22, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

నా పాటలు - (గణేశ గీతం)

గణేశ! గుణేశ!
(హిందీ చిత్రం `ప్రిన్స్’ లోని ‘బదన్ పే సితారే’ వరుసలో)

గణేశ! గుణేశ! గజేంద్రముఖ!
పరేశ! సురేశ! పరబ్రహ్మరూప!
నమో విఘ్నరాజ! నమో ఏకదంత!
నమో విఘ్నరాజ! నమో ఏకదంత! ........
|| గణేశ ||

నమో యక్ష గంధర్వ సిద్ధార్చితా!
నమో నాగ యజ్ఞోపవీతాంచితా!
నమో దుఃఖ దారిద్ర్య పాపాంతకా!
నమో సూర్యకోటి ప్రభాభాసురా! .............
|| గణేశ ||

నమో పార్వతీపుత్ర! లంబోదరా!
నమో భక్తమందార! బుద్ధిప్రియా!
నమో వక్రతుండా! నమో శాశ్వతా!
నమో సిద్ధ సంసేవితాంఘ్రిద్వయా! .........
|| గణేశ ||

సదా నీదు రూపమ్ము భావింతుము
సదా నీదు నామమ్ము భజియింతుము
గుణాతీత! మాదిక్కు నీవేనయా!
శుభాకార! మాపైన దయ చూపవా! ......
|| గణేశ ||

రచన - కంది శంకరయ్య
రికార్డింగ్ - కరావొకే
గానం - బృందగానం.
ఈ పాటను క్రింది url ద్వారా esnips లో వినండి.
http://www.esnips.com/doc/bd2bbd8a-381d-4fad-be9c-276e9cc1824a/Ganesha-Gunesha

1 కామెంట్‌: