6, ఆగస్టు 2012, సోమవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 96


WHEN I go from hence let this be my
parting word, that what I have seen is
unsurpassable.

I have tasted of the hidden honey of
this lotus that expands on the ocean of
light, and thus am I blessed let this
be my parting word.

In this playhouse of infinite forms
I have had my play and here have
I caught sight of him that is formless.

My whole body and my limbs have
thrilled with his touch who is beyond
touch ; and if the end comes here,
let it come let this be my parting word.

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము.....

ఇదియె చెప్పుచుఁ బోదు నే నేగునాడు,
“కంటి నెది యెద్ది, నేనందుకొంటి నెద్ది,
యది సమస్తము సాటిలేనిది” యఁటంచు
నిదియె చెప్పుచుఁ బోదు నే నేగునాడు ||

విప్పె శతదళపద్మమీ వెలుఁగుకడలి,
అందె నిట నాకు గుప్తమరందరసము,
నేను ధన్యుఁడ నైతి నద్దానిఁ గ్రోలి
యిదియె చెప్పుచుఁ బోదు నే నేగునాడు ||

లెక్క యిడరాని యాకృతు ల్మెదలు విశ్వ
మనెడి క్రీడాగృహమ్మున నాడుకొంటి,
రూపరహితుని దివ్యస్వరూప మేను
రెండు కన్నుల నిండ దర్శించుకొంటి,
స్పర్శ మందనివాని సంస్పర్శనమున
నెల్ల మే నంగమంగము ఝల్లు మనియె,
అగునయే నంత మిప్పుడె యగునుఁగాక
యిదియె చెప్పుచుఁ బోదు నే నేగునపుడు ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి