4, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

చమత్కార పద్యాలు – 216/13


త్రింశదర్థ పద్యరత్నము పోకూరి కాశీపతి

ఆ.వె.
భూరి జఠర గురుఁడు నీరజాంబక భూతి
మహిత కరుఁ డహీన మణి కలాపుఁ
డలఘు సద్గణేశుఁ డగ్రగోపుఁడు మహా
మర్త్యసింహుఁ డేలు మనల నెపుడు.

13వ అర్థము నవగ్రహ స్మరణ      
                                                                          
భూరి జఠర గురుఁడు = మిక్కిలి కఠినులగు వారికి (రాక్షసులకు) గురువైన శుక్రుఁడును,
నీరజ అంబక భూతి = విష్ణుజన్ముఁడైన యంగారకుఁడును,
మహిత కరుఁడు = ఘనతరమైన కిరణములుగల సూర్యుఁడును,
అహి = రాహుయుక్తమైన
ఇనమణి = రాజసర్ప విశేషమగు కేతువును (రాహుకేతువులును),
కలాపుఁడు = విద్యల కధిపతియగు బుధుఁడును,
అలఘు సద్గణేశుఁడు = విస్తారమైన నక్షత్ర చయమున కధీశుఁడగు చంద్రుఁడును,
అగ్ర గోపుఁడు = ప్రధాన గీష్పతియగు బృహస్పతియును,
మహామర్త్యసింహుఁడు = గొప్పయగు దేవతలలో సింహప్రాయుఁడైన శనియును,
మనలన్ = మనలను
ఎపుడున్ = నిరంతరము
ఏలు = రక్షించుగాక!

1 కామెంట్‌:

  1. సూర్య చంద్రులు గురుడును నార్య !మఱియు
    శుక్రు డం గార కుండును సురుచురు లిల
    రాహు కేతులు శనియును రమ్య మలరి
    యేలు గావుత మనలను నిమ్ము గాను

    రిప్లయితొలగించండి