18, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

చమత్కార పద్యాలు – 216/27


త్రింశదర్థ పద్యరత్నము పోకూరి కాశీపతి

ఆ.వె.
భూరి జఠర గురుఁడు నీరజాంబక భూతి
మహిత కరుఁ డహీన మణి కలాపుఁ
డలఘు సద్గణేశుఁ డగ్రగోపుఁడు మహా
మర్త్యసింహుఁ డేలు మనల నెపుడు.

27వ అర్థము నారద స్మరణ        
                                                                          
భూరి జఠర గురుఁడు = బ్రహ్మయే తండ్రిగా గలవాఁడును,
నీరజాంబక భూతి = విష్ణువే యైశ్వర్యముగా గలవాఁడును (హరిభక్తుఁ డనుట),
మహిత కరుఁడు = గొప్ప (ధవళ) కాంతి గలవాఁడును,
అహీన మణి కలాపుఁడు = గొప్పతనమే మణిభూషలుగా గలవాఁడును,
అలఘు సద్గణేశుఁడు = మిక్కిలి సాధు గణములకు (దేవర్షి గణములకు) అధ్యక్షుఁడైనవాఁడును,
అగ్ర గోపుఁడు = ముఖ్యమైన (హరినామ సంకీర్తనా) వాక్యముల కధిపుఁడైనవాఁడును,
మహామర్త్యసింహుఁడు = మిక్కిలి దేవతా శ్రేష్ఠుడైనవాఁడును (అగు నారదుఁడు),
మనలన్ = మనలను
ఎపుడున్ = నిరంతరము
ఏలు = రక్షించుగాక!

1 కామెంట్‌:

 1. బ్రహ్మ పుత్రుడు మాన్యుడు మహిత కరుడు
  నగ్ర గోపుడు కలహ భోజ నుడు నిత్య
  మతడు నారాయణా యను మంత్ర రాజ
  మునుబ లుకుచుండునట్టి యా ముని య నార
  దుండు మనలను రక్షించు నిండు హృదిని

  రిప్లయితొలగించండి