పుము జవాబు దానికి
  చెప్పనిచో శిరము వెయ్యి చెక్కలగు సుమా !
  ..................

  రిప్లయితొలగించు
 6. చిత్తమందున నుత్సుకమ్మునుఁ జిన్నవాండ్రకుఁ బెంచగా
  నుత్తమంబగు నీతిగాథల నొప్పుమీఱగఁ జెప్పుచున్
  మత్తకోకిలలైన వారలఁ మాయలోకముఁ ద్రిప్పుటల్
  రిత్తవోయిన కాలమియ్యది రేపుమాపుల మారదో?

  ఈ పరిస్థితులు రేపోమాపో మారవా అను ఆశాభావము.

  రిప్లయితొలగించు
 7. నట్టడవిని భేతాలుడు
  పట్టువిడని విక్రమార్కుపై గూర్చొని తా
  నాట్టే యడిగిన ప్రశ్నకు
  దిట్టండిడె నుత్తరంబు తెలివొ ప్పారాన్

  రిప్లయితొలగించు

 8. నా రెండవ పద్యములోని మూడవ మరియు నాలుగవ పాదములను యిలా మార్చుతున్నాను :

  ..చెప్పుము జవాబు, తెలిసియు
  చెప్పనిచో శిరము వేయి చెక్కలగు సుమా !

  రిప్లయితొలగించు
 9. మిత్రులారా! శుభాశీస్సులు.
  ఈ నాడు పద్యములు బాగుగ నున్నవి. అందరికి అభినందనలు.
  కొన్ని కొన్ని సూచనలు:

  శ్రీమతి రాజేశ్వరి గారు:
  ఆఖరి పాదములో ప్రాస యతి నియమము పాటింపబడ లేదు.

  శ్రీ సుబ్బా రావు గారు:
  చెట్టు + ఒద్దకు = అనుచోట నుగాగమము వచ్చును. యడాగమము రాదు.

  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించు
 10. ఈ విక్రమార్క కతలను
  జీవితమున చదివినాను చిన్నప్పుడె నే
  భావింపగ ప్రశ్నోత్తర
  మే వానికి ప్రాణమగుచు మెదడునుబెంచున్.

  రిప్లయితొలగించు
 11. శవపు మోతే సమస్యౌను, చక్క దిద్ద
  మరొకటి మహిలో సిద్ధము మనుజ తతికి
  విక్ర మార్కుల కైనను వెసలు లేదు
  చిత్తరువొసగు నీతిదే చిత్త గించు!

  రిప్లయితొలగించు
 12. శాలి వాహను చేతను చంప బడగ
  పట్టు వదలక నీవిట్లు చెట్టు లనక
  సాల భంజిక రమణులు స్వాగ తించ
  తిరిగి రమ్మోయి భానుడా తేరు పైన
  రాజ్య మేలగ విక్రమ రాజు నంచు

  అని సవరిస్తె సరిపోతుం దనుకుంటాను ఐనా చివరి లైను అవసరం లేదనుకుంటాను
  గురువులకు ధన్య వాదములు

  రిప్లయితొలగించు