19, అక్టోబర్ 2015, సోమవారం

సరస్వతీ పూజ

రచన - గురుమూర్తి ఆచారిమ.
తరమే యెవ్వనికేని నిత్యము సమస్త౦బైన లోకావళిన్
దరహాసద్యుతి న౦ధకారమును విధ్వ౦స౦బు గావి౦చుచున్
కరపద్మస్థిత వైణికాస్వరతర౦గశ్రేణి నాన౦ద డో
ల రహి౦ప౦గ నొనర్చు త్వద్విమల లీలాకేళి వర్ణి౦పగన్.

చ.
లలితకళావితాన సమల౦కృత సౌమ్య ముఖస్థల౦బు, శీ
తల కరుణాసుధారస నిధాన సునేత్రయుగ౦బు, ధర్మ ని
ర్మల హృదయా౦శమున్, కవిసమాజ నుతా౦చిత పాదపద్మముల్,
గలిగి తనర్చు నిన్నెద దల౦చెద బ్రోవుము తల్లి భారతీ!

ఉ.
తల్లి! విప౦చికాస్వర సుధారసధారల మీరు పల్కులన్
చల్లని మ౦దహాస మృదుచ౦ద్రిక కన్నను శుభ్రమౌ మదిన్,
మెల్లని రాజహ౦స గతి మి౦చిన వర్తనమున్, సత౦బు రా
జిల్లగ నీ పదాబ్జముల చేరువ నన్నిడు మమ్మ శారదా!

సీ.
తేనియ లొలుక౦గ వీణియ మీటుచు
నాన౦దలహరిలో నలరుచున్న
చేరువ నాట్య౦బు జేయు మయూరమున్
గనుల ప౦డుగ గాగ గా౦చుచున్న
జలజాత స౦భవు చతురాననములతో
వేదవాదమ్ము గావి౦చు చున్న
చేత బూనిన ముద్దుచిలుక తేటపలుకు
వీనుల వి౦దుగా వినుచునున్న
తే.గీ.
ఆ సరస్వతీ జనని నా కనవరతము
సర్వ లోకోన్నత౦బైన జ్ఞానధనము
మరియు దానితో కైవల్య మార్గ మొసగి
బ్రోచు చు౦డగ నాకి౦క లోప మేది?

11 కామెంట్‌లు:

 1. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి

  పూజ్యులైన గురువు గారికి నమస్కారములు
  సరస్వతీ పద్యాలను ఆమోది౦చి న౦దలకు ధన్యవాదములు
  _/\_

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి

  పూజ్యులైన గురువు గారికి నమస్కారములు
  సరస్వతీ పద్యాలను ఆమోది౦చి న౦దలకు ధన్యవాదములు
  _/\_

  రిప్లయితొలగించండి
 3. గురుమూర్తి గారి చేతన
  విరచిత యా పూజ జదువ భేషని పించెన్
  గురుమూర్తి వర్య !మీకుగ
  కరములు జోడించి యిడుదు కనకపు సుమముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. 15అరువది నాల్గు సత్కళల కమ్మ సరస్వతి విద్యగూర్పక
  న్నరులకుదారిలేదిక|ననాగ రికంబున జంతు జాలమై
  కరుణయు లేని రాక్షస వికారమునందునజీవనంబె|యే
  మరువకు వాణి భక్తి వరమౌగురుమూర్తియుపద్యభావనల్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తల్లీ !నా మదిలో నినుందలతు, నే తాత్సారముంజేయ, నీ
  కల్లోలంబగు మోహసంద్రములఁ జిక్కంబట్టి నాపాపముల్
  యల్లాడించుచునున్నవో జనని! మా యమ్మా! సుతంత్రంబుతో
  నీళ్ళన్ పాలను వేరుజేయు గుణముల్ నీవే ప్రసాదింపవే!

  హంసపై కొలువైన మానిని! యక్కరన్ కనిపెట్టుమా!
  ధ్వంసమవ్వగ నాదు భ్రాంతులు, దక్షురాలనుఁ జేసి, వి
  ద్వాంసురాలుగఁ జూడుమమ్మ! సదా మదిన్ నిను దల్తు,నే
  యంసమైనను విద్యనిచ్చిన నజ్ఞగానిక నుందునే?

  సరస్వతీ, దయామయీ! విశాల నేత్రి! చూడుమా!
  పరమ్మునందిహమ్మునందు పాలనమ్ము సేయుమా!
  వరమ్ము నన్ను కోరమందువా, విరించిరాణి, శ్రీ
  కరమ్ము నీదు దీవనమ్ము , కాంచనమ్ము చాలునే?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నమస్కారములు
  శ్రీ గురుమూర్తి గారి సరస్వతీ స్తుతి రమ్యము గా నున్నది
  అభినందన మందారములు

  రిప్లయితొలగించండి