9, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

చమత్కార పద్యాలు – 216/18


త్రింశదర్థ పద్యరత్నము పోకూరి కాశీపతి

ఆ.వె.
భూరి జఠర గురుఁడు నీరజాంబక భూతి
మహిత కరుఁ డహీన మణి కలాపుఁ
డలఘు సద్గణేశుఁ డగ్రగోపుఁడు మహా
మర్త్యసింహుఁ డేలు మనల నెపుడు.

18వ అర్థము హిమవన్నగేశ్వర స్మరణ   
                                                                          
భూరి జఠర గురుఁడు = లంబోదరుఁడగు గణపతికి తాత యైనవాఁడును,
నీరజాంబక భూతి = అనలాక్షుఁడగు శివునివంటి యైశ్వర్యము గలవాఁడును,
మహిత కరుఁడు = గొప్ప (మంచుకొండ) కాంతి గలవాఁడును,
అహీన మణి కలాపుఁడు = అధికతరమైన మణిసముదాయము గలవాఁడును (పర్వత సానువులందు మణు లుండును),
అలఘు సద్గణేశుఁడు = మిక్కిలి సాధుమున కధీశ్వరుఁడైనవాఁడును (తాపసోత్తముల కునికిపట్టయినవాఁడు),
అగ్ర గోపుఁడు = పై భాగమున దిక్పతులు గలవాఁడును,
మహామర్త్యసింహుఁడు = మృతి లేనివారిలో మిక్కిలి శ్రేష్ఠుడైనవాఁడును (అగు హిమవంతుఁడు),
మనలన్ = మనలను
ఎపుడున్ = నిరంతరము
ఏలు = రక్షించుగాక!

1 కామెంట్‌:

  1. రత్న మణిమయ జిలుగుల రాజితుండు
    పార్వతీ మాత తండ్రిగా బరగు నతడు
    మంచు కొండకు రాజైన మహితు డతడు
    వాని రక్షణ గోరుదు బ గలు రేయి

    రిప్లయితొలగించండి