22, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 974 (ఆవకాయఁ దినిన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
ఆవకాయఁ  దినిన   నమరుఁ డగును.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

31 కామెంట్‌లు:

 1. ఆవకాయ రుచిని జూచి యమరవిభుడు పొంగుచున్
  దేవతలకు విందు జేసె, దేవతలును మెచ్చుచున్
  వే విధముల జేసి దినిరి వేడ్కతోడ, కమ్మనౌ
  ఆవకాయ దినిన నమరుడగును నిజము సోదరా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  ఆంధ్ర జాతి సొత్తు :

  01)
  _______________________________

  ఆంధ్ర జాతి సొత్తు - ఆవకాయ యనిన !
  ఆవు నేతి తోడ - అన్నమందు
  ఆవకాయ కలుప - అమృతమునే మించు !
  ఆవకాయఁ దినిన - నమరుఁ డగును !
  _______________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పండిత నేమాని వారి ఉత్సాహ పద్యం పొద్దున్నే ఉత్సాహాన్నిస్తున్నది. ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆంధ్ర ఋషులు దీని నావిష్కరించిరి
  తాళ పత్ర గ్రంధ తతిని జదివి
  అమృతసమము నేతి నన్నంబు తో గలిపి
  ఆవకాయఁ దినిన నమరుఁ డగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భూలోక యాత్ర చాలించిన పిమ్మట ;

  కల్పతరువు నైన గామధేనువు నైన
  కోరు మనిన నాదు కోర్కె యొకటె
  ' ఆవకాయఁ దెమ్ము దేవలోకమునకు
  నావకాయఁ దినిన నమరుఁడగును !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. భూలోక యాత్ర చాలించిన పిమ్మట ;

  కల్పతరువు నైన గామధేనువు నైన
  కోరు మనిన నాదు కోర్కె యొకటె
  ' ఆవకాయఁ దెమ్ము దేవలోకమునకు
  నావకాయఁ దినిన నమరుఁడగును !'

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కార మధిక మగుట గడుపు మంట గలుగు
  ఆవకాయ దినిన, నమరు డగును
  పుణ్య కార్య లబ్ధ పుణ్యంబు వలనన
  శేష జీ వితంబు శివుని యొద్ద

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అమరలోకమందు నమృతముండెడు రీతి
  యద్భుతమనదగదె యావకాయి?
  యాంధ్రదేశమనిన అమరలోకంబైన
  ఆవకాయఁ దినిన నమరుఁ డగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గురువు గారికి అనేక ధన్యవాదములు. టీబీయస్ శర్మ గారికి ధన్యవాదములు.
  నిన్న కవులందరూ చేసిన పద్యరచన అద్భుతముగా నుండినది.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అమ్మ పెట్టినట్టి యావకాయే మిన్న
  రోజు తిన్నగాని మోజు పోదు
  కూరలెన్ని యున్న కోరు నాలుక దాన్ని
  ఆవకాయ దినిన నమరుడగును .

  కమ్మగుండు గాని కడుపులో మండును
  ఆవకాయ దినిన, నమరుడగు
  మనిషి దీన హీన మానవ సేవను
  పేర్మి తోడ జేసి పృథ్వి పైన

  రిప్లయితొలగించండి
 11. క్షీర సాగరమును జిలుకగ పుట్టెనో !?
  అలవిగాని రుచుల నావకాయ
  మరణ శయ్య మీద కరిగిన వాడైన
  ఆవకాయ దినిన నమరు డగును

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్రొత్త ఆవకాయ కోరి కలిపినంత
  పప్పు నూనె తోను గొప్ప గాను
  వేడి యన్న మందు వెన్నతోన నంచి
  ఆవ కాయ దినిన నమరు డగును !

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఆవకాయ అనిన అమ్మ గుర్తుకు వచ్చు,
  ఆవకాయ కనిన ఆకలి గుర్తుకు వచ్చు,
  ఆవకాయ అని వినిన జిహ్వ ఎగిరి వచ్చు,
  ఆవకాయ తినిన నమరుడగ వచ్చు.
  (పండితులు దయచేసి పద్య రూపం కల్పించాలి)

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శ్రీ రవికుమార్ గారి భావానికి దగ్గరగా వారి కోరిక ప్రకారం పద్యరూపంలో

  ఆవ కాయ యనిన అమ్మ గుర్తుకు వచ్చు
  ఆవ కాయ గనిన ఆకలి యగు
  ఆవ కాయ వినిన ఆగ లేదుగ జిహ్వ
  ఆవ కాయ దినిన నమరు డగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఆవకాయ అనిన అమ్మ గుర్తుకు వచ్చు
  ఆవకాయని వినిన ఆడు జిహ్వ
  ఆవకాయ జూడ ఆకలి వేయును
  ఆవకాయ తినిన నమరుడగును.
  (సూచన చేసిన శ్రీ రవికుమార్ గారికి అభినందనలు)

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ముద్దపప్పు లోన శుద్ధ నెయ్యి గలిపి
  ముద్ద ముద్ద కొక్క సుద్ధి వింటు
  అమ్మ చేతి తోటి కమ్మనైనటువంటి
  ఆవకాయ దినిన నమరుడగును

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఈ రోజు నేను లేటు.

  పచ్చి మిరప కాయ పచ్చడి దిన్నచో
  పుణ్యవందుడగును, ధన్యుడగును.
  నిప్పు వంటి మనిషి నీరుగారిన యెడల
  ఆవకాయ తినిన నమరుడగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. అమ్మ హస్తమందు ఆవకాయకు ఎంతొ
  చవులు పుట్టి నోట జారు నీరు
  అన్నమెంత తిన్న అరిగిపోవును గదా
  ఆవకాయ తినిన నమరుడగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అవసాన దశ లో కవి సార్వభౌముడు శ్రీనాధుని స్వగతము గా ఒక ఊహ చేస్తున్నాను.. తప్పైతే మన్నించాలి.


  దివిజకవివరు గుండియల్ దిగ్గురనగ
  నరుగుచున్నాడు శ్రీనాథు డమరపురికి...

  అమర విభుడు నాకు నమరత్వ మొసగంగఁ
  దీర్చి దేవ సభను; తెలుగు వారు
  చేరి చెప్పుకొనగ- శ్రీనాధ కవివరుం
  డావకాయఁ దినిన నమరుఁ డగును..

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నవకాయ వంటలు నవకమునన్ వండ
  ...... ఆవకాయయె లేక హాయి నిడదు
  తరతరమ్ములనాటి తరవాణి యన్నము
  ...... నీవులేకయె నోరు నీరుగారు
  వేడియన్నమున వెన్న ముద్దను నంజ
  ...... కంజుడే కబళము కడిగొనునుగ
  ఉప్పు పులుపు కార మొక్క చోటను జేర
  ...... తినగ నోరూరును తినిన నెంత

  బ్రహ్మచారి మఠపు బ్రహ్మాండ భాండము
  ఇంట కూర లేమి వెంట నుండు
  చల్దు లార గించి చక్రిమెచ్చిన దిదె
  ఆవ కాయ దినిన నమరు డగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. టీబీయస్ శర్మ గారి ఔదార్యానికి ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటున్నాను.

  నిన్న కవిపండితులు చేసిన కృతులు అద్భుతములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. బెల్లపావ కాయ ఉల్లమలరు దిన
  మెంతి యావ కాయ మిత్రుడగును
  పచ్చ(యా)ఆవ కాయ పసనిచ్చుగా;పులి
  హోర యావ కాయ హొయలు చూడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. శంకరార్యులిచ్చు చవులూరు చక్కని
  పద్దెములను,నేడు బళిర ,తెలుగు
  వారి యావకాయ వర్ణించు పద్యమ్ము ,
  నెవ్వరెరుగరండి ,యేల వ్రాయ
  ' ఆవకాయ దినిన నమరుడగును.'

  రిప్లయితొలగించండి
 24. రకరకాల ఆవకాయ రుచులతో ఆహ్లాదకరంగా పూరణలు చెప్పిన కవిమిత్రులు...
  పండిత నేమాని వారికి,
  వసంత కిశోర్ గారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  గన్నవరపు నరసింహమూర్తి గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్య గారికి,
  రవికుమార్ గారికి,
  తోపెళ్ళ బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి,
  డా. ప్రభల రామలక్ష్మి గారికి,
  నాయుడుగారి జయన్న గారికి,
  మారెళ్ళ వామన్ కుమార్ గారికి,
  ఊకదంపుడు గారికి,
  కమనీయం గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సీత చేతఁ బెట్ట ప్రీతిగా తిన్నట్టి
  హనుమ మరువ డాయె యావ కాయ!
  నందు కేమొ యతడు నమరు డాయె!
  ఆవకాయఁ దినిన యమరు డగును!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. సుబ్బారావు గారూ,
  మూడవ పాదంలో 'పుణ్య' శబ్దం పునరుక్తి అయింది.
  "పుణ్య కార్య లబ్ధముగ గడపగవచ్చు" అందామా?
  *
  తోపెళ్ళ వారూ,
  రామలక్ష్మి గారూ,
  రవికుమార్ గారి భావానికి చక్కని పద్యరూపాన్ని ఇచ్చారు. ధన్యవాదాలు.
  *
  తోపెళ్ళ వారూ,
  "చల్దు లార గించి చక్రిమెచ్చిన దిదె" అంటూ మనోహరంగా చెప్పిన సీసంలో 'వేడియన్నమున' అన్నచో గణభంగం. "వేడియన్నములోన" అంటే సరి.
  *
  నాయుడుగారి జయన్న గారూ,
  శంకరాభరణం బ్లాగు మీకు ఆనందంగా స్వాగతం పలుకుతున్నది.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సహదేవుడు గారూ,
  ఆలస్యమైనా అందమైన పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.
  మూడవపాదంలో గణదోషం...
  "నందు కేమొ యతడు నమరు డాయెను నాడు!" అందాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. గురువుగారికి నమస్సులు. ముసాయిదాలో "వేడియన్నంబున" అని వ్రాసికుని టైపాటున వేడియన్నమున అని పొరపాటు జరిగినది. ధన్యవాదములు. సవరణనంతరం

  నవకాయ వంటలు నవకమునన్ వండ
  ...... ఆవకాయయె లేక హాయి నిడదు
  తరతరమ్ములనాటి తరవాణి యన్నము
  ...... నీవులేకయె నోరు నీరుగారు
  "వేడియన్నంబున" వెన్న ముద్దను నంజ
  ...... కంజుడే కబళము కడిగొనునుగ
  ఉప్పు పులుపు కార మొక్క చోటను జేర
  ...... తినగ నోరూరును తినిన నెంత

  బ్రహ్మచారి మఠపు బ్రహ్మాండ భాండము
  ఇంట కూర లేమి వెంట నుండు
  చల్దు లార గించి చక్రిమెచ్చిన దిదె
  ఆవ కాయ దినిన నమరు డగును.

  రిప్లయితొలగించండి