25, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

చమత్కార (చాటు) పద్యాలు - 131

కవిమిత్రు లందరికి నరకచతుర్దశి శుభాకాంక్షలు!
శ్రీకృష్ణ నవరత్నములు
(శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి గారు సేకరించిన ‘చాటుపద్య మణిమంజరి’ నుండి)
సీ.
నరకబాణాసుర మురజరాసంధాది
పాపులచేఁ జాల బాధలఁ బడి
భూదేవి విన్నపంబులు సేయ క్షీరాబ్ధి
శాయి దయాళుఁడై జగతిమీఁద
యాదవవంశంబునందుఁ దా వసుదేవు
సూనుఁడై జన్మించి సురలు మెచ్చ
ధరణిభారముఁ బాపి దనుజులఁ బరిమార్చి
ధర్మంబు నిలిపి యధర్మ మడఁచె
ఆ.వె.
అట్టి దేవదేవు నాదినారాయణుఁ
బుండరీకనయను భుజగశయనుఁ
గమలనాభుఁ గొలిచి కల్మషంబుల నెల్లఁ
దోలువాఁడ ముక్తి నేలువాఁడ. ................................................... (1)
సీ.
పురుడు వెళ్ళనినాఁడె పూతనఁ బరిమార్చె
శకటాసురునిఁ గొట్టెఁ జరణహతిని
బడద్రొబ్బె మద్దులు బకునిఁ గీటడఁగించె
దావాగ్ని ద్రావి వత్సకునిఁ గూల్చె
గోవర్ధనం బెత్తి గోవుల రక్షించెఁ
గాళీయనాగంబు గర్వ మడఁచె
ధేనుకాసురుఁ బట్టి తిత్తొల్చె మహిపుత్త్రుఁ
దునిమి రక్కసునిఁ దుత్తుమురు సేసె
గీ.
వెలయు వనమెల్లఁ బెఱికిపో వీచె లీల
వత్సవాతూలు నాతృణావర్తుఁ గెడపె
సురుచిరాంగుండు గోపాలసుందరుండు
దనుజదమనుండు గేవల దైవ మెట్లు? .........................................(2)
సీ.
గోపాలకులతోడ గోవులఁ గాచె నా
కాళింది తటమునఁ గమలభవుఁడు
వత్సముల్ గొనిపోవ వాని రూపము దాల్చి
వనజేశునకుఁ దల వంగఁ జేసె
బాల్యంబునాఁడు గోపాలకులును దాను
వెన్నలు పాలును వెజ్జి యాడె
చేడెలతో జలక్రీడ లాడఁగఁ జొచ్చి
యందఱ చీరలు నపహరించె
ఆ.
రహిఁ బదాఱువేల రాజకన్యకలను
నన్ని రూపులగుచు ననుభవించె
రాసకేళిఁ గూడె రామల నెల్లను
గృష్ణు మహిమ లెన్నఁ గేవలంబె. .............................................. (3)
సీ.
వెలయ నక్రూరుకు విశ్వరూపము సూపె
వలువకై చాఁకలివానిఁ బంపె
మఱి కుబ్జఁ జక్కనిమానిసిగాఁ జేసెఁ
బుష్పలావి కొసంగె భూరిమహిమ
కంసుని ధేనువుల్ ఖండించి వైచెను
గువలయాపీడంబు పొవ రడంచె
చాణూరమల్లుల సమయించె భుజగర్వ
రూఢిని గంసుని రూప మణఁచె
గీ.
కంసుతండ్రిని బట్టంబు గట్టి కాచె
దేవకీదేవి దైన్యంబు త్రెంచి వైచెఁ
గేలిమై శిశుపాలునిఁ గీటడంచె
భక్తవత్సలు శ్రీకృష్ణుఁ బ్రస్తుతింతు. ............................................ (4)
సీ.
అరయ నిర్వదియొక్క యక్షౌహిణులతోడ
నిర్వదియొక్కమా ఱేఁగుదెంచె
మధురపై విడిసిన మత్తు జరాసంధు
దునిమించె భీముచే దురమునందుఁ
గాలయవనుఁ డుగ్రగతి నెత్తిరా వాని
ముచికుందుచే మృతిఁ బొందఁజేసె
ఆ శమంతకరత్న మరుదారఁగాఁ దెచ్చె
జాంబవంతుని గెల్చె జాంబవతిని
ఆ.
వేడ్క బెండ్లియాడె వెడలించె నపనింద
జగతి కెల్ల మేలు సంఘటించె
తెగి సృగాల వాసుదేవునిఁ దెగటార్చె
గృష్ణుఁ డితఁడు సర్వజిష్ణుఁ డితఁడు. .......................................... (5)
సీ.
బదరికా వనములోఁ బరగు ఘంటాకర్ణుఁ
డిచ్చఁ గొల్చిన మోక్ష మిచ్చె నండ్రు
కైలాసగిరిమీఁదఁ గాలకంధరముఖ
విబుధ సంస్తుతులచే వెలయు నండ్రు
గురువు తన్ వేఁడిన గురురక్షణార్థమై
చచ్చినసుతునిఁ దెచ్చిచ్చె నండ్రు
దుర్యోధనాదులు ద్రుపదనందన వల్వ
లొలువంగ నక్షయ మొసఁగె నండ్రు
ఆ. వె.
కామగమన మగుచుఁ గడునొప్పు సౌంభకా
ఖ్యానపురము జలధిఁ గలపె నండ్రు
చరిత పుణ్యధనుఁడు భరితగోవర్ధన
కంధరుండు లోకసుందరుండు. ................................................ (6)
సీ.
సమరంబులో జరాసంధాదులను ద్రోలి
ప్రేమతో రుక్మిణిం బెండ్లియాడె
మురదానవునిఁ గూల్చి నరకునిఁ బరిమార్చి
దివ్యకుండలములు దెచ్చుకొనియె
విబుధకన్యలఁ బదార్వేలను విడిపించి
దయఁ జూచి మణిపర్వతంబు దెచ్చె
సురలోకమున కేఁగి సురపతి నోడించి
సురభూరుహము దెచ్చె సురలు మెచ్చఁ
ఆ. వె.
బౌండ్ర వాసుదేవు బంధుయుక్తంబుగాఁ
ద్రుంచి కాశిరాజు త్రుళ్లడంచె
వాసుదేవు మహిమ వర్ణింప శక్యమే
ఫాలనేత్రుకయిన బ్రహ్మ కయిన. ............................................. (7)
సీ.
పరగ బాణాసురుపై నేఁగి యాతని
శోణితపుర మెల్లఁ జూఱలాడె
ఆపురిఁ గాల్చి త్రేతాగ్నులు చల్లార్చి
పురపాశములు ద్రెంచి మురునిఁ గూల్చె
బాణాసురుని వేయుబాహులుఁ దెగనేసి
చండిక వేడినఁ జంపకునికి
శివుఁడు దాఁ గోపించి శీతజ్వరము వైవ
వైష్ణవజ్వరమును వైచె నతఁడు
గీ.
జృంభకాస్త్రంబుచే సోలఁ జేసె శివునిఁ
బ్రేమతో ననిరుద్ధునిఁ బెండ్లిచేసెఁ
గరుణ బాణునిఁ బట్టంబు గట్టె నితఁడు
మూఁడుముర్తుల కవ్వలిమూర్తి యితఁడు. .................................... (8)
సీ.
పాండుతనూజుల పక్షమై నొగలెక్కి
రెండు సేనలయందు నిండియున్న
బంధుజనంబుల బావల మఱఁదుల
నన్నదమ్ములఁ జూచి యనికిఁ దొడఁగి
యనుకంపఁ జేసిన యార్తుని బోధించి
పార్థుకు విశ్వరూపంబు సూపె
నచ్చటఁ బదునెన్మి దక్షౌహిణులతోడ
భీష్మాదియోధుల పీఁచ మడఁచె
ఆ. వె.
ధరను మఱియుఁ బుట్టి దనుజులఁ బరిమార్చె
భూమిభార మెల్లఁ బుచ్చివైచె
నాదిదేవుఁ డయిన యా కృష్ణుఁ బ్రార్థించు
నట్టివారు ముక్తు లయినవారు. ................................................... (9)

4 కామెంట్‌లు:

 1. మానవ రూపంబెత్తిన
  యానవనీతంపు చోరు నవనీ భర్తన్
  ఈ నవరత్నంబులతో
  మానవు డెవరైన గొలువ మాన్యుండగులే !

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నవరత్నంబుల రాసులైన సరియౌనా నీకు? విశ్వంభరా!
  నవదీప్తుల్ గల భక్తి భావమయ సూనంబుల్ సమర్పించుచున్
  నవ నీలాంబుద రమ్య గాత్ర! నిను నానందస్వరూపున్ కృపా
  ర్ణవ! సేవించిన వారిలో నలరవే జ్ఞానాఢ్య దీపావళుల్ ?

  నేమాని సన్యాసి రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నరక చతుర్దశి నాడు శ్రీకృష్ణస్తుతి నవరత్నాలను అందించినందుకు ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కవి ఎవరో గానీ పద్య నవరత్నాలలో భాగవతాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు.

  నవరత్నములివి! కాంచన
  కవన మణుల్! కృష్ణ మూర్తి ఘన భుజ కీర్తుల్!
  దవన పరీమళముల్! భా-
  గవతుల కిల వీనులకును కమ్మని విందుల్!

  రిప్లయితొలగించండి