8, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 98


I WILL deck thee with trophies, garlands
of my defeat. It is never in my power
to escape unconquered.

I surely know my pride will go to the
wall, my life will burst its bonds in ex-
ceeding pain, and my empty heart will
sob out in music like a hollow reed, and
the stone will melt in tears.

I surely know the hundred petals of
a lotus will not remain closed for ever
and the secret recess of its honey will
be bared.

From the blue sky an eye shall gaze
upon me and summon me in silence.
Nothing will be left for me, nothing
whatever, and utter death shall I receive
at thy feet.

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము.....

నీ జయాంకంబులో నా పరాజయంపు
హారముల్ సేతు నీ కలంకారములుగ,
పరిభవంబును గనకయ బయటఁ బడుట
శక్తి కందని పని సుమా! స్వామి! నాకు ||

నా యహంకృతి నుగ్గునుగ్గై యడంగు,
నమితవేదనఁ బ్రాణబంధములు ప్రిదులు,
వెదురుబొం గట్లు నా శూన్యహృదయ మరచు,
గరఁగిపోవును గన్నీళ్లఁ గఠినశిలయు,
తెలియు నిది నిశ్చయమ్ముగఁ దెలియు నాకు ||

తలఁప శతపత్రమందలి దళము లెల్ల
నొక్కరీతిన ముకుళించి యుండ వెపుడు,
గుప్త మధుకోశ మది విప్పుకొనకపోదు,
తెలియు నిది నిశ్చయమ్ముగఁ దెలియు నాకు ||

గగనముననుండి పరికించి *కన్ను లేవొ
పిలుచు నిశ్శబ్దమై యింటి వెలికి నన్ను!
మిగుల దేదియు నాకిట మిగుల దపుడు,
పరమమృత్యువు గందు నీ పదములందు ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి