12, అక్టోబర్ 2016, బుధవారం

చమత్కార పద్యాలు – 216/21


త్రింశదర్థ పద్యరత్నము పోకూరి కాశీపతి

ఆ.వె.
భూరి జఠర గురుఁడు నీరజాంబక భూతి
మహిత కరుఁ డహీన మణి కలాపుఁ
డలఘు సద్గణేశుఁ డగ్రగోపుఁడు మహా
మర్త్యసింహుఁ డేలు మనల నెపుడు.

21వ అర్థము గజేంద్ర స్మరణ        
                                                                          
భూరి జఠర గురుఁడు = పెద్ద కడుపు గలవారిలో గొప్పవాఁడును (ఏనుఁగులకు పెద్ద కడుపుండుట సహజము),
నీరజాంబక భూతి = కమలాక్షుఁడే యైశ్వర్యముగా గలవాఁడును (విష్ణుభక్తుఁ డనుట),
మహిత కరుఁడు = గొప్ప తొండము గలవాఁడు,
అహీన మణి కలాపుఁడు = ఘనతరమైన మణిసముదాయము గలవాఁడును (ముది యేనుఁగుల కుంభస్థలములలో ముత్యము లుండుట సహజము),
అలఘు సద్గణేశుఁడు = మిక్కిలి సాధుచయాధ్యక్షుఁ డైనవాఁడును,
అగ్ర గోపుఁడు = లెస్సయైన వాక్కు (ఘీంకారము) గలవాఁడును,
మహామర్త్యసింహుఁడు = మిక్కిలి దేవతా శ్రేష్ఠుడైనవాఁడును (అగు గజేంద్రుఁడు),
మనలన్ = మనలను
ఎపుడున్ = నిరంతరము
ఏలు = రక్షించుగాక!

1 కామెంట్‌:

  1. చేటవోలెనుచినచిన్నచెవులుగలిగి
    స్తంభములబోలుగుండ్రనిచరణములుగ
    లిగినగజరాజ!నతులివెతగువిధముగ
    గావుమామమ్మునిరతముగరుణతోడ

    రిప్లయితొలగించండి