17, ఆగస్టు 2012, శుక్రవారం

విన్నపము - ౩

విన్నపము
శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు.

ఈ యహమ్మమకారము లేల పెరిగె?
మాననీయ మనుష్య జన్మం బిదేల
చిన్నబుచ్చుచుఁ గడపితి నిన్నినాళ్లు?
బంద మిది యెట్లు తప్పించుకొందు స్వామి?
ధర్మపథమునఁ బదము గదల్పరాదు,
నన్ను నే నింత తెలిసికొనంగలేదు,
భక్తియా హత్తుకొనదు నీ పదములందు,
నే యుపాయము లేదు, దిక్కెవరు లేరు,
“మాధవా! యుష్మదంఘ్రులె మామకీన
శరణ” మనుట వినా పెర తెరువు దోప
“దఖిల బాంధవ్యనిధివి నారాయణుఁడవు
నీవె నన్నేలు దొర” వని నేటికేని
తెలిసియో తెలియకయొ నేఁ బలుకుచుంటి,
దీనవత్సల! నాదెసఁ దిరుగు మీవె,
యెటకుఁ జూచినఁగాని పట్టింత లేదు
జారిపోనీకు మచ్యుతస్వామి! నన్ను,
పతితపావన! నావంటి పాపి యొకఁడు
కావలయునన్న నీకుఁ జిక్కఁడు గదయ్య!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి