15, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

పద్య రచన - 495 (గవాక్షము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“గవాక్షము”

12 కామెంట్‌లు:

 1. పడమట సంధ్యా రాగము
  కడు రమ్యము నింద్ర ధనుసు గవాక్ష మెదుటన్
  కడలిని నీలపు కాంతులు
  విడువక జూడంగ నెంత వేడుక బుట్టున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సూర్యచంద్రాదుల సుఖదసత్కిరణంబు
  ..........లేవేళ చొప్పించు నింటిలోన,
  బయట పోవుచునుండు బంధుమిత్రులతోడ
  ..........మాట్లాడ జేయించు మమత గురియ,
  ప్రకృతిసౌందర్యంబు పలుమారు చూపించి
  ..........యుల్లాస మందించు నెల్లరకును,
  ఇండ్ల కన్నింటికి నినుమడించిన శోభ
  ..........లద్భుతంబుగ గూర్చు ననవరతము,
  మలయ జన్యమైన మారుతంబుల దెచ్చి
  సంతసంబు నిచ్చు నెంతయేని
  అది గవాక్ష మెందు నద్దాని జన్మంబు
  ధన్య మనుట యుక్త మన్యమేల?

  రిప్లయితొలగించండి
 3. గవాక్షమంటే...
  ఇంటి పైకప్పు లోనున్న నింట వెలుగు
  గోడకమర ప్రకృతి శోభ జూడఁ గలుగు
  జగతిఁ దెలియునంతర్జాల సుగమ బరచు
  నారవ దగు యింద్రియమదే నఖిలమునకు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఇంటనున్నగవాక్షమే యెదుటనున్న
  వాని జూపించునడుగిడు వానికెపుడు
  ఇంటరూనెట్గవాక్షమే యెదుటలేని
  వాని జూపును నడిగిన వాని కెపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పండిత నేమాని గారికి పూజ్యులుగురుదేవులు
  శంకరయ్యగారికి వందనములు
  మనసుగవాక్షమున్ దెఱచి మానిత సద్గురు బోధలన్ వినన్
  క్షణికముజీవితమ్ములని కామమదమ్ములమోహపూరిత
  మ్మని దెలియంగ మాయవిడినంతనె నాత్మయెగోచరించగా
  ఘనమగు మోక్ష మార్గమునగమ్యముజేర్చునువిష్ణుసన్నిధిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సూర్యకిరణాలు వచ్చును చూరుపైన
  గలుగునా గవాక్షమునుండి కాంతితోడ
  సూర్య బింబముపగిదినిసుడులు దిరిగి
  కనుల మిరుమిట్లు గొలుపుచు గానిపించు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గాలి వీచుఁ గవాక్షముల్ గల్గినింట
  సూర్య రశ్మియు సోకును సోయగమున
  పెక్కు కిటికీలు గలయింట వెలుగునిండు
  నాయురారోగ్యములు గల్గు నట్టియింట

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శశియు గవాక్షమందు కడు చల్లని చూపుల నన్నుఁజూడగా
  శశిముఖమందు తోచు, గన చక్కని మోమది; భ్రాంతి వీడగా
  నిశి మరియింత వేదనల నిన్నుగురించి తలంపుఁ బెంచె; నీ
  వశమిక నా మనంబు; నను బాలనఁ జేయగ వేగ రాగదే?

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గురువుగారి ప్రశ్నకు, శిష్యుని సమాధానము...

  "కుత్సిత యోచనుండుఁ గనుఁ గోరి గవాక్షమునుండి, యెప్పుడున్
  సత్సుఖ మీయ నెంచు గుణసాంద్రుఁడు ద్వారమునుండి కాంచు, నో
  వత్స! విశేష మిందుఁ గనవచ్చెడి దేమి? వినంగఁ జెప్పుమా!"
  "కుత్సితు దృష్టి మార్గ మిఱుకుం, గుణు దృష్టి చనె న్విశాలమై!"

  రిప్లయితొలగించండి
 10. లలిత చంద్రకళా కలాపంబు కురిపించి
  ....... మనసుకాహ్లాద సంభరణమిచ్చు
  దినకరు ప్రభలింట తేజరిల్లగఁజేసి
  .... . తమమునుఁ బాపి సంతసమునిచ్చు
  పరిమళాల్ వెదజల్లు పవనవీచికతతుల్
  ...... గృహమునందున జొచ్చి కేళిసలుపు
  కలుషిత సంధాన కల్మషంబులనెల్ల
  ......... వెలివడజేసి సంప్రీతినొసఁగు

  సకల సౌఖ్యంబులిచ్చును సహజ రీతి
  ప్రకృతి కాలవాలంబుగ రహివహించె
  నేడు కానగ రాదయ్యె చూడ గోర
  కడు విచిత్ర్రములీ గవాక్షమ్ము సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మిత్రులారా! అందరికీ శుభాశీస్సులు.
  ఈనాటి పద్య రచన అంశము : గవాక్షమును గురించి మిత్రులు ఒకరిని మించి ఒకరు అనునట్ట్లుగా ఉత్సాహముతో చక్కగ రచనలను చేసేరు. అందరికీ అభినందనలు.
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి