11, ఆగస్టు 2012, శనివారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 101


EVER in my life have I sought thee
with my songs. It was they who led
me from door to door, and with them
have I felt about me, searching and
touching my world.

It was my songs that taught me all
the lessons I ever learnt ; they showed
me secret paths, they brought before
my sight many a star on the horizon of
my heart.

They guided me all the day long to
the mysteries of the country of pleasure
and pain, and, at last, to what palace
gate have they brought me in the
evening at the end of my journey ?

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము.....

ఎవ్వి నన్ గొనిపోయె నింటింటికడకు,
వేనితో లోని వెలుపలి విశ్వమెల్ల
నరసి కేలంటి కంటి నాత్మానుభవము,
నట్టి గీతాలతోన ని న్ననుదినమ్ము
వెదకుచుంటి మదీయజీవితమునిండ ||

ఏ నెఱుఁగు విద్యలెల్ల నా కివియె నేర్పె,
కనఁబరచె నాకు గుప్తమార్గముల నివియె,
దృష్టికిం దెచ్చె నివియె నాహృదయగగన
తలమున వెలుంగు నెన్నెన్ని తారకలనొ ||

వివిధ సుఖదుఃఖమయమగు నవనియందుఁ
గల రహస్యములైన తావులకు నన్నుఁ
దీసికొని చని పవలెల్ల ద్రిప్పి తుదకు
నవియె మలుసందెవేళ యాత్రాంతమందు
నిలిపె నేరాచనగరు వాకిలికిఁ దెచ్చి? ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి