4, ఆగస్టు 2012, శనివారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 94


AT this time of my parting, wish me
good luck, my friends ! The sky is
flushed with the dawn and my path lies
beautiful.

Ask not what I have with me to take
there. I start on my journey with
empty hands and expectant heart.

I shall put on my wedding garland.
Mine is not the red-brown dress of the
traveller, and though there are dangers
on the way I have no fear in my mind.

The evening star will come out when
my voyage is done and the plaintive
notes of the twilight melodies be struck
up from the King's gateway.

చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

ప్రియసుహృజ్జనులార! యీ వీడుకోలు
కాలమున నాకు మీ శుభాకాంక్ష లిండు,
ప్రాతరారుణ్యశోభ నభమ్ముఁ గ్రమ్మె,
పరమరమణీయ మయ్యె నే నరుగుత్రోవ ||

“ఏమి పాధేయముం గొని యేగెద” వని
యడుగకుఁడు, వట్టిచేతుల నరుగుచుంటి,
కాని మది నిండియున్నది గంపెడాస ||

పథికవేషానఁ గాదు, వివాహమాల్య
భూషణాంబరధారినై పోదు నేను
కలవు నడుత్రోవఁ బెక్కు సంకటము, లైన
మనసులో లేదు భయమను మాట నాకు ||

యాత్ర ముగిసినయంత సాయంతనంపు
తార వెల్గొందు, నాస్వామి ద్వారసీమఁ
గరుణమయ సాంధ్య వాద్యముల్ మొరయుచుండు ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి