22, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 800 (బలరాముని ధర్మపత్ని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
బలరాముని ధర్మపత్ని వైదర్భి కదా!
లేదా
భామ రుక్మిణి సతి బలరామునకును.

16 వ్యాఖ్యలు:

 1. కవి రచించెను లెస్సగా గాని దాని
  జదివి ముద్రించు నాతడు చవట యగుట
  నటు నిటుగ మార్చె పదముల నౌర కనుము
  భామ రుక్మిణి సతి బలరామునకును

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. హలియని తెలిపెద రెవనిని?
  నిలాతనయ రామవిభుని కేమగునొకదా?
  నలు భార్యామణి యెవ్వరు?
  బలరాముని, ధర్మపత్ని, వైదర్భి కదా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  01)
  _______________________________

  భార్య లెందరొ బలరామ - భ్రాత కందు
  భాగ్యశాలురు , ముఖ్యులౌ - వారె , సత్య
  భామ, రుక్మిణి ! సతి బల - రామునకును
  భామ రేవతి , బహు భాగ్య - వంతురాలు !
  _______________________________

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. 01అ)
  _______________________________

  భార్య లెందరొ హలధరు - భ్రాత కందు
  భాగ్యశాలురు , ముఖ్యులౌ - వారె , సత్య
  భామ, రుక్మిణి ! సతి బల - రామునకును
  భామ రేవతి , బహు భాగ్య - వంతురాలు !
  _______________________________

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 5. 2)
  _______________________________

  యిల రేవతి , బహు గుణవతి
  బలరాముని ధర్మపత్ని ! - వైదర్భి కదా
  అల కృష్ణుని సతి , భక్తిగ
  తులతూచెను; ఘనముగ సవ - తులు వినుతించన్ !
  _______________________________

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 6. 2అ)
  _______________________________

  యిల రేవతి , బహు గుణవతి
  బలరాముని ధర్మపత్ని ! - వైదర్భి కదా
  అల కృష్ణుని సతి , భక్తిగ
  తులతూచెను కృష్ణు నపుడు - తులసీ దళమున్ !
  _______________________________

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

 7. ఇల సద్గుణ వతి రేవతి
  బలరాముని ధర్మ పత్ని, వైదర్భి కదా
  విలసిత వదనుడు మఱి గో
  కుల నాయకు కృష్ణు భార్య కూరిమి సఖి యౌ .

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 8. చక్రి శశియభిమన్యుల జంట మెచ్చి
  యన్న గారినొప్పింపగ నదను జూచి
  గొప్పవాడభియనిజెప్పెఁ గూడి సత్య
  భామ, రుక్మిణిసతి, బలరామునకును

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు


 9. విలసద్ గుణవతి రేవతి
  బలరాముని ధర్మపత్ని ; వైదర్భి కదా
  యెలమిని పరిణయ మాడెను
  వలపుల రేడైన కృష్ణు వరునిగ తొల్లిన్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 10. ఈనాటి సమస్యకు చక్కని పూరణలు పంపిన కవిమిత్రులు
  పండిత నేమాని వారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  సహదేవుడు గారికి,
  కమనీయం గారికి
  ......... అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  దూరప్రయాణం చేసి వచ్చి, అలసట శిరోవేదనతో బాధపడుతున్నందువల్ల వివరంగా వ్యాఖ్యానించలేక పోయాను. మన్నించండి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 11. లక్ష్మీ నరసింహం గారి పూరణ.....

  గోపగోపికాజనగణోద్దీపయుగళ
  నృత్యకేళివిలాస ప్రదర్శనము, ప్రియ
  భామ రుక్మిణి సతి, బలరామునకును
  మధ్య కూర్చుండి వీక్షించె మాధవుండు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 12. లక్ష్మీ నరసింహం గారూ,
  మీ పూరణ భావం వైవిధ్యంగా ఉంది. అభినందనలు.
  రెండవ పాదంలో యతి తప్పింది.
  సమాసంలో ‘కేళీవిలాస’ అవుతుంది. రుక్మిణి అనబడే సతి అనే అర్థంలో ‘రుక్మిణీసతి’ అవుతుంది.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 13. గుండు మధుసూదన్ గారి పూరణ....

  పొలతి సుగుణవతి రేవతి
  బలరాముని ధర్మపత్ని! వైదర్భి కదా
  యల రుక్మిణి నామక సతి
  నలమేన్ దొర పట్టమహిషి; నారాయణియే!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు